kierunki

Russian
studia podyplomowe

Psychologia zarządzania

rekrutacja na rok akademicki 2022/23 trwa! promocyjne czesne!

Promocyjna cena czesnego za całe studia 3750 zł. Możliwość zapłaty w dowolnych ratach.

Psychologia zarządzania

Słuchacze zdobywają wiedzę na temat doboru pracowników z wykorzystaniem metod jakościowych i ilościowych. Uczestnicy nabywają umiejętności formułowania wymagań, opracowywania zadań adekwatnych do stanowiska, syntezy wyników uzyskanych różnymi metodami przez zespół obserwatorów.

Student zapozna się z możliwościami i ograniczeniami oceny efektywności różnych form doskonalenia pracowników (rozmowa oceniająca, coaching). Nabędzie umiejętności w diagnozie stylów kierowania na podstawie wskaźników obserwacyjnych i danych kwestionariuszowych.

 


Absolwent nauczy się konstrukcji systemów motywowania oraz stosowania konkretnych technik motywowania pracowników. Zdobędzie araz będę!wiedzę z zakresu analizy konfliktów, stylów ich rozwiązywania wraz z aktualną wiedzą naukową z psychologii stresu i radzenia sobie z nim. Poprzez możliwość czynnego udziału w symulowanych sytuacjach negocjacyjnych, pozna własny styl działania, indywidualne predyspozycje i cechy. Pozna techniki asertywnego radzenia sobie w pracy zawodowej, doskonalenia umiejętności pozytywnej i elastycznej autoprezentacji w sposób adekwatny do problemu i sytuacji.

ADRESACI STUDIÓW:

 
Podyplomowe studia „Psychologia Zarządzania” są przeznaczone są dla osób pragnących pogłębić wiedzę i umiejętności skutecznego zarządzania zespołem, poznawania własnych mocnych stron liderskich a także obszarów kompetencji wymagających dalszego rozwoju. Studium podyplomowe przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, ale także specjalistów HR, członków rad nadzorczych, pracowników oświaty oraz organizacji zajmujących się promocją, badaniami marketingowymi oraz zarządzaniem kadrami. Podczas zajęć słuchacze poznają koncepcje psychologiczne a także liczne metody i narzędzia służące rozwiązywaniu problemów organizacyjnych oraz zarządczych w organizacjach.
 

ORGANIZACJA NAUKI:

 • Studia trwają 2 semestry – 220 godzin
 • Zjazdy średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się egzaminem ustnym.
 • Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu ,,Psychologii zarządzania”.

rekrutacja krok po kroku

Skontaktuj się z nami, we wszystkim pomożemy

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (SANTANDER  31 1090 1476 0000 0001 3246 2352)

formularz zgłoszeniowy

Реєстрація

X