Pedagogika

Charakterystyka specjalności :

Studia pedagogiczne to studia zaskakujące i ciekawe. Źródłem wiedzy o edukacji jest nie jedna, ale wiele dziedzin naukowych.

Pedagogika to nauka społeczna, która charakteryzuje się dużą interdyscyplinarnością: obejmuje swoim zakresem wszystkie formy kształcenia dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz opieki nad osobami starszym czy borykającymi się z życiowymi trudnościami. Studia te przygotowują specjalistów do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, takich jak: przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczne, gabinety terapii pedagogicznej, świetlice.

Studia mają na celu wykształcenia pedagogicznego myślenia i postrzegania świata. Z pewnością są skierowane do osób, które są gotowe pracować z ludźmi, są empatyczne, ale zarazem opanowane.

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie :

rozumienia problemów współczesnej humanistyki, rozumienia podstawowych kategorii używanych w badaniach nad edukacji i wychowaniem, analizy odmiennych koncepcji wychowania,
organizowania sił społecznych i rzeczowych składników środowiska szczególnie na rzecz dzieci, młodzieży i osób niewydolnych,
określania procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz stosowania tej wiedzy w edukacji, posługiwania się metodami poznawania uczniów, samopoznania i samodoskonalenia,
określania różnic indywidualnych i wynikających z nich implikacji dla wychowania i kształcenia,
rozumienia istoty nauki jako jednej z form ludzkiego doświadczenia,
dostrzegania, analizowania i interpretowania różnych zjawisk społecznych, wykorzystywania wiedzy socjologicznej oraz procedur badawczych do diagnozowania i wyjaśniania problemów pedagogicznych,
rozumienia różnych nurtów teoretycznych psychologii i koncepcji człowieka oraz metodologii bada psychologicznych.

Logistyka

Charakterystyka kierunku:

Logistyka to królowa współczesnej organizacji – żaden duży biznes nie rozwinąłby się bez podjęcia działań logistycznych, które usprawniają transport, produkcję i sprzedaż, a wręcz są podwaliną sieci przedsiębiorczych działań!
Wprowadzimy przyszłych logistyków w świat biznesu, ekonomii, transportu, jak i zasad korzystnego prowadzenia firmy.

Jeszcze kilkanaście lat temu mało, kto słyszał o profesji logistyka. Natomiast dzisiaj to jeden z najbardziej cenionych i pożądanych zawodów na rynku pracy. Czym zajmuje się osoba zatrudniona na danym stanowisku?

Osoby posiadające kwalifikacje i wykształcenie w zakresie logistyki znajdą zatrudnienie praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki, a zwłaszcza w sektorze handlowym, usługowym, spedycyjnym i produkcyjnym. Logistyk może pracować w charakterze specjalisty sprzedaży i prognozowania popytu, specjalisty  gospodarki magazynowej, specjalisty  planowania produkcji, etc.

Absolwent  Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu posiada :

 • wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego,
 • kompetencje interpersonalne i przywódcze do pracy na stanowiskach średniego i wyższego szczebla kierowniczego w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna,
 • zna istotę zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych,
 • jest przygotowany do pracy w pionach logistyki i marketingu przedsiębiorstw,
 • jest wszechstronnie przygotowanym specjalistą.

Finanse i rachunkowość

Charakterystyka kierunku:

Kierunek Finanse i Rachunkowość daje przygotowanie do pracy w obszarze finansów w sektorze prywatnym i publicznym. Student otrzymuje wiedzę finansową oraz wiedzę o kluczowych technikach i metodach podejmowania decyzji finansowych. Pozyskana wiedza i umiejętności są niezbędne w przedsiębiorstwach niefinansowych na różnych stanowiskach w obszarze finansów, rachunkowości, controllingu finansowego, w firmach doradczych i konsultingowych w obszarze doradztwa finansowego. Ponadto wiedza ta może być wykorzystana przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących, zwłaszcza finansowych,
 • jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich)
 • potrafi prognozować zjawiska gospodarcze
 • zna i rozumie współzależności między finansami, a sferą realną gospodarki-podstawowych metod i narzędzi statystyczno-ekonometrycznych,
 • potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • identyfikuje pojęcia i kategorie związane z ekonomią, finansami, rachunkowością i ubezpieczeniami,
 • potrafi przygotować pracę dyplomową rozwiązującą wybrany problem ekonomiczny lub finansowy, korzystając z różnych źródeł.

Logistyka – Inżynierskie

Charakterystyka kierunku:

Logistyka to królowa współczesnej organizacji – żaden duży biznes nie rozwinąłby się bez podjęcia działań logistycznych, które usprawniają transport, produkcję i sprzedaż, a wręcz są podwaliną sieci przedsiębiorczych działań!
Wprowadzimy przyszłych logistyków w świat biznesu, ekonomii, transportu, jak i zasad korzystnego prowadzenia firmy.

Jeszcze kilkanaście lat temu mało, kto słyszał o profesji logistyka. Natomiast dzisiaj to jeden z najbardziej cenionych i pożądanych zawodów na rynku pracy. Czym zajmuje się osoba zatrudniona na danym stanowisku?

Osoby posiadające kwalifikacje i wykształcenie w zakresie logistyki znajdą zatrudnienie praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki, a zwłaszcza w sektorze handlowym, usługowym, spedycyjnym i produkcyjnym. Logistyk może pracować w charakterze specjalisty sprzedaży i prognozowania popytu, specjalisty  gospodarki magazynowej, specjalisty  planowania produkcji, etc.

Absolwent  Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu posiada :

 • wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego,
 • kompetencje interpersonalne i przywódcze do pracy na stanowiskach średniego i wyższego szczebla kierowniczego w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna,
 • zna istotę zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych,
 • jest przygotowany do pracy w pionach logistyki i marketingu przedsiębiorstw,
 • jest wszechstronnie przygotowanym specjalistą.

Zarządzanie

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

HANDEL I USŁUGI – ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

PROMOCJA! WPISOWE 500 ZŁ 0 ZŁ!

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

HANDEL INTERNETOWY I SOCIAL MEDIA

PROMOCJA! WPISOWE 500 ZŁ 0 ZŁ!

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE W FIRMIE

PROMOCJA! WPISOWE 500 ZŁ 0 ZŁ!

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I HANDEL ZAGRANICZNY

PROMOCJA! WPISOWE 500 ZŁ 0 ZŁ!

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PROMOCJA! WPISOWE 500 ZŁ 0 ZŁ!

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

ZARZĄDZANIE I EKONOMIKA W ADMINISTRACJI

PROMOCJA! WPISOWE 500 ZŁ 0 ZŁ!

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

ZARZĄDZANIE FIRMĄ RODZINNĄ

PROMOCJA! WPISOWE 500 ZŁ 0 ZŁ!

czytaj więcej

Turystyka i Rekreacja

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

ANIMACJA CZASU WOLNEGO

PROMOCJA! WPISOWE 500 ZŁ 0 ZŁ!

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

DIETETYKA W TURYSTYCE I REKREACJI

PROMOCJA! WPISOWE 500 ZŁ 0 ZŁ!

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

HOTELARSTWO, WELLNESS & SPA

PROMOCJA! WPISOWE 500 ZŁ 0 ZŁ!

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

JEŹDZIECTWO I HIPOTERAPIA

PROMOCJA! WPISOWE 500 ZŁ 0 ZŁ!

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

MENEDŻER EVENTÓW

PROMOCJA! WPISOWE 500 ZŁ 0 ZŁ!

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA

PROMOCJA! WPISOWE 500 ZŁ 0 ZŁ!

czytaj więcej

Bezpieczeństwo Narodowe

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – SPECJALNOŚĆ POLICYJNA

PROMOCJA! WPISOWE 500 ZŁ 0 ZŁ!

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I OCHRONA LUDNOŚCI – SPECJALNOŚĆ DLA STRAŻAKÓW

PROMOCJA! WPISOWE 500 ZŁ 0 ZŁ!

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

OBRONA NARODOWA – SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA

PROMOCJA! WPISOWE 500 ZŁ 0 ZŁ!

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB i MIENIA

PROMOCJA! WPISOWE 500 ZŁ 0 ZŁ!

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

PROMOCJA! WPISOWE 500 ZŁ 0 ZŁ!

czytaj więcej

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

PROMOCJA! WPISOWE 500 ZŁ 0 ZŁ!

czytaj więcej

Zarządzanie – Inżynierskie

Charakterystyka kierunku

Trzyletnie studia  (licencjackie) na kierunku Zrządzanie w Wyższej Szkole Handlu i Usług oferują studentom możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z zakresu funkcjonowania i zarządzania różnego rodzaju organizacjami – firmami, instytucjami publicznymi, fundacjami i stowarzyszeniami.

Studia na zarządzaniu są interdyscyplinarne, są połączeniem wiedzy ekonomicznej, humanistycznej, społecznej i prawnej. Przygotowują do wykonywania zadań zawodowych i pełnienia funkcji kierowniczych na poszczególnych szczeblach zarządzania.

W trakcie studiów naszym studentom proponujemy atrakcyjne staże. Staramy się by nasz absolwent już w trakcie studiów poznał możliwości jakie daje doświadczenie zawodowe z pracy w przynajmniej kilku firmach. Dzięki takiemu podejściu większość osób po ukończeniu studiów ma propozycję pracy ze strony firm z otoczenia biznesowego.

Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazały, że na Zarządzaniu naszych studentów i wykładowców łączą wspólne cele i wspólna pasja.

Program studiów powstał jako wynik pracy teoretyków i praktyków i dlatego nakierowany jest na:

 • dążenie do uzyskania samodzielności i samoświadomości naszych studentów,
 • pozyskanie najbardziej aktualnej wiedzy,
 • kształtowanie umiejętności przywódczych, organizacyjnych, pracy w zespole, prowadzenia negocjacji, strategicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Wiedza i umiejętności są przekazywane i kształtowane są podczas wykładów i ćwiczeń przy wykorzystaniu metody case study, obejmującej omawianie i wypracowanie rozwiązań konkretnych przypadków z praktyki biznesowej

Studiuj dla satysfakcji i kariery!

Bezpieczeństwo – Inżynierskie

Charakterystyka kierunku

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie studentów do pracy w organach administracji publicznej i samorządowej a także instytucjach, służbach, strażach, formacjach odpowiedzialnych i kształtujących porządek publiczny oraz bezpieczeństwo publiczne.

Są to elementy składowe systemu bezpieczeństwa narodowego państwa mające także odniesienie – poprzez członkostwo polski w UE i NATO – na stan bezpieczeństwa międzynarodowego.

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek przydatny pracownikom wszystkich służb mundurowych oraz osób z bardzo wielu innych inspekcji i straży, którzy chcą pracować w tych instytucjach i którzy pragną kształtować warunki bezpiecznego funkcjonowania różnych środowisk społecznych.

Kandydaci powinni interesować się strukturą państwa, sposobami funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz najbliższym otoczeniem, w którym funkcjonuje. Studia adresowane są także do młodzieży zainteresowanej problematyką obronności państwa.

Od wielu lat współpracujemy z Wojskową Komendą Uzupełnień, która jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej, na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Istotny wkład w program kierunku przyniosła współpraca z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną, jednostkami samorządu terytorialnego, Strażą Miejską, podmiotami realizującymi zadania w zakresie ochrony osób i mienia, biurami detektywistycznymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze bezpieczeństwa.

Studia stworzone przez ekspertów dla ludzi z pasją!

polski