Charakterystyka specjalności

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia, profil ogólnoakademicki, specjalność ekonomia społeczna, poprzez osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, będą potrafili realizować, w ramach istniejącej społecznej gospodarki rynkowej, projekty dotyczące przedsiębiorstw społecznych. Absolwenci tej specjalności poprzez rozpoznanie, zdefiniowanych przez European Research Network, ekonomicznych i społecznych kryteriów którymi powinny charakteryzować się inicjatywy wpisujące się w ekonomię społeczną, stanowić będą grupę specjalistów, stanowiących zaplecze intelektualne i praktyczne dla podmiotów pragnących podejmować na rynku działania wyraźnie zorientowane na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia, w tym spółdzielni socjalnych itp.

Absolwent tego kierunku studiów:

  • nauczy się dobrze funkcjonować w zespołach ludzkich,
  • uzyska wiedzę praktyczną, przydatną w przyszłej karierze zawodowej,
  • pogłębi swoją formację i znajdzie motywację do pełnego rozwoju zawodowego.

 

polski