kierunki

Russian
studia podyplomowe

Administracja publiczna – prawo, zarządzanie, organizacja

rekrutacja na rok akademicki 2022/23 Trwa !

Promocyjna cena czesnego za całe studia 3950 zł. Możliwość zapłaty w dowolnie wybranych ratach

Administracja publiczna - prawo, zarządzanie, organizacja

Polska nieustannie się rozwija, a to oznacza, że potrzebujemy coraz więcej specjalistów związanych ze strefą publiczną. Jednym z najważniejszych sektorów wartych ulepszenia jest jakość administracji publicznej oraz poprawa stosunków pomiędzy przedsiębiorcami i administracją. Najskuteczniejszym sposobem na zmienienie obecnego stanu jest kształcenie zarówno przyszłych urzędników jak i przedsiębiorców. 

Odpowiedzią na tę potrzebę są nasze studia podyplomowe w Poznaniu Administracja Publiczna – Prawo, Zarządzanie, Organizacja.

Studia skierowane są do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w administracji publicznej, a także do osób, które chcą zdobyć i pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w administracji.
 

Studia podyplomowe dostarczą niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa i administracji, ustroju samorządu terytorialnego, prawa finansów publicznych oraz zarządzania w administracji.

Dla osób pracujących w administracji publicznej studia mogą stanowić podstawę do zdobycia awansu zawodowego. Dla pozostałych mogą stanowić uzasadnienie merytoryczne do uzyskania zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach administracji rządowej.

 

               Po ukończeniu studiów podyplomowych, absolwenci uzyskują szereg umiejętności

     praktycznych dotyczących sektora publicznego, zamówień publicznych i organizacji pozarządowych.

        Wiedzę z zakresu zarządzania w sferze gospodarczej mogą swobodnie łączyć z zarządzaniem 

             finansami publicznymi, administracją rządową i pracą w organizacjach pozarządowych.

      Absolwenci kierunku Zarządzanie w administracji publicznej często wykorzystują swoje umiejętności 

    na obecnych stanowiskach lub znajdują zatrudnienie jako specjaliści do spraw zarządzania w administracji, 

                     doradcy ds. finansów publicznych lub przy zarządzaniu przepisami prawnymi.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Studia trwają 2 semestry  175 godzin.
 • Zjazdy średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się egzaminem ustnym.
 • Absolwent otrzymujE świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
KOMPETENCJE ABSOLWENTA:

 • realizacja szeroko rozumianych procesów związanych z administrowaniem w instytucjach publicznych i niepublicznych
 • bardzo szeroka wiedza na temat instytucji i źródeł praw Unii Europejskiej

rekrutacja krok po kroku

Najlepiej skontaktuj się z nami we wszystkim pomożemy

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (SANTANDER  31 1090 1476 0000 0001 3246 2352)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS
Podstawy i wykładnia prawa 10 3
Elementy prawa administracyjnego 10 4
Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi 10 3
Prawo europejskie i fundusze europejskie 10 3
Finanse publiczne 10 3
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny 15 3
Etyka życia publicznego 5 2
Praktyki antykorupcyjne i etyka w urzędzie 10 3
Obsługa klienta w urzędzie z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych 10 3
Czynniki kształtujące administrację publiczną 10 3
Kodeks Dobrej Administracji 5 2
Komunikacja interpersonalna 10 3
Asertywność w praktyce 10 3
Techniki prezentacji 10 3
Umiejętności kierownicze 10 3
Zarządzanie konfliktem w organizacji 10 3
Organizacja czasu pracy 10 3
Razem 165 50

Реєстрація

X