studia podyplomowe

Kwalifikacje nauczycielskie

TERMIN ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI: 23 PAŹDZIERNIKA 2021

Kwalifikacje nauczycielskie

Absolwent studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć a nie posiadający przygotowania psychologiczno – pedagogicznego i dydaktycznego zyska przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela poprzez uzyskanie przygotowania psychologiczno – pedagogicznego i dydaktycznego, z tym, że w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Studia kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a także do psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych osób, pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

ORGANIZACJA NAUKI:

 • Studia trwają 3 semestry, 450 godzin
  (w tym 150 godzin praktyk).
 • Zjazdy średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się egzaminem ustnym.
 • Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu kwalifikacji nauczycielskich.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA:

 • zajmowanie stanowiska nauczyciela i prowadzenia zajęć merytorycznych w polskim systemie edukacyjnym, względnie zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym (świetlica szkolna, internat itp.),
 • realizacja treści programowych w różnych formach dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 • podejmowanie i organizowania działań edukacyjnych, wykraczających poza ramy zajęć szkolnych (współpraca ze środowiskiem rodzinnym, lokalnym, rówieśniczym, jako czynnik wspomagający proces edukacyjny),
 • samodzielne tworzenie i weryfikowanie projektów własnych działań w obszarze rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży związanych z ich funkcjonowaniem
  w sytuacjach zadaniowych o charakterze edukacyjnym i interpersonalnym.

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

                                                                                                                                Punkty ECTS

Moduł I – Ogólny

Prawo pracy i prawo oświatowe

10

2

Komunikacja interpersonalna

15

4

Etyka zawodowa

10

3

Marketing

15

4

Warsztat obsługi klienta

10

2

Jakość i audyt wewnętrzny

15

5

Negocjacje

15

5

Zarządzanie zespołem

15

5

Pierwsza pomoc przedmedyczna

15

3

BHP

5

1

Moduł II – Psychologiczno-pedagogiczny

Pedagogika ogólna.

10

3

Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i rozwojowej.

15

4

Psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych.

15

4

Kultura języka i emisja głosu.

10

3

Moduł III – Metodyczny

   

Metodyka nauczania przedmiotów humanistycznych.

20

4

Metodyka nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

20

4

Metodyka pracy opiekuńczo wychowawczej.

10

3

Elementy pedeutologii

15

3

Konstruowanie programów kształcenia

15

4

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia

15

4

Organizowanie i planowanie działalności dydaktycznej

15

3

Ocenianie, diagnozowanie i ewaluacja w pracy nauczyciela

15

3

Praktyka asystencka (zajęcia warsztatowe w placówkach).

50

5

Praktyka pedagogiczna

100

10

Razem

450

91

opłaty

Czesne za studia

I Rata

II Raty

X Rat

4 100 zł

2 050 zł

410 zł

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.

ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
EURO – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Реєстрація

X