Charakterystyka specjalności :

Studia pedagogiczne to studia zaskakujące i ciekawe. Źródłem wiedzy o edukacji jest nie jedna, ale wiele dziedzin naukowych.

Pedagogika to nauka społeczna, która charakteryzuje się dużą interdyscyplinarnością: obejmuje swoim zakresem wszystkie formy kształcenia dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz opieki nad osobami starszym czy borykającymi się z życiowymi trudnościami. Studia te przygotowują specjalistów do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, takich jak: przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczne, gabinety terapii pedagogicznej, świetlice.

Studia mają na celu wykształcenia pedagogicznego myślenia i postrzegania świata. Z pewnością są skierowane do osób, które są gotowe pracować z ludźmi, są empatyczne, ale zarazem opanowane.

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie :

rozumienia problemów współczesnej humanistyki, rozumienia podstawowych kategorii używanych w badaniach nad edukacji i wychowaniem, analizy odmiennych koncepcji wychowania,
organizowania sił społecznych i rzeczowych składników środowiska szczególnie na rzecz dzieci, młodzieży i osób niewydolnych,
określania procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz stosowania tej wiedzy w edukacji, posługiwania się metodami poznawania uczniów, samopoznania i samodoskonalenia,
określania różnic indywidualnych i wynikających z nich implikacji dla wychowania i kształcenia,
rozumienia istoty nauki jako jednej z form ludzkiego doświadczenia,
dostrzegania, analizowania i interpretowania różnych zjawisk społecznych, wykorzystywania wiedzy socjologicznej oraz procedur badawczych do diagnozowania i wyjaśniania problemów pedagogicznych,
rozumienia różnych nurtów teoretycznych psychologii i koncepcji człowieka oraz metodologii bada psychologicznych.

polski