kierunki

Russian
studia podyplomowe

Pedagogika korekcyjna – terapia pedagogiczna

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 trwa !

Pedagogika korekcyjna
- terapia pedagogiczna

Praktyka pedagogiczna wymaga od współczesnego nauczyciela wciąż nowych umiejętności, nie tylko edukacyjnych, ale również wychowawczych, komunikacyjnych i terapeutycznych. Nauczyciel powinien indywidualizować pracę na lekcji oraz prowadzić wsparcie terapeutyczne dla uczniów  o zaburzonym lub nieharmonijnym rozwoju.

Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej poszerzają wiedzę i kompetencje słuchaczy o metody terapii zaburzeń rozwojowych dziecka. Zwiększają tym samym efektywność pracy pedagogicznej każdego nauczyciela, na każdym przedmiocie oraz przygotowują do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Studia są kierowane do osób, które:

 1. posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej (W przypadku tych osób program studiów będzie poszerzony następujące zajęcia: dydaktyka specjalna (30h); diagnostyka w pedagogice specjalnej (30); praktyki zawodowe (60h)
 2. posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej
 3. Nauczyciele przedszkoli i szkół wszystkich typów (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych);
 4. Wychowawcy, opiekunowie;
 5. Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 6. Pedagodzy szkolni;
 7. Psycholodzy.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej niezbędne do:

– samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii dzieci oraz młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju ruchowego, emocjonalnego i społecznego,

– organizowania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

W trakcie studiów i praktyk pedagogicznych słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży ze specyficznymi i  trudnościami w rozwoju oraz uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz niespecyficznymi (niepełnosprawności, zagrożenie niedostosowaniem społecznym i niedostosowanie społeczne, zaburzenia neurorozwojowe) trudnościami w rozwoju i nauce;
 • konstruowania diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju oraz uczeniu się;
 • zasad i sposobów konstruowania indywidualnych programów kształcenia, korekcji i kompensacji;
 • doboru właściwych do zaburzenia dziecka metod  pracy korekcyjno-kompensacyjnej;
 • prowadzenia zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju oraz uczeniu się;
 • właściwej interpretacji opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
 • współpracy z rodziną ucznia z trudnościami w uczeniu się;
 • umiejętności stosowania przepisów prawa oświatowego dotyczących organizowania kształcenia, pomocy, wsparcia i opieki dla tych dzieci i uczniów w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz prowadzenia dokumentacji.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po ukończeniu studiów absolwent posiada kwalifikacje do prowadzenia w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży:

 • indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegających zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierających ich rozwój;
 • zajęć warsztatowych i konsultacji dla rodziców i nauczycieli z zakresu pedagogiki korekcyjnej;
 • zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju;
 • badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
 • minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania;
 • terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej;
 • działań wspierających rozwój ucznia i jego mocnych stron oraz poradnictwa dla uczniów.

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA ) dla osób już posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej

CZAS TRWANIA: 3 semestry

LICZBA GODZIN: 510 (w tym 120 godz. praktyk)

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA )  dla osób NIE posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej

CZAS TRWANIA: 3 semestry

LICZBA GODZIN: 570 (w tym 180 godz. praktyk)

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (SANTANDER  31 1090 1476 0000 0001 3246 2352)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Ilość ECTS

Przygotowanie merytoryczne  240h

Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej

20

 

Podstawy pedagogiki korekcyjnej i oddziaływań terapeutycznych

30

 

Medyczne aspekty pedagogiki korekcyjnej – wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii

10

 

Psychologiczne podstawy procesów uczenia się

10

 

Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, klinicznej i rozwojowej

20

 

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży (podstawy teoretyczne, kryteria diagnostyczne, prawne aspekty kształcenia, pomocy i wsparcia dzieci i uczniów ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju i uczeniu się

20

 

Diagnostyka psychopedagogiczna/ Diagnoza psychopedagogiczna specyficznych i niespecyficznych trudności w rozwoju i nauce w przedszkolu, szkole, poradni

20

 

Współpraca z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwojowymi / Sytuacja i wsparcie rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

10

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce/ Pomoc psychologiczno-pedagogicznej i poradnictwo w świetle przepisów prawa/ Prawne aspekty pomocy  uczniowi ze specyficznych trudnościami w uczeniu się

20

 

Organizacja procesu terapeutycznego – proces grupowy, komunikacja, wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży

20

 

Specyfika pracy terapeutycznej z uczniem niepełnosprawnym w przedszkolu, szkole i placówce

30

 

Specyfika pracy z dzieckiem z chorobą przewlekłą w przedszkolu, szkole i placówce

10

 

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

20

 

Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne 150 h

Warsztat umiejętności wychowawczych – praca z uczniem z trudnościami wychowawczymi

10

 

Warsztat umiejętności socjoterapeutycznych

10

 

Warsztat kreatywności

10

 

Elementy logopedii i fonetyki z metodyką terapii zaburzeń mowy

10

 

Wybrane zagadnienia z metodyki kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego

10

 

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania

20

 

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki

20

 

Metodyka zajęć terapeutycznych z uczniami z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

20

 

Profilaktyka z elementami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych i poradnictwa

20

 

Metodyka pracy z uczniem zdolnym

10

 

Muzykoterapia i arteterapia w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

10

 

Praktyka zawodowa

120

6

 Razem

510

 

Реєстрація

X