kierunki

Russian
studia podyplomowe

Doradztwo zawodowo-edukacyjne

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 trwa !

Doradztwo zawodowo-edukacyjne


Studia są skierowane do osób zatrudnionych w szkołach/placówkach oświatowych, absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne, a także do osób, które planują swoją karierę zawodową w systemie poradnictwa zawodowego.

Osoby, które po ukończeniu studiów chcą podjąć pracę w placówce oświatowej jako doradca zawodowy i edukacyjny, powinny posiadać przygotowanie pedagogiczne.


CEL STUDIÓW:

Studia przygotowują do udzielania pomocy polegającej na wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielania informacji w tym zakresie. Ponadto Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności do wspierania innych nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

 

ORGANIZACJA I KOSZT NAUKI

 • Słuchacze w toku studiów realizują 380 godzin zajęć dydaktyczny
 • Zjazdy weekendowe co dwa tygodnie (sobota, niedziela)
 • Zajęcia prowadzone w formie wykładów oraz ćwiczeń, seminariów, projektów zespołowych, studiów przypadków i innych aktywnych metod dydaktycznych.
 • Istotna część zajęć prowadzona jest przez praktyków, co pozwala na bezpośrednią wymianę poglądów i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów przydatnych w pracy zawodowej.
 • Studia kończą się egzaminem ustnym.
 • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (SANTANDER  31 1090 1476 0000 0001 3246 2352)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Punkty ECTS

Moduł I – ogólny

 

Prawo pracy

10

2

Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej

10

4

Komunikacja interpersonalna

15

5

Coaching

10

2

Etyka zawodowa

10

3

Zarządzanie zespołem pracowniczym

15

5

Moduł II – doradztwo zawodowe

Struktury organizacyjne

10

5

Zawodoznawstwo

10

5

Narzędzia informatyczne w tworzeniu warsztatu zawodowego doradcy

10

4

Instytucje rynku pracy

10

4

Poradnictwo personalne

10

4

Poradnictwo zawodowe dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnością

10

4

Grupowe poradnictwo zawodowe

10

4

Rekrutacja, selekcja, adaptacja pracowników

5

3

Psychologiczne aspekty wyboru zawodu i kształtowania indywidualnej ścieżki kariery zawodowej

5

3

Moduł III – doradztwo edukacyjne

Alternatywne możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi
i niedostosowanych społecznie

10

4

Psychologiczno – pedagogiczne aspekty pracy z grupą

10

5

Osobowość jako element kompetencji zawodowych

10

4

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – aspekty organizacyjne i prawne

10

4

Metodyka pracy doradcy zawodowego

90

6

Ewaluacja pracy doradcy zawodowego

10

4

Praktyka

90

6

 Razem

380

90

Реєстрація

X