Wydawnictwo Naukowe

 

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług działa od 2000 roku. Wydaje podręczniki, książki pomocnicze, monografie oraz materiały z konferencji. Nadto publikowany jest półrocznik „Zeszyty Naukowe”, za który Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało sześć punktów (na dziewięć możliwych).

 

DANE ADRESOWE:

 Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług, 61-485 Poznań,

 ul. 28 Czerwca 1956r. 217/219 ISSN 1642-9613 dla publikacji papierowych

 oraz ISSN 2300-5475 dla wersji elektronicznej.

 

RADA PROGRAMOWA:

Redaktor naczelny – prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Prof. zw. dr hab. Adam Budnikowski AGH Warszawa

Prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor UE Wrocław

Prof. zw. dr hab. Bohdan Gruchman UE Poznań — przewodniczący

Prof. zw. dr hab. Waldemar Frąckowiak UE Poznań

Prof. zw. dr hab. Wacław Jarmołowicz UE Poznań

Prof. zw. dr hab. Aleksander Panasiuk US Szczecin

Dr Anetta Barska UZ Zielona Góra

 

KOMITET REDAKCYJNY:

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Adamek WSHiU Poznań — przewodniczący

Prof. dr hab. Stefan Bosiacki AWF Poznań<

Prof. zw dr hab. Krzysztof Kasprzak AWF Poznan

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Rogozinski UE Poznań

Dr Bernadeta Hołderna-Mielcarek WSHiU Poznań– sekretarz

Dr Joanna Wiśniewska UP Poznań

LISTA WSPÓŁPRACUJĄCYCH RECENZENTÓW ZESZYTÓW NAUKOWYCH WSHIU W POZNANIU

    Prof. zw. dr hab. Marianna Daszkowska, Politechnika Gdańska, Wydz. Zarządzania, Gdańsk.

    Prof. zw. dr hab. Stanisław Kosiński, em. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

    Prof. zw. dr hab. Eulalia Skawińska, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.

    Prof. zw. dr hab. Jan Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań.

    Prof. zw. dr hab. Marek Ziółkowski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa.

    Dr hab. Małgorzata Domiter, prof. nadzwyczajny Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.

    Dr hab. Stanisław Jarmoszko, prof. nadzwyczajny Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce.

    Dr hab. Jerzy Kajetanowicz, prof. nadzwyczajny Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

    im. Gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław.

    Dr hab. Sławomir Zalewski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce.

 

PROCEDURA RECENZOWANIA MATERIAŁÓW AUTORSKICH PUBLIKOWANYCH W ZESZYTACH NAUKOWYCH WSHIU W POZNANIU.

1. Po zakwalifikowaniu artykułu naukowego jako zgodnego z profilem czasopisma redaktor naczelny dokonuje wyboru dwóch recenzentów z tytułem naukowym profesora lub doktora habilitowanego, przy czym muszą oni gwarantować:
— niezależność opinii,
— zachowania poufności, co do zawartości merytorycznej materiałów, jak i opinii o nich.
Lista współpracujących recenzentów publikowana jest raz w roku w jednym z numerów czasopisma oraz na stronie internetowej, przy czym ani recenzenci ani autorzy nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
2. Recenzenci, poza uwagami merytorycznymi, zaznaczają w recenzji swoją opinię, która jest brana pod uwagę przez redakcję czasopisma:
— tekst nadaje się do publikacji w obecnej postaci,
— tekst nadaje się do publikacji po uwzględnieniu uwag recenzenta,
— poprawiona wersja opracowania powinna być skierowana do akceptacji recenzenta,
— tekst nie nadaje się do publikacji.
3. Redakcja informuje autora o wyniku recenzji. Przy wprowadzeniu istotnych poprawek autor, jeśli nie zgadza się z krytycznymi uwagami – przygotowuje odpowiedź na recenzję.
4. Decyzję ostateczną o druku artykułu podejmuje redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzjach i ostatecznej wersji artykułu dostarczonego przez autora.
5. W przypadku recenzji dyskwalifikującej artykuł, redaktor naczelny podejmuje decyzję o odrzuceniu pracy bądź kieruje artykuł do kolejnego recenzenta.
6. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez redaktora naczelnego.

Tutaj formularz recenzji

Adres strony internetowej (link)

PROCEDURA ZABEZPIECZAJĄCA ORYGINALNOŚĆ PUBLIKACJI – TZW. ZAPORA GHOSTWRITING

Zgodnie ze standardami określonymi dla czasopism naukowych przez MNiSW redakcja prosi Autorów o ujawnianie informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy itd.).
Ghostwriting to sytuacja, w której ktoś wniósł wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
— Guest authorship to sytuacja, w której udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem lub współautorem publikacji.
Stosownie do wytycznych MNiSW redakcja Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu przyjmuje następujące zasady:
1. Zgłoszenie tekstu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem Autora o nieograniczonych w żaden sposób prawach autorskich do zgłaszanego do wydania dzieła.
2. Wysyłając tekst do publikacji Autor poświadcza również jego oryginalność oraz to, że artykuł nie był wcześniej publikowany.
3. W przypadku prac współ autorskich niezbędne jest nadesłanie oświadczenia o procentowym udziale poszczególnych Autorów. Wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie internetowej.
4. W przypadku finansowania badań wykorzystanych w publikacji autor zobowiązany jest podać źródło finansowania.
5. W przypadku stwierdzenia zjawisk typu ghostwriting oraz guest authorship – redakcja dokumentuje te przypadki oraz powiadamia o tym fakcie instytucję zatrudniającą Autora.

Tutaj wzór oświadczenia o procentowym udziale poszczególnych Autorów

Adres strony internetowej (link)

REDAKTOR JĘZYKOWY

   Dr Paulina Wiśniewskia studia polonistyczne UAM Poznań.

REDAKTOR STATYSTYCZNY

   Dr Marek Mocek, wykładowca statystyki, WSHiU.

REDAKTORZY TEMATYCZNI

  Prof. zw. dr hab. Bohdan Gruchman, WSHiU.

  Prof. zw. dr hab. Artur Kijas, WSHiU.

  Prof. zw. dr hab. Wiesław Siwiński

OŚWIADCZENIE REDAKCJI

Redakcja Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu stwierdza, że Zeszyty Naukowe wydawane są w formie
drukowanej i w formie elektronicznej pod adresem www.wshiu.poznan.pl
W celu ujednolicenia publikacji prosimy przygotować opracowanie według następujących założeń:

1. Artykuły i komunikaty naukowe powinny mieć charakter autorski i nie były dotychczas publikowane.

2. Artykuły i komunikaty winny mieć objętość do 15 stron maszynopisu.

3. W zeszycie naukowym Autor może wystąpić tylko z jednym artykułem (przy ewentualnym współautorstwie drugiego).

4. Prace należy składać w rektoracie WSHiU w dwóch egzemplarzach wraz z dyskietką (program Word, czcionka 12, odstęp 1,5, wielkość tekstu na stronie znormalizowana, strony ponumerowane, przypisy u dołu strony z numeracją ciągłą w obrębie artykułu).

5. Dostarczone prace powinny być zaopatrzone w streszczenie w języku polskim i angielskim o objętości od 0,5 do 0,75 strony maszynopisu oraz w tytuł i podtytuły oraz podpisy pod tabelami i rysunkami po polsku i po angielsku.

6. Tabele i rysunki, opatrzone tytułem i źródłem, zamieszczane mogą być w tekście zgodnie z tematem, albo na końcu pracy jako aneks.

7. Artykuł nie będzie podlegał korekcie i będzie drukowany w formie przedstawionej przez Autora na dyskietce.

8. Publikacje są odpłatne.

 

Koszt druku artykułu w Zeszytach Naukowych WSHiU, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, wynosi 350,00 zł (trzystapięćdziesiąt).

 

Wpłata na konto bankowe:

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

ul. 28 Czerwca 1956 r. 217/219, 61-485 Poznań

Bank Zachodni WBK 35 1090 2590 0000 0001 3049 9287

 

Pracownicy naukowi WSHiU zwolnieni są od opłat.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług uzyskały 6 punktów na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 1739.

 

Русский