kierunki

Russian
studia podyplomowe

Zamówienia publiczne

rekrutacja na rok akademicki 2022/23 trwa! Promocyjne czesne!

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Problematyka zamówień publicznych należy niewątpliwie do bardzo złożonych zagadnień, co związane jest z koniecznością współdziałania podmiotów należących do sektora finansów publicznych z podmiotami sektora prywatnego. Stosowanie Prawa zamówień publicznych wymaga nie tylko dogłębnej znajomości przepisów prawnych, ale także praktycznych rozwiązań stosowanych w tym obszarze.

Niezwykle pomocna jest także znajomość najczęściej występujących problemów w stosowaniu poszczególnych przepisów prawnych oraz praktycznych sposobów ich rozwiązania. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych nabiera szczególnego znaczenia dla podmiotów ubiegających się o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

 

ADRESACI:

Studia Zamówienia Publiczne adresowane są do absolwentów studiów wyższych pragnących zdobyć lub pogłębić wiedzę i kompetencje w zakresie stosowania przepisów ogólnych ustawy Prawo Zamówień Publicznych, procedur i postępowań o udzielanie zamówień zgodnych z ustawą PZP oraz środków ochrony prawnej stosowanych w ustawie PZP, oraz wszystkich zatrudnionych przy obsłudze zamówień publicznych.

CEL STUDIÓW:

Program studiów Zamówienia Publiczne obejmuje całość zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu specjalisty zamówień publicznych i przekazanie praktycznych umiejętności organizowania procesu zamówień publicznych. Podczas studiów online słuchacze poznają zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej zasady i tryby udzielania zamówień publicznych.

ORGANIZACJA STUDIÓW ZAMÓWIENA PUBLICZNE:

 • STUDIA TRWAJĄ 2 SEMESTRY, 206 GODZIN.

 • ZJAZDY ŚREDNIO CO 2 TYGODNIE (SOBOTA, NIEDZIELA).

 • STUDIA KOŃCZĄ SIĘ EGZAMINEM USTNYM.

 • ABSOLWENT OTRZYMUJE ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA:

 • reprezentacja przedsiębiorców i wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych
 • kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych
 • znajomość zasad i trybów udzielania zamówień publicznych w szerokim kontekście prawnym zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i prawa Unii Europejskiej
 • znajomość specyfiki procedur udzielania zamówień publicznych
 • oraz związany z tym proces prawidłowego przygotowania oferty

rekrutacja krok po kroku

Skontaktuj się z nami, we wszystkim pomożemy

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (SANTANDER  31 1090 1476 0000 0001 3246 2352)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Punkty ECTS

Wprowadzenie do zamówień publicznych

5

1

System zamówień publicznych w prawie UE

10

4

Wybrane elementy prawa

10

4

Podstawy finansów publicznych

10

4

Prawo zamówień publicznych

20

5

Organizacja obsługi zamówień publicznych

5

1

Zamówienia sektorowe i szczególne rodzaje zamówień             

10

3

Środki ochrony prawnej             

8

2

Kontrola zamówień publicznych                             

8

2

Umowa o zamówienie publiczne                           

8

2

Dokumentacja zamówień          

8

2

Zasady wydatkowania środków                              

4

1

MODUŁ: Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne

  

Opis przedmiotu i szacowanie wartości zamówienia.

10

3

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

10

3

Oferta i przetarg w świetle przepisów kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych, związanie ofertą

10

3

Kryteria oceny ofert. Zasady ustalania

10

3

Warunki udziału w postepowaniu i kryteria oceny ofert o szczególne cele  postepowania ukierunkowane na innowacyjność, wpieranie MSP, cele społeczne, ekologię

10

3

Podwykonawstwo i wspólna oferta („konsorcjum”)

10

3

MODUŁ: Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne

  

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym i zmiana ogłoszenia.

5

1

Tryby udzielania zamówień publicznych – warunki stosowania poszczególnych trybów

10

3

Szczególne procedury- konkurs, zamówienia ramowe, dynamiczny system zakupów

10

3

Warunki i sposoby modyfikacji SIWIZ po jej ogłoszeniu

5

1

Wybór najkorzystniejszej oferty

10

 

3

Razem

206

60

Реєстрація

X