Charakterystyka kierunku:

Absolwent kierunku ADMINISTRACJA będzie przygotowany wszechstronnie i zgodnie z obowiązującymi standardami edukacyjnymi do realizacji zadań z zakresu administracji szeroko pojętej, w szczególności administracji państwowej i samorządowej, a także w przedsiębiorstwach państwowych, samorządowych i prywatnych.

 • Absolwent  posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, co jest niezwykle istotne podczas realizacji zadań zleconych w strukturach administracji samorządu terytorialnego.
 • Absolwent posiada wszechstronną znajomość  nauk o prawie i o administracji, a także podstawową wiedzę ekonomiczną.
 • Absolwent posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Nienaganna postawa etyczna i moralna wynika z doskonałej znajomości procedur i zasad postępowania  administracyjnego.
 • Absolwent jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samorządowej (ministerstwach, urzędach: wojewódzkich, urzędach pracy, miejskich i gminnych, ośrodkach pomocy społecznej, kuratoriach itd.) oraz w organach nadzoru i kontroli ( inspekcja pracy, inspekcja handlowa, RIO, NIK),  a także do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.
 • W procesie kształcenia duży nacisk jest kładziony na proces decyzyjny z wyszczególnieniem wszystkich etapów stosowania prawa, co powoduje, iż absolwent posiada kompetencje i umiejętności do wydawania zarówno prostych decyzji administracyjnych, jak i skomplikowanych rozstrzygnięć z zakresu działania administracji państwowej, samorządowej oraz sektora powiązanego kapitałowo ze skarbem państwa
 • Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełnienia nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie.
 • Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, zarówno w kolegialnym procesie podejmowania rozstrzygnięć, jak i w sytuacji samodzielnego rozstrzygania zagadnień dotyczących podległych mu pracowników.
 • Absolwent posiada umiejętność sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej niezbędnej w pracy urzędniczej, wymagającej szybkiego pozyskiwania i przetwarzania informacji. Posiada zdolność aktywnego włączania się i uczestniczenia w pracy zespołowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami.
 • Absolwent potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.
 • Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa   i ekonomii, w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu.
 • Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

 

Tak przygotowani absolwenci będą niezbędni dla sprawnego realizowania polityki państwa wymagającej od osoby piastującej stanowisko urzędnika w administracji państwowej czy samorządowej nienagannej postawy moralnej i społecznej, zdolności twórczej pracy oraz wysokim i ustawicznie podnoszonym poziomem zawodowym. Ponadto osoba posiadająca umiejętność stosowania prawa oraz znająca procedury postępowania daje gwarancję rzetelności, szybkości i pewności postępowania w administracji, a to z kolei powoduje, iż będą to w przyszłości warunki sine qua non pracownika administracji tak państwowej, jak i samorządowej. Szerokie kompetencje absolwentów będą przydatne we współpracy z  przedsiębiorcami, zarówno podczas realizacji wspólnych projektów (partnerstwo publiczno – prywatne), jak i w związku z innymi zadaniami wynikającymi z aktywności członków społeczeństwa polskiego na gruncie polskim, jak i międzynarodowym.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial