kierunki

Russian
studia podyplomowe

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową – Surdopedagogika

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 trwa !

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową – SurdopedagogikaCelem studiów podyplomowych z  zakresu surdopedagogiki jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne słuchaczy do pracy wychowawczo-opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z  dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą w przedszkolach, szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Studia są kierowane do osób, które:

 1. posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej (W przypadku tych osób program studiów będzie poszerzony następujące zajęcia: dydaktyka specjalna (30h); diagnostyka w pedagogice specjalnej (30); praktyki zawodowe (60h)
 2. posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

Adresatami  studiów są osoby, które chcą pracować z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi w zakresie wzroku i słuchu różnego stopnia:

 1. nauczyciele przedszkoli,
 2. nauczyciele przedmiotów ze wszystkich typach szkół (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych)  kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem,
 3. wychowawcy  zatrudnieni w internatach, placówkach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych,
 4. logopedzi,
 5. psycholodzy i pedagodzy szkolni,
 6. pedagodzy pracujących w poradniach, w tym w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

W trakcie studiów i praktyk pedagogicznych słuchacz:

 • uzyska przygotowanie do prowadzenia edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcjami słuchu;
 • nabędzie wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne dotyczące diagnozy, projektowania i realizowania programów rewalidacji indywidualnej i grupowej, a także wdrażania różnorodnych metod pracy z osobami z zaburzeniami słuchu;
 • poszerzy swoje kompetencje zawodowe o umiejętność  dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością słuchową.
 • Studia mają charakter praktyczny – zdobywamy wiedzę i wykorzystujemy ją w działaniu od razu konfrontując z aktualizowanym stale doświadczeniem wykładowców i partnerów kierunku.
 • Priorytetem jest nastawienie na umocowaną w gruntownej wiedzy pracę projektową, zwiększającą poziom kompetencji – w trakcie studiów realizowane są projekty symulacyjne indywidualne i zespołowe.
 • Unikatowe połączenie arteterapii z elementami psychoterapii daje studentowi inspirującą i wysoce pożądaną sylwetkę pracownika – specjalisty w tym zakresie, czego nie proponuje obecnie żadna krajowa uczelnia
 • Arteterapia jest kierunkiem dającym ogromne możliwości zatrudnienia, realizowania siebie w pracy terapeutycznej

Perspektywy zawodowe:

 • z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami słuchu w  przedszkolach i szkołach wszelkiego typu (specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych)   na stanowisku surdopedagoga;
 • w placówkach opiekuńczych i oświatowo-wychowawczych;
 • w placówkach i instytucjach, w których prowadzona jest edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób z zaburzeniami słuchu.

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA)
dla osób już posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 510 (w tym 120 godz. praktyk)

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) 
dla osób NIE posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 570 (w tym 180 godz. praktyk)

rekrutacja krok po kroku

Skontaktuj się z nami, we wszystkim pomożemy

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (SANTANDER  31 1090 1476 0000 0001 3246 2352)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Ilość ECTS

Przygotowanie merytoryczne 240h

Podstawy pedagogiki specjalnej

20

 

Edukacja, wychowanie i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową – wprowadzenie do surdopedagogiki

30

 

Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych

20

 

Postawy wobec osób niepełnosprawnych i sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością

20

 

Diagnostyka psychopedagogiczna

20

 

Biologiczne uwarunkowania rozwoju narządu słuchu

20

 

Otolaryngologia  i audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu

20

 

Podstawy fonetyki i ortofonii

20

 

Podstawy języka migowego

30

 

Współczesne tendencje w edukacji głuchych

20

 

Surdologopedia

15

 

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z elementami andragogiki specjalnej 

15

 

Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne 150 h

Metodyka nauczania i wychowania dzieci niesłyszących i słabosłyszących w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

25

 

Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu w nauczaniu  przedmiotowym

20

 

Metodyka wychowania niepełnosprawnych słuchowo w internacie i świetlicy

15

 

Metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością słuchu

15

 

Zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne w terapii dzieci z wadą słuchu

25

 

Komputer w pracy z dzieckiem głuchym

10

 

Manualne sposoby usprawniania języka

30

 

Urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy osób głuchych i słabosłyszących

10

 

Praktyka zawodowa

120

6

 Razem

510

 

Реєстрація

X