KOŁA NAUKOWE WSHiU

Koło naukowe to organizacja zrzeszająca studentów, działająca w obrębie szkoły wyższej, której celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków.

To doskonały sposób na włączenie się w życie uczelni, ale też niepowtarzalna okazja, która może zaowocować lepszą oceną z zajęć, ale też zadecydować o przyznaniu stypendium naukowego.

Bezpieczeństwo Narodowe

Zakres  działalności Koła Naukowego “Bezpieczna Polska”

  1. Koło Naukowe „Współczesne bezpieczeństwo” jest dobrowolnym zrzesze­niem studentek i studentów Wyższej Szkoły Handlu i Usług, których zainteresowania obej­mują problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem jego historycznych, geograficznych, społecznych, politycz­nych, ekonomicznych, prawnych i militarnych uwarunkowań.
  2. Celem funkcjonowania Kola Naukowego jest rozwijanie kompetencji po­znawczych, analitycznych i interpretacyjnych jego członków w dziedzinie bez­pieczeństwa oraz poszerzenie wiedzy w tym zakresie, umożliwiając także przy­gotowanie do bardziej merytorycznego i metodycznego opracowania prac licen­cjackich i magisterskich, a także zachęcenia do rozwijania działalności nauko­wej po ukończeniu studiów oraz przygotowanie do działalności zawodowej.
  3. Podstawową formą działalności Koła Naukowego są konwersatoria i kon­ferencje organizowane przez jego członków dla innych zainteresowanych stu­dentek i studentów WSHiU.
  4. Uzupełniającą formą działalności Koła Naukowego są wykłady, spotkania z osobami zajmującymi się bezpieczeństwem oraz wizyty w obiektach związa­nych z bezpieczeństwem państwa i społeczeństwa. Udział w tego rodzaju formach poznawania strony praktycznej bezpie­czeństwa (zwiedzanie muzeów, poznawanie pracy funkcjonariuszy policji, służ­by więziennej, straży pożarnej, żołnierzy SZ RP, poznawanie pracy organizacji pozarządowych związanych z działaniami na rzecz bezpieczeństwa i ochrony ofiar działań zbrojnych np. PCK itp.) jest jednym z elementów popularyzujących problematykę bezpieczeństwa w WSHiU.
  5. Koła Naukowe kształtuje przede wszystkim umiejętności korzystania z do­stępnej literatury w celu poznawania prawidłowej terminologii i definiowania pojęć, które stanowią podstawę wieloaspektowej problematyki bezpieczeństwa.
  6. Koło naukowe tworzy warunki – w zakresie szczegółowych zainteresowań studentek i stu­dentów, w oparciu o dostępną literaturę – do opracowywania prac i opracowań dotyczących wybra­nych aspektów bezpieczeństwa.
  7. Analiza istniejących i opracowywanie, w ramach kształtowania nowych umiejętności, projektów różnych aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa (przede wszystkim na najniższych szczeblach organizacyjnych struktur państwa i społeczeństwa) stanowi jeden z podstawowych obszarów działalności Koła Naukowego.

Studentki i studenci zainteresowani działalnością Koła mogą zgłaszać się osobiście do opiekuna koła.

Opiekunem Koła Naukowego „Bezpieczna Polska” jest dr Józef Grzebielucha.

Kontakt: jgwshiu@wp.pl

Informacje dotyczące poznawania realiów pracy służb związanych z bezpieczeństwem podane będą na zebraniach.

Harmonogram działalności:

Spotkanie I

Zebranie w dniu 14.12.2019 r. godz. 18.20.

Spotkanie II

Zebranie w dniu 17.12.2019 r. godz. 12.15.

Spotkanie III

Zebranie w dniu 18.01.2020 r. godz. 14.40.

Spotkanie IV

Zebranie w dniu 21.01.2020 r. godz. 12.15.

Spotkanie V

Spotkanie VI

Turystyka i Rekreacja

Koło Naukowe ” Odkrywcy” działa na naszej uczelni już od kilku lat – mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu studentów nabierze wiatru w żagle!
 
Będziemy się regularnie, raz w miesiącu spotykać i ustalać plan działań na kolejne tygodnie, zgodnie z Waszymi zainteresowaniami i potrzebami. Zagadnienia, którymi będziemy się zajmować będą dotyczyły współczesnych trendów w turystyce i hotelarstwie, czyli wszystkiego co digital, smart, eco itp. itd.
 
Turystyka jest zjawiskiem interdyscyplinarnym – takie też są nasze zainteresowania. Jeśli macie jakieś propozycje – serdecznie zapraszamy!
 
Co będziemy robić? Zwiedzać, badać, obserwować, opisywać, dyskutować…i oczywiście naukowo się rozwijać!
Opiekunem koła od kilku lat jest mgr Anna Królikowska-Tomczak , wkrótce poinformujemy o terminach spotkań i pracy koła.

Harmonogram działalności:

Spotkanie I

1 kwietnia 2019 godz.15.00

Spotkanie II

Zebranie w dniu 17.12.2019 r. godz. 12.15.

Spotkanie III

6 maja 2019 godz.15.00

Spotkanie IV

1 czerwca 2019 godz. 15.00

Spotkanie V

zarządzanie

Koło Naukowe Młodzi Liderzy.

Opiekunem koła jest dr Żaneta Polowczyk, wkrótce poinformujemy o terminach spotkań i pracy koła.

zaneta.polowczyk@wshiu.pl

Harmonogram działalności:

Spotkanie I

6 kwietnia o godz.15.00, sala 144.

Spotkanie II

English in international business and tourism

Spotkania Koła wszystkich Studentów WSHiU zainteresowanych:

1. prowadzeniem rozmów telefonicznych oraz korespondencji biznesowej,
2. sposobami poprawnego cytowania napisanych po angielsku książek i artykułów w pracach licencjackich i magisterskich,
3. tworzeniem prac naukowych dotyczących użycia języka angielskiego w biznesie i turystyce,
4. rozwojem własnych zainteresowań Uczestników Koła Naukowego w zakresie Business English w różnych obszarach działalności gospodarczej.

 
Serdecznie zapraszam na kolejne spotkania. O ich terminie powiadomimy wkrótce.
 
Szymon Machowski, Opiekun Koła
 

Harmonogram działalności:

Spotkanie I

27.4.2019 o 11:00 – pierwsze spotkanie Koła Naukowego zainaugurowane przez Panią Dziekan

Spotkanie II

21.7.2019 o 12:00

Spotkanie III

22.11.2019 o 11:15 w sali 222

Spotkanie IV

29.11.2019 o 9:00 w sali 214

Spotkanie V

13.12.2019 o 9:00 w sali 214

Spotkanie VI

24.01.2020 o 9:00 w sali 214

Spotkanie VII

Реєстрація

X