• O Wydawnictwie
 • Procedura Wydawnictwa
 • Publikacje
 • Zeszyty Naukowe
 • Etyka Wydawnicza
 • Rodo
 • Kontakt

Rektor WSHiU w Poznaniu
dr hab. Kamila Wilczyńska, prof. nadzwyczajny

Redaktor naczelny Wydawnictwa Naukowego WSHiU w Poznaniu


 

Misją Wydawnictwa Naukowego Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu jest wspieranie procesu edukacji społeczności akademickiej oraz zapewnianie materiałów naukowych i dydaktycznych  podczas kształcenia wykwalifikowanych kadr w obszarze administracji, zarządzania, turystyki i rekreacji oraz szeroko pojętym bezpieczeństwie. Wydawnictwo promuje dokonania naukowe i współtworzy dobry wizerunek Uczelni. W dorobku wydawniczym jest kilkadziesiąt monografii, publikacji pokonferencyjnych, podręczników, skryptów oraz półrocznik – Zeszyty Naukowe, publikowane od 2000 roku, które uzyskały 6 punktów na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 1739.

RADA PROGRAMOWA:

Redaktor naczelny – dr hab. Kamila Wilczyńska, prof. nadzwyczajny

Z-ca redaktora naczelnego – dr Zbigniew Dziemianko

Prof. zw. dr hab. Adam Budnikowski AGH Warszawa

Prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor UE Wrocław

Prof. zw. dr hab. Bohdan Gruchman UE Poznań – przewodniczący

Prof. zw. dr hab. Waldemar Frąckowiak UE Poznań

Prof. zw. dr hab. Aleksander Panasiuk US Szczecin

Dr Anetta Barska UZ Zielona Góra

KOMITET REDAKCYJNY:

Prof. zw. dr hab. Henryk Lisiak WSHiU Poznań – przewodniczący

Prof. zw dr hab. Krzysztof Kasprzak AWF Poznań

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Rogoziński UE Poznań

Prof. dr Jacek Dubisz WSHiU Poznań

Dr Żaneta Polowczyk WSHiU Poznań– sekretarz

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. WYDAWNICTWA :

dr Żaneta Polowczyk

LISTA WSPÓŁPRACUJĄCYCH RECENZENTÓW ZESZYTÓW NAUKOWYCH WSHiU W POZNANIU

Prof. zw. dr hab. Marianna Daszkowska, Politechnika Gdańska, Wydz. Zarządzania, Gdańsk

Prof. zw. dr hab. Stanisław Kosiński, em. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Prof. zw. dr hab. Eulalia Skawińska, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra

Prof. zw. dr hab. Jan Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

Prof. zw. dr hab. Marek Ziółkowski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

Dr hab. Małgorzata Domiter, prof. nadzwyczajny Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

Dr hab. Stanisław Jarmoszko, prof. nadzwyczajny Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce

Dr hab. Jerzy Kajetanowicz, prof. nadzwyczajny Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław

Dr hab. Sławomir Zalewski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Dr Marek Mocek

REDAKTORZY TEMATYCZNI

Prof. zw. dr hab. Bohdan Gruchman

Prof. zw. dr hab. Artur Kijas

Prof. dr hab. Marek Sokołowski

PROCEDURA RECENZOWANIA MATERIAŁÓW AUTORSKICH PUBLIKOWANYCH W ZESZYTACH NAUKOWYCH  I MONOGRAFIACH WYDAWNICTWA NAUKOWEGO WSHiU W POZNANIU

1. Po zakwalifikowaniu publikacji/artykułu naukowego jako zgodnego z profilem redaktor naczelny dokonuje wyboru dwóch recenzentów z tytułem naukowym profesora lub doktora habilitowanego, przy czym muszą oni gwarantować:
– niezależność opinii,
– zachowania poufności, co do zawartości merytorycznej materiałów, jak i opinii o nich.
Lista współpracujących recenzentów publikowana jest raz w roku w jednym z numerów czasopisma oraz na stronie internetowej, przy czym ani recenzenci ani autorzy nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

2. Recenzenci, poza uwagami merytorycznymi, zaznaczają w recenzji swoją opinię, która jest brana pod uwagę przez redakcję publikacji/czasopisma:
– tekst nadaje się do publikacji w obecnej postaci,
– tekst nadaje się do publikacji po uwzględnieniu uwag recenzenta,
– poprawiona wersja opracowania powinna być skierowana do akceptacji recenzenta,
– tekst nie nadaje się do publikacji.

3. Redakcja informuje autora o wyniku recenzji. Przy wprowadzeniu istotnych poprawek autor, jeśli nie zgadza się z krytycznymi uwagami – przygotowuje odpowiedź na recenzję.

4. Decyzję ostateczną o druku publikacji/artykułu podejmuje redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzjach i ostatecznej wersji artykułu dostarczonego przez autora.

5. W przypadku recenzji dyskwalifikującej publikację/artykuł, redaktor naczelny podejmuje decyzję o odrzuceniu pracy bądź kieruje artykuł do kolejnego recenzenta.

6. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez redaktora naczelnego.

Tutaj formularz recenzji

PROCEDURA ZABEZPIECZAJĄCA ORYGINALNOŚĆ PUBLIKACJI – TZW. ZAPORA GHOSTWRITING

Zgodnie ze standardami określonymi dla czasopism naukowych przez MNiSW redakcja prosi autorów o ujawnianie informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy itd.).
– Ghostwriting to sytuacja, w której ktoś wniósł wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
– Guest authorship to sytuacja, w której udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem lub współautorem publikacji.

Stosownie do wytycznych MNiSW Wydawnictwo naukowe WSHiU w Poznaniu oraz redakcja Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu przyjmuje następujące zasady:

1. Zgłoszenie tekstu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem Autora o nieograniczonych w żaden sposób prawach autorskich do zgłaszanego do wydania dzieła.
2. Wysyłając tekst do publikacji Autor poświadcza również jego oryginalność oraz to, że artykuł nie był wcześniej publikowany.
3. W przypadku prac współ autorskich niezbędne jest nadesłanie oświadczenia o procentowym udziale poszczególnych Autorów. Wzór oświadczenia jest wysyłany przez wydawnictwo.
W przypadku finansowania badań wykorzystanych w publikacji autor zobowiązany jest podać źródło finansowania.
5. W przypadku stwierdzenia zjawisk typu ghostwriting oraz guest authorship – redakcja dokumentuje te przypadki oraz powiadamia o tym fakcie instytucję zatrudniającą Autora.

PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA

Wydawnictwo Naukowe WSHiU w Poznaniu w trosce o jakość wydawanych publikacji zastrzega sobie prawo, w toku prac redakcyjnych, do pełnej weryfikacji prac naukowych w systemach antyplagiatowych. Mając na względzie naukowy charakter wydawnictwa i utrzymanie wysokiego poziomu w nauce, jest to czynność niezbędna. Ponadto wydawnictwo opiera swoją pracę redakcyjną na zasadach etyki wydawniczej.

 

Dostęp otwarty:

Polecamy:

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu  powstało w 2000 roku, wówczas wydaliśmy pierwszy numer Zeszytów Naukowych.

Od początku zamieszczane w Zeszytach Naukowych artykuły  naszych pracowników i zaproszonych gości z innych Uczelni Wyższych, są wynikiem prowadzonych przez Nich oryginalnych

badań naukowych i stanowią istotny wkład w rozwój polskiej nauki. Stąd tak szeroki wachlarz poruszanych problemów o charakterze interdyscyplinarnym. Obecnie w druku jest 36 numer

Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.

Zachęcam do lektury.

dr hab. Kamila Wilczyńska, prof. nadzwyczajny

Rektor WSHiU w Poznaniu,

Redaktor Naczelna Wydawnictwa Naukowego WSHiU w Poznaniu

Dostęp otwarty:

Zeszyty Naukowe

Wydania elektroniczne do pobrania po kliknięciu na wybrany numer:

ZESZYTY NAUKOWE NR 1

ZESZYTY NAUKOWE NR 2

ZESZYTY NAUKOWE NR 3

ZESZYTY NAUKOWE NR 4

ZESZYTY NAUKOWE NR 5

ZESZYTY NAUKOWE NR 6

ZESZYTY NAUKOWE NR 7

ZESZYTY NAUKOWE NR 8

ZESZYTY NAUKOWE NR 9

ZESZYTY NAUKOWE NR 10

ZESZYTY NAUKOWE NR 11

ZESZYTY NAUKOWE NR 12

ZESZYTY NAUKOWE NR 13

ZESZYTY NAUKOWE NR 14

ZESZYTY NAUKOWE NR 15

ZESZYTY NAUKOWE NR 16

ZESZYTY NAUKOWE NR 17

ZESZYTY NAUKOWE NR 18

ZESZYTY NAUKOWE NR 19

ZESZYTY NAUKOWE NR 20

ZESZYTY NAUKOWE NR 21

ZESZYTY NAUKOWE NR 22

ZESZYTY NAUKOWE NR 23

ZESZYTY NAUKOWE NR 24

ZESZYTY NAUKOWE NR 25

ZESZYTY NAUKOWE NR 26

ZESZYTY NAUKOWE NR 27

ZESZYTY NAUKOWE NR 28

ZESZYTY NAUKOWE NR 29

ZESZYTY NAUKOWE NR 30 

ZESZYTY NAUKOWE NR 31

ZESZYTY NAUKOWE NR 32

ZESZYTY NAUKOWE NR 33

ZESZYTY NAUKOWE NR 34

ZESZYTY NAUKOWE NR 35

Wydawnictwo Naukowe WSHiU w Poznaniu dokonuje wszelkich starań w zakresie etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej, aby zapewnić najwyższe standardy akademickie oraz edytorskie publikowanych materiałów. Nasza procedura recenzowania oparta jest na wskazaniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w pełni zgodna z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics).

Przed akceptacją do wydania, publikacje zgłoszone do wydawnictwa są weryfikowane pod kątem zarówno rzetelności i wartości naukowej, jak i zgodności z zasadami etyki wydawniczej
w obszarach obowiązujących autora, recenzenta, redaktora naukowego oraz wydawcę.

 1. Zasady obowiązujące autora:

Zasada rzetelności naukowej, gdzie autor zobowiązany jest do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Niezgodne z zasadami etyki wydawniczej prezentowanie i interpretowanie danych oraz wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasada oryginalności pracy, gdzie autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wykorzystane w publikacji badania i/lub informacje innych naukowców powinny być oznaczone w sposób wskazujący, że jest to cytat. Plagiat czy fałszowanie danych są niedopuszczalne.

Zasada udostępnienia danych, gdzie autor poproszony o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań wykorzystanych w tekście zobowiązany jest zapewnić dostęp do tych danych, także po opublikowaniu pracy.

Zasady autorstwa pracy, w których autorzy zgłaszający do publikacji teksty wieloautorskie mają obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem afiliacji autorów oraz informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystanych przy tworzeniu tekstu), a hostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte ich przypadki powinny być demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, takich jak instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.

Zasada rzetelności źródeł, gdzie autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii załącznikowej publikacje, które zostały przez niego wykorzystane przy tworzeniu tekstu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor odkryje znaczące błędy lub nieścisłości w swoim tekście, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym wydawcę w celu skorygowania zaistniałych błędów przy kolejnym wydaniu lub dodruku.

 

 1. Zasady obowiązujące recenzenta:

Zasada terminowości, gdzie recenzent powinien dostarczyć recenzję w ustalonym terminie. Jeżeli  nie jest w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinien niezwłocznie poinformować o tym wydawcę.

Zasada poufności, w której wszystkie recenzowane prace oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie prac i/lub osobom trzecim, z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym, jest niedopuszczalne.

Zasada zachowania standardów obiektywności, gdzie recenzja powinna mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autora pracy jest uważana za co najmniej niestosowną. Wszystkie uwagi recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł, w której recenzent, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinien wskazać odpowiednie prace związane z tematyką tekstu niezacytowane przez autora. Recenzent powinien wskazać i zgłosić wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktowi interesów u recenzenta: Recenzent nie powinien oceniać tekstu, w przypadku kiedy może występować konflikt interesów z autorem oraz nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści.

 

 1. Zasady obowiązujące redaktora naukowego (w przypadku publikacji zbiorowych):

Kryteria przyjmowania tekstów do publikacji: w których to redaktor naukowy decyduje, które materiały zostaną opublikowane. Przy przyjmowaniu tekstów do publikacji zbiorowej brane są pod uwagę: wartość naukowa pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość wywodu.

Zasada rzetelności naukowej, gdzie redaktor naukowy dba o rzetelność naukową publikowanych prac. Dla jej zachowania może nanosić stosowne zmiany i poprawki. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) zobowiązany jest podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji zbiorowej.

Zasady autorstwa pracy, w którym to obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie publikacji akceptują jej kształt po redakcji naukowej, leży po stronie redaktora naukowego zgłaszającego publikację do wydawcy.

Wycofanie tekstu przez redaktora naukowego może nastąpić gdy praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej, istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);

 

 1. Zasady obowiązujące wydawcę:

Zasada fair play, w której to: rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę tekstów. Teksty oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym.

Kryteria przyjmowania tekstów do publikacji gdzie wydawca decyduje, które teksty zostaną opublikowane. Przy przyjmowaniu tekstów do publikacji brane są pod uwagę opinie recenzentów dotyczące wartości naukowej pracy, oryginalności ujęcia problemu, przejrzystości wywodu.

Zasada poufności gdzie wydawca nie ujawnia osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: autor, wyznaczeni recenzenci, redaktorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.

Kontrolowanie standardów etycznych-wydawca stale czuwa nad przestrzeganiem obowiązujących standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej oraz zapobiega praktykom niezgodnym
z przyjętymi standardami.

Przeciwdziałanie konfliktom interesów. Przede wszystkim nieopublikowane teksty nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez pracowników wydawnictwa ani żadne inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.

Wycofanie publikacji: wydawca ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, jeżeli: istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, jak również
w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy metodologiczne, błędy w obliczeniach); praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej jako „RODO”) informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, z siedzibą przy ul.28 Czerwca 1956r. 217/219, 61-485 Poznań (dalej jako: „Wydawnictwo Naukowe WSHiU”). Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy: iod@wshiu.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonywania umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy z Wydawnictwem Naukowym WSHiU w Poznaniu.
 • Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1. lit. b) RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy i po jej zakończeniu w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi oraz przez czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. osobom i podmiotom zaangażowanym w realizację procesu wydawniczego (w tym autorom, recenzentom, tłumaczom, grafikom, redaktorom, fotografom, podmiotom świadczącym usługi drukarskie i usługi dystrybucji). Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Wydawnictwo Naukowe WSHiU w Poznaniu

 

Kontakt:

Wydawnictwo Naukowe

Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu

61-485 Poznań, ul.28 Czerwca 1956r. nr 217/219

Pełnomocnik Rektora ds. wydawnictwa – dr Żaneta Polowczyk

Email: wydawnictwo_naukowe@wshiu.pl

Tel.:61 843 47 96

Реєстрація

X