kierunki

Russian
studia podyplomowe

Zamówienia publiczne

STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE W POZNANIU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Problematyka zamówień publicznych należy niewątpliwie do bardzo złożonych zagadnień, co związane jest z koniecznością współdziałania podmiotów należących do sektora finansów publicznych z podmiotami sektora prywatnego. Stosowanie Prawa zamówień publicznych wymaga nie tylko dogłębnej znajomości przepisów prawnych, ale także praktycznych rozwiązań stosowanych w tym obszarze.

Niezwykle pomocna jest także znajomość najczęściej występujących problemów w stosowaniu poszczególnych przepisów prawnych oraz praktycznych sposobów ich rozwiązania. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych nabiera szczególnego znaczenia dla podmiotów ubiegających się o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

 

ADRESACI:

Studia Zamówienia Publiczne adresowane są do absolwentów studiów wyższych pragnących zdobyć lub pogłębić wiedzę i kompetencje w zakresie stosowania przepisów ogólnych ustawy Prawo Zamówień Publicznych, procedur i postępowań o udzielanie zamówień zgodnych z ustawą PZP oraz środków ochrony prawnej stosowanych w ustawie PZP, oraz wszystkich zatrudnionych przy obsłudze zamówień publicznych.

CEL STUDIÓW:

Program studiów Zamówienia Publiczne obejmuje całość zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu specjalisty zamówień publicznych i przekazanie praktycznych umiejętności organizowania procesu zamówień publicznych. Podczas studiów online słuchacze poznają zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej zasady i tryby udzielania zamówień publicznych.

ORGANIZACJA STUDIÓW ZAMÓWIENA PUBLICZNE:

 • STUDIA TRWAJĄ 2 SEMESTRY, 206 GODZIN.

 • ZJAZDY ŚREDNIO CO 2 TYGODNIE (SOBOTA, NIEDZIELA).

 • STUDIA KOŃCZĄ SIĘ EGZAMINEM USTNYM.

 • ABSOLWENT OTRZYMUJE ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA:

 • reprezentacja przedsiębiorców i wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych
 • kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych
 • znajomość zasad i trybów udzielania zamówień publicznych w szerokim kontekście prawnym zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i prawa Unii Europejskiej
 • znajomość specyfiki procedur udzielania zamówień publicznych
 • oraz związany z tym proces prawidłowego przygotowania oferty

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Punkty ECTS

Wprowadzenie do zamówień publicznych

5

1

System zamówień publicznych w prawie UE

10

4

Wybrane elementy prawa

10

4

Podstawy finansów publicznych

10

4

Prawo zamówień publicznych

20

5

Organizacja obsługi zamówień publicznych

5

1

Zamówienia sektorowe i szczególne rodzaje zamówień             

10

3

Środki ochrony prawnej             

8

2

Kontrola zamówień publicznych                             

8

2

Umowa o zamówienie publiczne                           

8

2

Dokumentacja zamówień          

8

2

Zasady wydatkowania środków                              

4

1

MODUŁ: Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne

  

Opis przedmiotu i szacowanie wartości zamówienia.

10

3

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

10

3

Oferta i przetarg w świetle przepisów kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych, związanie ofertą

10

3

Kryteria oceny ofert. Zasady ustalania

10

3

Warunki udziału w postepowaniu i kryteria oceny ofert o szczególne cele  postepowania ukierunkowane na innowacyjność, wpieranie MSP, cele społeczne, ekologię

10

3

Podwykonawstwo i wspólna oferta („konsorcjum”)

10

3

MODUŁ: Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne

  

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym i zmiana ogłoszenia.

5

1

Tryby udzielania zamówień publicznych – warunki stosowania poszczególnych trybów

10

3

Szczególne procedury- konkurs, zamówienia ramowe, dynamiczny system zakupów

10

3

Warunki i sposoby modyfikacji SIWIZ po jej ogłoszeniu

5

1

Wybór najkorzystniejszej oferty

10

 

3

Razem

206

60

Реєстрація

X