kierunki

Russian

KOŁA NAUKOWE WSHiU

Koło naukowe to organizacja zrzeszająca studentów, działająca w obrębie szkoły wyższej, której celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków.

To doskonały sposób na włączenie się w życie uczelni, ale też niepowtarzalna okazja, która może zaowocować lepszą oceną z zajęć, ale też zadecydować o przyznaniu stypendium naukowego.

Koło Naukowe “Bezpieczna Polska”

  1. Koło Naukowe „Współczesne bezpieczeństwo” jest dobrowolnym zrzesze­niem studentek i studentów Wyższej Szkoły Handlu i Usług, których zainteresowania obej­mują problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem jego historycznych, geograficznych, społecznych, politycz­nych, ekonomicznych, prawnych i militarnych uwarunkowań.
  2. Celem funkcjonowania Kola Naukowego jest rozwijanie kompetencji po­znawczych, analitycznych i interpretacyjnych jego członków w dziedzinie bez­pieczeństwa oraz poszerzenie wiedzy w tym zakresie, umożliwiając także przy­gotowanie do bardziej merytorycznego i metodycznego opracowania prac licen­cjackich i magisterskich, a także zachęcenia do rozwijania działalności nauko­wej po ukończeniu studiów oraz przygotowanie do działalności zawodowej.
  3. Podstawową formą działalności Koła Naukowego są konwersatoria i kon­ferencje organizowane przez jego członków dla innych zainteresowanych stu­dentek i studentów WSHiU.
  4. Uzupełniającą formą działalności Koła Naukowego są wykłady, spotkania z osobami zajmującymi się bezpieczeństwem oraz wizyty w obiektach związa­nych z bezpieczeństwem państwa i społeczeństwa. Udział w tego rodzaju formach poznawania strony praktycznej bezpie­czeństwa (zwiedzanie muzeów, poznawanie pracy funkcjonariuszy policji, służ­by więziennej, straży pożarnej, żołnierzy SZ RP, poznawanie pracy organizacji pozarządowych związanych z działaniami na rzecz bezpieczeństwa i ochrony ofiar działań zbrojnych np. PCK itp.) jest jednym z elementów popularyzujących problematykę bezpieczeństwa w WSHiU.
  5. Koła Naukowe kształtuje przede wszystkim umiejętności korzystania z do­stępnej literatury w celu poznawania prawidłowej terminologii i definiowania pojęć, które stanowią podstawę wieloaspektowej problematyki bezpieczeństwa.
  6. Koło naukowe tworzy warunki – w zakresie szczegółowych zainteresowań studentek i stu­dentów, w oparciu o dostępną literaturę – do opracowywania prac i opracowań dotyczących wybra­nych aspektów bezpieczeństwa.
  7. Analiza istniejących i opracowywanie, w ramach kształtowania nowych umiejętności, projektów różnych aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa (przede wszystkim na najniższych szczeblach organizacyjnych struktur państwa i społeczeństwa) stanowi jeden z podstawowych obszarów działalności Koła Naukowego.

Studentki i studenci zainteresowani działalnością Koła mogą zgłaszać się osobiście do opiekuna koła.

Opiekunem Koła Naukowego „Bezpieczna Polska” jest dr Józef Grzebielucha.

 

Informacje dotyczące poznawania realiów pracy służb związanych z bezpieczeństwem podane będą na zebraniach.

jgwshiu@wp.pl

Harmonogram działalności:

Spotkanie I

19.10 godz.15.00

Spotkanie II

30.11 godz. 12:00

Spotkanie III

14.12 godz. 12:00

Spotkanie IV

18.01 godz. 14:00

Spotkanie V

08.02 godz. 12:00

Spotkanie VI

15.03 godz. 14:00

Spotkanie VII

19.04 godz. 14:00

Spotkanie VIII

24.05 godz. 12:00

Spotkanie IX

14.06 godz. 12:00

Spotkanie X

13.07 godz. 12:00

Koło Naukowe ” Odkrywcy”

Koło Naukowe ” Odkrywcy” działa na naszej uczelni już od kilku lat – mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu studentów nabierze wiatru w żagle!
 
Będziemy się regularnie, raz w miesiącu spotykać i ustalać plan działań na kolejne tygodnie, zgodnie z Waszymi zainteresowaniami i potrzebami. Zagadnienia, którymi będziemy się zajmować będą dotyczyły współczesnych trendów w turystyce i hotelarstwie, czyli wszystkiego co digital, smart, eco itp. itd.
 
Turystyka jest zjawiskiem interdyscyplinarnym – takie też są nasze zainteresowania. Jeśli macie jakieś propozycje – serdecznie zapraszamy!
 
Co będziemy robić? Zwiedzać, badać, obserwować, opisywać, dyskutować…i oczywiście naukowo się rozwijać!
Opiekunem koła jest dr. Aleksandra Machnik  aleksandra.machnik@wshiu.pl

Harmonogram działalności:

Spotkanie I

18.10 godz.15.00

Spotkanie II

29.11 godz. 12:00

Spotkanie III

13.12 godz. 12:00

Spotkanie IV

17.01 godz. 14:00

Spotkanie V

07.02 godz. 12:00

Spotkanie VI

14.03 godz. 14:00

Spotkanie VII

18.04 godz. 14:00

Spotkanie VIII

23.05 godz. 12:00

Spotkanie IX

13.06 godz. 12:00

Spotkanie X

11.07 godz. 12:00

Koło naukowe "Młodzi Liderzy"

Koło naukowe „Młodzi Liderzy” jest organizacja zrzeszająca studentów wszystkich kierunków studiów, działającą w obrębie Wyższej Szkoły Handlu i Usług.

Koło adresowane jest szczególnie do studentów studiujących na kierunkach Zarządzanie, Ekonomia, Logistyka, Administracja, Finanse i Rachunkowość oraz Turystyka i Rekreacja.  Celem koła jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków. Realizujemy projekty naukowe i zajmujemy się prowadzeniem badań w obszarze nauk społecznych. Umożliwiamy członkom Koła udział w przedsięwzięciach naukowych i badawczych. Zajmujemy się pogłębianiem szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej i umiejętności zarządzania, rozwijaniem współpracy z otoczeniem biznesowym oraz praktycznym przygotowaniem do pracy zawodowej i prowadzenia działalności gospodarczej.

Koło wyznaczyło trzy główne tematy determinujące obszary działalności:

  • Lider w biznesie
  • Lider w administracji publicznej
  • Zarządzanie marką i komunikacja

Opiekunem koła są mgr Tomasz Górski,  dr Żaneta Polowczyk oraz prof. dr hab. Sławomir Zwierzchlewski

tomasz.gorski@wshiu.pl

Harmonogram działalności:

Spotkanie I

20.10 godz.15.00

Spotkanie II

24.11 godz. 12:00

Spotkanie III

15.12 godz. 12:00

Spotkanie IV

19.01 godz. 14:00

Spotkanie V

09.02 godz. 12:00

Spotkanie VI

16.03 godz. 14:00

Spotkanie VII

20.04 godz. 14:00

Spotkanie VIII

25.05 godz. 12:00

Spotkanie IX

15.06 godz. 12:00

Spotkanie X

13.07 godz. 12:00

English in international business and tourism

Spotkania Koła wszystkich Studentów WSHiU zainteresowanych:

1. prowadzeniem rozmów telefonicznych oraz korespondencji biznesowej,
2. sposobami poprawnego cytowania napisanych po angielsku książek i artykułów w pracach licencjackich i magisterskich,
3. tworzeniem prac naukowych dotyczących użycia języka angielskiego w biznesie i turystyce,
4. rozwojem własnych zainteresowań Uczestników Koła Naukowego w zakresie Business English w różnych obszarach działalności gospodarczej.

 
Serdecznie zapraszam na kolejne spotkania.
 
dr Szymon Machowski, Opiekun Koła
 

Harmonogram działalności:

Spotkanie I

22.10 godz.15.00

Spotkanie II

26.11 godz. 12:00

Spotkanie III

17.12 godz. 12:00

Spotkanie IV

21.01 godz. 14:00

Spotkanie V

11.02 godz. 12:00

Spotkanie VI

18.03 godz. 14:00

Spotkanie VII

22.04 godz. 14:00

Spotkanie VIII

27.05 godz. 12:00

Spotkanie IX

17.06 godz. 12:00

Spotkanie X

15.07 godz. 12:00

Реєстрація

X