kierunki

Russian
studia podyplomowe

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 trwa !

Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności profesjonalnego organizowania wczesnej, kompleksowej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem i z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Podczas zajęć słuchacze poznają warunki organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, rozumianego jako wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację dziecka niepełnosprawnego.

W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach, w których prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju, w szczególności w placówkach kształcenia specjalnego.

 

Po ukończeniu studiów absolwent posiada kompetencje do podjęcia zatrudnienia m.in. w:

 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i ośrodkach wczesnej interwencji
 • przedszkolach  i szkołach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz ogólnodostępnych prowadzących programy wspomagające rozwój dzieci
 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych prowadzących programy wspomagające rozwój dzieci
 • ośrodkach rehabilitacyjnych
 • instytucjach niepublicznych
 • ośrodkach, poradniach, fundacjach, stowarzyszeniach i innych placówkach, w których powoływane są zespoły do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych prowadzących program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Studia są kierowane do osób, które:

 1. posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej (W przypadku tych osób program studiów będzie poszerzony następujące zajęcia: dydaktyka specjalna (30h); diagnostyka w pedagogice specjalnej (30); praktyki zawodowe (60h)
 2. posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej
 3. pedagodzy,
 4. psycholodzy,
 5. fizjoterapeuci,
 6. osoby pracujące w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i innych placówkach zajmujących się dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

ORGANIZACJA NAUKI:

 • Studia trwają 2 semestry. 200 godzin zajęć dydaktycznych ( zajęcia w formie warsztatów oraz ćwiczeń).
 • Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.
 • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uprawniające osoby o co najmniej trzyletnim stażu pracy – zgodnie z art. 46.2 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 2011.112.654) – do ubiegania się o stanowisko kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA:

 • organizowanie i prowadzenie zajęć z wczesnego wspomagania  rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi;
 • opracowywanie i realizowanie indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny;
 • przeprowadzanie wielospecjalistycznej diagnozy, terapii  małego dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i oceny skuteczności podejmowanych wobec niego działań;
 • wybór i dostosowywanie metod do potrzeb rozwojowych dziecka od urodzenia do 6.roku życia;
 • prowadzenie konsultacji i instruktażu dla rodziców;
 • dokumentowanie działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną;
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych z małym dzieckiem z niepełnosprawnością
 • organizowanie wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny.

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (SANTANDER  31 1090 1476 0000 0001 3246 2352)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Ilość ECTS

Przygotowanie merytoryczne  240h

Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej.Subdyscypliny pedagogiki specjalnej

20

 

Podstawy psychologii rozwojowej małego dziecka z elementami psychologii klinicznej 

20

 

Teoretyczne podstawy wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

20

 

Medyczne podstawy wczesnej interwencji terapeutycznej  i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

20

 

Teoretyczne podstawy diagnozowania /diagnostyka w pedagogice specjalnej

25

 

Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością

10

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacyjnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu, szkole i placówce specjalistycznej

20

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami somatycznymi i ruchowymi /zasady rehabilitacji dziecka z zaburzeniami somatycznymi i ruchowymi

15

 

Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami słuchu/zasady rehabilitacji i wychowania słuchowego dziecka z uszkodzonym słuchem

15

 

Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami wzroku/zasady rehabilitacji i rozwijania umiejętności widzenia dziecka z uszkodzonym wzrokiem

15

 

Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z  zaburzeniami umysłowymi

15

 

Zasady rehabilitacji i terapii logopedycznej dziecka z zaburzeniami mowy

15

 

Zasady rehabilitacji dziecka z wczesnymi symptomami autystycznego spektrum zaburzeń

15

 

Programy terapeutyczne stosowane we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i wczesnej interwencji

10

 

Podstawy prawne kształcenia, rehabilitacji i zabezpieczenia społecznego dzieci edukacyjnych z różnymi potrzebami edukacyjnymi

5

 

Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne 150 h

Metodyka konstruowania indywidualnych planów rozwoju dziecka oraz programów terapeutycznych

20

 

Metody stymulacji i integracji sensorycznej

20

 

Metody diagnozy i terapii małego dziecka z wadą słuchu

20

 

Wczesna diagnoza i stymulacja rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością intelektualną

20

 

Diagnoza i metodyka zajęć z małym dzieckiem przewlekle chorym, z zaburzeniami rozwoju ruchowego, z afazją

10

 

Diagnoza i metody wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących

20

 

Diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z wczesnymi symptomami autystycznego spektrum zaburzeń

10

 

Zabawa- programy wspomagania rozwoju dziecka  małego i w wieku przedszkolnym

10

 

Metodyka wsparcia rodziny we wczesnej interwencji terapeutycznej domowej / Praca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością/Wsparcie rodziców dziecka na wczesnym etapie rozwoju

20

 

Praktyka zawodowa w placówkach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania

120

6

 Razem

510

 

Реєстрація

X