O uczelni

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu to nowoczesna Uczelnia z niemal ćwierć wieczną tradycją. Jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna założona przez organizację samorządu gospodarczego. Jej założycielem było Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu – społeczna organizacja osób z terenu Wielkopolski zajmujących się (bezpośrednio lub jako udziałowcy podmiotów gospodarczych) działalnością gospodarczą w dziedzinie handlu i usług. Organizacja ta swoimi korzeniami sięga roku 1904. W okresie międzywojennym przyczyniła się do utworzenia w 1926 roku Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu, przekształconej następnie w Wyższą Szkołę Ekonomiczną, a obecnie noszącą nazwę Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Była także, na początku lat dwudziestych, jednym ze współorganizatorów Targu Poznańskiego, który dał początek Międzynarodowym Targom Poznańskim.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu powstała z inicjatywy samorządnej organizacji kupieckiej, co w znacznym stopniu rzutuje na jej misję. Uczelnia utrzymuje ścisły kontakt z praktyką gospodarczą, traktując to jako nieodzowny element kształcenia.

Zgodnie ze Statutem WSHiU podstawowym zadaniem Uczelni jest kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr, w szczególności zaś:

 • kształcenie studentów na kierunkach i poziomach kształcenia, zgodnych z decyzjami ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydanymi po uzyskaniu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • kształcenie, w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji zawodowych, na studiach podyplomowych i kursach doskonalenia zawodowego,
 • kształcenie w celu przekwalifikowania,
 • wychowanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za dobro społeczeństwa, państwa i własnego miejsca pracy,
 • upowszechnianie postępu organizacyjnego, technicznego i technologicznego oraz promowanie wiedzy i regionu, w którym działa Uczelnia,
 • prowadzenie badań naukowych oraz wdrażanie ich wyników w praktyce,
 • dbanie o wszechstronny rozwój studentów.

W swojej działalności Uczelnia kieruje się zasadami wolności sumienia, wolności nauczania i badań naukowych.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług współpracuje z uczelniami publicznymi i niepublicznymi. Aktualnie WSHiU ma podpisane umowy o współprace z:

 • Akademią Ekonomiczną w Poznaniu
 • Akademią Rolniczą w Poznaniu
 • Poznańską Europejską Wyższą Szkołą Biznesu
 • Wyższą Szkołą Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie
 • Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu w Wrocławiu)
 • Instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi (z Niemiec, Portugalii i Turcji).

Uczelnia uczestniczy w programach dydaktycznych i edukacyjno – badawczych Unii Europejskiej (Socrates/Erasmus, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Społecznego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Ponadto Uczelnia współpracuje z :

 • organizacjami samorządu i rozwoju przedsiębiorczości (w tym np. Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie, Wielkopolskim Zrzeszeniem Handlu i Usług czy Regionalnym Centrum Szkolenia Administracji),
 • wiodącymi przedsiębiorstwami Wielkopolski (m.in. Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, Kupcem Poznańskim S.A.),
 • instytucjami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej i aktywizację zawodową wśród bezrobotnych, w tym przede wszystkim wśród młodzieży (Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy, Fundacją Edukacji Przedsiębiorczości i inne),
 • mediami (m. in. Wielkopolskim Domem Mediowym, Stowarzyszeniem Prasy Lokalnej),
 • placówkami prowadzącymi działalność naukową, popularnonaukową i badawczą,
 • lokalnym samorządem oraz organizacjami społecznymi i politycznymi.

STATUT WSHIU – tekst jednolity – 09.04.2018r.

Mike Stuart

Head of Sales , Intel

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

#ZostańWDomu

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

uwaga

strona w przebudowie.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zostaw e-maila. Nasz zespół skontaktuje się z Tobą

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

Registration

Реєстрація