studia podyplomowe

Zarządzanie BHP - Bezpieczeństwem i higieną pracy

rekrutacja na rok akademicki 2023/24 trwa! promocyjne czesne!

Zarządzanie BHP

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy to płaszczyzna, która daje ogromne możliwości zatrudnienia na współczesnym rynku pracy. Studia powstały z myślą o osobach, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje, zdobyć ciekawe uprawnienia i znaleźć pracę zgodną z własnymi aspiracjami. Absolwenci studiów uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające: organizować pracę służb BHP, zarządzać bezpieczeństwem, dokonywać oceny ryzyka, zapobiegać wypadkom i awariom mogącym w konsekwencji spowodować utratę życia lub zdrowia.

 

ADRESACI:

 • osoby pełniące funkcje w wewnętrznych służbach BHP,
 • osoby pełniące funkcje w zewnętrznych służbach BHP,
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem,
 • szkoleniowcy BHP, zarządzania BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, pomocy przedmedycznej,
 • osoby, które chcą  uzyskać uprawnienia Starszego Inspektora ds. BHP

Kształcimy fachowców, którzy zajmować się będą nie tylko przestrzeganiem regulaminów i wypełnianiem dokumentów, ale przede wszystkim profilaktyką zdrowotną, przeciwdziałaniem wypadkom przy pracy, rozpoznawaniem zagrożeń i ich przeciwdziałaniem .

CEL STUDIÓW:

Wyposażenie absolwentów w pełen wachlarz narzędzi, dzięki którym będą oni potrafili sprawić, by w zakładzie pracy pracowało się  bezpiecznie.

Ilość wypadków przy pracy w Polsce jest wciąż zatrważająco wysoka. Nowoczesny specjalista w dziedzinie BHP to jednocześnie praktyk i dobrze przygotowany do wykładów dydaktyk – szkoleniowiec. Musi się on orientować również w takich zagadnieniach, jak ochrona środowiska, ergonomia stanowiska pracy, nadmierny stres, mobbing, ochrona przeciwpożarowa, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci  zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskają kwalifikacje do pracy na stanowisku:

 • starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

W zależności od długości trwania odbywanego stażu:

 • specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (pod warunkiem odbycia co najmniej jednego roku stażu pracy w służbie BHP)
 • starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (pod warunkiem odbycia co najmniej trzech lat stażu pracy w służbie BHP)
 • głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (pod warunkiem odbycia co najmniej pięciu lat stażu pracy w służbie BHP)

Ukończenie studiów umożliwi absolwentom prowadzenie szkoleń BHP zgodnie z zasadami metodyki nauczania oraz założenie własnej działalności.

ORGANIZACJA NAUKI:

 • Studia trwają 2 semestry, 230 godzin.
 • Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się egzaminem ustnym.
 • Absolwent otrzymuje uprawnienia do wykonywania obowiązków specjalisty/inspektora bhp (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

KOMPETENCJE ABSOLWENTA:

 • uzyskanie najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu bhp według standardów europejskich
 • podnoszenie jakości pracy w zakładzie
 • ograniczanie ryzyka wypadków w pracy i minimalizacja ich ewentualnych  kosztów
 • przygotowanie do wykonywania zawodu pracownika służby i BHP oraz uzyskania stopnia Starszego Inspektora ds. BHP

rekrutacja krok po kroku

Skontaktuj się z nami, we wszystkim pomożemy

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (SANTANDER  31 1090 1476 0000 0001 3246 2352)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS        
Moduł I – Zarządzanie
Prawo pracy 10 2
Komunikacja interpersonalna 15 4
Etyka zawodowa 10 3
Marketing 15 4
Warsztat obsługi klienta 10 2
Jakość i audyt wewnętrzny 15 5
Negocjacje 15 5
Zarządzanie zespołem pracowniczym 15 5
Moduł II – Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczny transport 8 2
Pierwsza pomoc 10 3
System zarządzania BHP 8 2
Bezpieczeństwo i higiena pracy 8 2
Bezpieczeństwo w organizacji 10 3
Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy (fizyczne) 8 2
Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy (biol. – chem.) 8 2
Wypadkowość 10 3
Profilaktyka zdrowotna 5 2
Dydaktyka dorosłych 5 2
Bezpieczeństwo ppoż w zakładzie pracy 10 3
Ochrona środowiska 10 3
Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym 10 3
Organizacja i metodyka szkoleń w systemach BHP oraz popularyzacja bezpieczeństwa pracy 10 3
Warsztat i metody pracy specjalisty BHP 10 3
Razem 230 68

Реєстрація