fbpx

Stypendia

 

 

Chcąc umożliwić jak największej liczbie osób studiowanie w Wyższej Szkole Handlu i Usług, Uczelnia realizuje system stypendialny, który jest dostępny zarówno dla studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Stypendia są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przyznawane są na wniosek studenta.

 

 

SZANOWNI STUDENCI !

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2020/2021
będzie można składać od 17 sierpnia  2020 r. w następujących terminach:

I. Dla stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych: – dla studentów ubiegających się o świadczenia w roku akademickim 2020/2021

 do 18 października

II. Dla stypendium Rektora dla najlepszych studentów w r. akademickim 2020/2021:

  do 18 października

III. Dla zapomogi – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Wnioski należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej ( on –  line ) przez Wirtualny Dziekanat

 Wzory wniosków są dostępne na samym dole niniejszej strony internetowej.

UWAGA !

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W WW. TERMINACH WRAZ Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZAŁĄCZNIKAMI.

W sprawach stypendiów proszę o kontakt telefoniczny pod numerem tel.:

+48 510 056 012   

e-mail: dziekanat@wshiu.pl

+48 572 350 225  

e-mail : kwestura@wshiu.pl

Stypendia są przyznawane wyłącznie na wniosek studenta

WNIOSKI ZBIERA ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA W

POKOJU NR 135 DZIEKANAT:    godz.: 9:00 – 16:00

Stypendium socjalne

Więcej szczegółów

Nie uległy zmianie przesłanki otrzymywania stypendium socjalnego ani sposób ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne. Zasadniczo zmianie nie uległ też sposób ustalania miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne, poza niezbędnym dostosowaniem go do pozostałych regulacji ustawy. Podobnie, bez istotnych zmian, uregulowana została instytucja studenta samodzielnego, mogącego składać wnioski bez dokumentowania dochodów innych oznaczonych osób. Zrezygnowano z odrębnego regulowania w ustawie sposobu ustalania dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego, zatem znajdują tu zastosowanie zasady określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Jedyną istotną zmianą w przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. – 528,00 zł), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rak akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek, co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi. W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i komisja odmawia przyznania świadczenia. Warto zaznaczyć, że obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne. Wyjątkowo albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, implikuje odmowę przyznania stypendium. Komisja stypendialna uwzględnia również sytuację epidemiologiczną w Polsce, które utrudnia zdobycie wymaganych dokumentów.

 

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentacji do obliczania dochodu

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

Nie uległy zmianie przesłanki otrzymywania stypendium socjalnego ani sposób ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne. Zasadniczo zmianie nie uległ też sposób ustalania miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne, poza niezbędnym dostosowaniem go do pozostałych regulacji ustawy. Podobnie, bez istotnych zmian, uregulowana została instytucja studenta samodzielnego, mogącego składać wnioski bez dokumentowania dochodów innych oznaczonych osób. Zrezygnowano z odrębnego regulowania w ustawie sposobu ustalania dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego, zatem znajdują tu zastosowanie zasady określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Jedyną istotną zmianą w przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. – 528,00 zł), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rak akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek, co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi. W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i komisja odmawia przyznania świadczenia. Warto zaznaczyć, że obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne. Wyjątkowo albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, implikuje odmowę przyznania stypendium. Komisja stypendialna uwzględnia również sytuację epidemiologiczną w Polsce, które utrudnia zdobycie wymaganych dokumentów.

Stypendium specjalne

Więcej szczegółów

W katalogu świadczeń pomocy materialnej przysługujących studentom pozostawiono także stypendium dla osób niepełnosprawnych. W aktualnym stanie prawnym może otrzymać jest student posiadający jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów

orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

W katalogu świadczeń pomocy materialnej przysługujących studentom pozostawiono także stypendium dla osób niepełnosprawnych. W aktualnym stanie prawnym może otrzymać jest student posiadający jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów

orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Stypendium Rektora

Więcej szczegółów

Przesłanki przyznania stypendium rektora zostały jedynie nieco rozszerzone. Może je otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce ze średnią oceną za rok akademicki 2019/2020 nie niżej 4,3 oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. W poprzednim stanie prawnym jedną z przesłanek była „wysoka średnia ocen”, zastąpiona obecnie „wyróżniającymi wynikami w nauce”.

Wprowadzono zmiany w przyznawaniu stypendium rektora studentom przyjętym na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Przysługuje ono bezwzględnie w przypadku złożenia stosownego wniosku:

 • laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, a zatem dookreślono, że uprawnienia takiego nie mają laureaci regionalni
 • medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
  Zachowano zasadę, że stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się wskazanych wyżej studentów otrzymujących stypendium rektora na pierwszy rok studiów w roku złożeni egzaminu maturalnego.

Przesłanki przyznania stypendium rektora zostały jedynie nieco rozszerzone. Może je otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce ze średnią oceną za rok akademicki 2019/2020 nie niżej 4,3 oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. W poprzednim stanie prawnym jedną z przesłanek była „wysoka średnia ocen”, zastąpiona obecnie „wyróżniającymi wynikami w nauce”.

Wprowadzono zmiany w przyznawaniu stypendium rektora studentom przyjętym na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Przysługuje ono bezwzględnie w przypadku złożenia stosownego wniosku:

 • laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, a zatem dookreślono, że uprawnienia takiego nie mają laureaci regionalni
 • medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
  Zachowano zasadę, że stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się wskazanych wyżej studentów otrzymujących stypendium rektora na pierwszy rok studiów w roku złożeni egzaminu maturalnego.

Stypendium Ministra

Więcej szczegółów

Stypendium jest przyznawane wybitnie uzdolnionym studentom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, lub wyróżniają się osiągnięciami artystycznymi lub sportowymi.

Stypendium jest przyznawane wybitnie uzdolnionym studentom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, lub wyróżniają się osiągnięciami artystycznymi lub sportowymi.

Zapomoga

Więcej szczegółów

W nowej ustawie zmieniono dotychczasową regulację dotyczącą zapomogi. Może otrzymać ją student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (a nie „sytuacji materialnej”, jak dotychczas) i nie jest już konieczne, aby nastąpiło to z „przyczyn losowych”. Tym samym zapomoga może być przyznana w sytuacji nielosowej, np. urodzenia dziecka. Pojęcie „trudnej sytuacji życiowej” może precyzować regulamin świadczeń dla studentów w ramach„ szczegółowych kryteriów”. Przyznanie zapomogi danemu studentowi nie może nastąpić częściej niż dwa razy do roku.

W nowej ustawie zmieniono dotychczasową regulację dotyczącą zapomogi. Może otrzymać ją student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (a nie „sytuacji materialnej”, jak dotychczas) i nie jest już konieczne, aby nastąpiło to z „przyczyn losowych”. Tym samym zapomoga może być przyznana w sytuacji nielosowej, np. urodzenia dziecka. Pojęcie „trudnej sytuacji życiowej” może precyzować regulamin świadczeń dla studentów w ramach„ szczegółowych kryteriów”. Przyznanie zapomogi danemu studentowi nie może nastąpić częściej niż dwa razy do roku.

Wymagane załączniki

1 Wniosek o stypendium socjalne

Wniosek o stypendium socjalne

 
 • Wzór nr 1 do wniosku o stypendium socjalne Formularz dotyczą…
 • Wzór nr 2 do wniosku o stypendium socjalne
 • Wzór nr 3 do wniosku o stypendium socjalne
 • Wzór nr 4 do wniosku o stypendium socjalne
 • Wzór nr 5 do wniosku o stypendium socjalne
 • Wzór nr 6 do wniosku o stypendium socjalne
 • Wzór nr 7 ośw.członka rodziny o dochodzie
 • Wzór nr 8 ośw. ZUS
 • Wzór nr 9 zaśw o ha
 • Wzór nr 10 wniosek do OPS
 

2 Wniosek o stypendium specjalne

Wniosek o stypendium specjalne

2 Wniosek o stypendium specjalne

Wniosek o stypendium specjalne

3 Wniosek o stypendium rektora

Wniosek o stypendium rektora

 • Wzór nr 13 do wniosku o stypendium rektora
 • Wzór nr 14 do wniosku o stypendium rektora
 • Wzór nr 15 do wniosku o stypendium rektora

4 Wniosek o zapomogę

Реєстрація

X