kierunki

Russian

Stypendia

Chcąc umożliwić jak największej liczbie osób studiowanie w Wyższej Szkole Handlu i Usług, Uczelnia realizuje system stypendialny, który jest dostępny zarówno dla studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Stypendia są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przyznawane są na wniosek studenta.

Uczelnia realizuje też Wielkopolski Program Stypendialny, w którym każdy Starosta Powiatu w Wielkopolsce wskazuje dwie zdolne osoby, którym przyznane są stypendia na pokrycie całych kosztów nauki w WSHIU. W ten sposób wsparcie rozłożone jest równomiernie do młodzieży z całej Wielkopolski.

Program jest realizowany jako program autorski WSHIU .

SZANOWNI STUDENCI !

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2022/2023
będzie można składać od 1 września 2022 r. w następujących terminach:

I. Dla stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych: – dla studentów ubiegających się o świadczenia w roku akademickim 2022/2023

 do 10 października

  • W roku akademickim 2022/2023 miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego nie może przekroczyć kwoty 1051,70 zł
  • Student posiadający kartę Polaka może ubiegać się o stypwndium socjalne.

II. Dla stypendium Rektora dla najlepszych studentów w r. akademickim 2022/2023:

  do 15 października

III. Dla zapomogi – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Wnioski należy złożyć w wersji papierowej w Dziekaniacie lub Kwesturze

UWAGA !

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W WW. TERMINACH WRAZ Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZAŁĄCZNIKAMI.

 

Regulamin Świadczeń dla studentów

W sprawach stypendiów proszę o kontakt telefoniczny pod numerem tel.:

+48 572 350 225  

e-mail : kwestura@wshiu.pl

+48 510 056 012   

e-mail: dziekanat@wshiu.pl

Stypendia są przyznawane wyłącznie na wniosek studenta

WNIOSKI ZBIERA ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA W

 DZIEKANAT:    godz.: 10:00 – 16:00

 KWESTURA:     godz.: 10:00 – 16:00

Stypendium socjalne

Więcej szczegółów

Nie uległy zmianie przesłanki otrzymywania stypendium socjalnego ani sposób ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne. Zasadniczo zmianie nie uległ też sposób ustalania miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne, poza niezbędnym dostosowaniem go do pozostałych regulacji ustawy. Podobnie, bez istotnych zmian, uregulowana została instytucja studenta samodzielnego, mogącego składać wnioski bez dokumentowania dochodów innych oznaczonych osób. Zrezygnowano z odrębnego regulowania w ustawie sposobu ustalania dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego, zatem znajdują tu zastosowanie zasady określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Jedyną istotną zmianą w przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. – 528,00 zł), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

 

1 Wniosek o stypendium socjalne

 

Wniosek o stypendium socjalne

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentacji do obliczania dochodu

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Więcej szczegółów

W katalogu świadczeń pomocy materialnej przysługujących studentom pozostawiono także stypendium dla osób niepełnosprawnych. W aktualnym stanie prawnym może otrzymać jest student posiadający jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów

orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

2 Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych 

Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium Rektora

  • Więcej szczegółów

Przesłanki przyznania stypendium rektora zostały jedynie nieco rozszerzone. Może je otrzymać student, który uzyskał: 

– wyróżniające wyniki w nauce ze średnią oceną za rok akademicki 2020/2021 nie niżej 4,3 

– osiągnięcia naukowe  

– artystyczne

– osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

            oraz posiada wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów.

W poprzednim stanie prawnym jedną z przesłanek była „wysoka średnia ocen”, zastąpiona obecnie „wyróżniającymi wynikami w nauce”.

Wprowadzono zmiany w przyznawaniu stypendium rektora studentom przyjętym na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Przysługuje ono bezwzględnie w przypadku złożenia stosownego wniosku:

  • laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, a zatem dookreślono, że uprawnienia takiego nie mają laureaci regionalni
  • medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
    Zachowano zasadę, że stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się wskazanych wyżej studentów otrzymujących stypendium rektora na pierwszy rok studiów w roku złożeni egzaminu maturalnego.

3 Wniosek o stypendium rektora

 

Stypendium Ministra

Więcej szczegółów

Stypendium jest przyznawane wybitnie uzdolnionym studentom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, lub wyróżniają się osiągnięciami artystycznymi lub sportowymi.

Zapomoga

Więcej szczegółów

W nowej ustawie zmieniono dotychczasową regulację dotyczącą zapomogi. Może otrzymać ją student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (a nie „sytuacji materialnej”, jak dotychczas) i nie jest już konieczne, aby nastąpiło to z „przyczyn losowych”. Tym samym zapomoga może być przyznana w sytuacji nielosowej, np. urodzenia dziecka. Pojęcie „trudnej sytuacji życiowej” może precyzować regulamin świadczeń dla studentów w ramach„ szczegółowych kryteriów”. Przyznanie zapomogi danemu studentowi nie może nastąpić częściej niż dwa razy do roku.

4 Wniosek o zapomogę

Реєстрація

X