kierunki

Russian

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

KFS został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.


Środki KFS można przeznaczyć na:

  • Kursy i studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje pracownicze.
  • Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów, certyfikatów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.
  • Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jak ubiegać się o środki i na jakich zasadach?

Pracodawca, chcąc skorzystać z KFS, musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wnioski składa się wyłącznie w terminach i na zasadach ogłaszanych przez poszczególne PUP-y, w odpowiedzi na ogłoszony nabór. Na stronach internetowych każdego PUP można znaleźć regulamin przyznawania środków KFS, jak również wzory wniosków, załączników, itp.

We wniosku należy określić m.in. rodzaj kursu lub szkolenia, jego rzeczywiste koszty (muszą być zgodne ze stawkami rynkowymi), informację o jednostce szkolącej, zakresie jej uprawnień oraz uzasadnić potrzebę podniesienia kwalifikacji przez konkretną osobę, z punktu widzenia potrzeb pracodawcy. Należy ponadto poinformować o planach dotyczących dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.

ŹRÓDŁO:  https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowy-fundusz-szkoleniowy

Реєстрація