STUDIA LICENCJACKIE / MAGISTERSKIE / PODYPLOMOWE
TRYB STACJONARNY / NIESTACJONARNY

Bezpieczeństwo Narodowe

Kierunek bezpieczeństwo narodowe powstał z myślą o osobach, które swoje zainteresowania związane z obronnością i zapobieganiem niebezpieczeństwom chcą uczynić pomysłem na życie zawodowe. Zdecydowanie warto zdobyć wykształcenie w rozwojowej dziedzinie, tak ważnej w kontekście współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

STUDIA STWORZONE PRZEZ EKSPERTÓW DLA LUDZI Z PASJĄ!

Kto wybiera studia na bezpieczeństwie narodowym?

Kandydaci to osoby operatywne, kreatywne, zaradne, odpowiedzialne i opanowane. Ważną predyspozycją jest umiejętność pracy w zespole, sprawne funkcjonowanie pod presją czasu, w sytuacji stresującej. Istotna jest także umiejętność precyzyjnego komunikowania się, podejmowania decyzji, panowania nad grupą osób w sytuacji napięcia emocjonalnego. Na szczególną uwagę zasługują studia skierowane do pracowników oraz przyszłych kadr straży pożarnej, policji czy polskich sił zbrojnych.

Adam, Absolwent WSHiU

Jestem zawodowym strażakiem. Po ukończeniu Szkoły Aspirantów PSP rozpocząłem studia wyższe. Dzięki nauce usystematyzowałem swoją wiedzę, zdobyłem szerokie doświadczenie, a pod okiem ekspertów napisałem świetną pracę dyplomową, dzięki której zyskałem opinię świetnego znawcy ratownictwa kryzysowego.

Studia przeznaczone są dla kandydatów, którzy chcą pozyskać zaawansowaną i specjalistyczną wiedzę w zakresie Bezpieczeństwa Narodowego. W sposób bezkompromisowy dążymy do tego, by nasi studenci pod opieką profesorów, wykładowców i trenerów stali się ekspertami w zakresie bezpieczeństwa. Szczególną uwagę poświęcamy zajęciom o charakterze praktycznym, przejawia się to w ogromnym zróżnicowaniu form kształcenie.

Celem studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego i międzynarodowego. Studenci nauczą się w toku rozbudowanego kształcenia, jak przewidywać zagrożenia, w jaki sposób je analizować, jak im zapobiegać. Poznają zasady organizowania akcji ratunkowych. Będą potrafili zorganizować działania niwelujące skutki klęk żywiołowych, awarii technicznych, działań terrorystycznych.

Programy studiów poszczególnych specjalności na bezpieczeństwie narodowym opracowane są przy współpracy praktyków, doświadczonych pracowników instytucji realizujących zadania obronne. Część kadry dydaktycznej stanowią oficerowie służb specjalnych, policji, specjaliści z dziedziny obronności.

Wiemy, że studia w dziedzinie bezpieczeństwa przygotowują do przyjęcia na siebie wielkiej odpowiedzialności, dlatego Nasze starania koncentrują się na trzech zakresach:

1.

Kadra dydaktyczna - prowadzimy bezkompromisową politykę kadrową, zatrudniamy tylko najlepszych, by studenci uzyskali nowoczesną, pełną wiedzę i kompetencje.

2.

Dostępność wykładowców - wiemy, że dobre poznanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem wymaga nierzadko specjalistycznych konsultacji i okazji do bezpośrednich i indywidualnych rozmów z ekspertami.

3.

Kontakt z praktyką - sprawiamy, że teoria realizuje się w praktyce. Nasi studenci mają szansę w czasie praktyk i staży wcielić się w role zawodowe, do których przygotowują studia.

ABSOLWENCI SĄ SPECJALISTAMI ZNAJDUJĄCYMI ZATRUDNIENIE W:

 • Straż Graniczna
 • Straż Ochrony Kolei
 • Służba Więzienna
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Agencja Wywiadu
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służba Wywiadu Wojskowego
 • Urząd Kontroli Skarbowej
 • Służba Celna
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Narodowe Siły Rezerwowe
  • podmiotach zajmujących się ochroną ludności
  • instytucjach kultury
  • placówkach oświatowych
  • komórkach instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się ochroną danych osobowych i zabezpieczaniem tajemnic chronionych prawnie
  • centrach i zespołach zarządzania kryzysowego
  • strukturach administracji samorządowej i państwowej
  • policji
  • wojsku
  • straży miejskiej/gminnej

Licencjackie

Studia pierwszego stopnia – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci mający maturę, kończąca się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata

Magisterskie

Studia drugiego stopnia  – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

Inżynierskie i Magisterskie

Studia inżynierskie uzyskany dyplom licencjata albo inżyniera upoważnia do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich). … Do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) upoważnia dyplom magistra.

Podyplomowe

Studia podyplomowe – inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.

Aktualności