kierunki

Russian
studia podyplomowe

Etyka i filozofia dla nauczycieli

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 trwa !

Promocyjna cena czesnego za całe studia  3750 zł. Możliwość zapłaty w dowolnych ratach.

Etyka i filozofia dla nauczycieli

Studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli skierowane są przede wszystkim do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, które zamierzają uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka i filozofia w szkołach bądź pracować w ramach interdyscyplinarnych ścieżek problemowych.
Celem studiów jest kształcenie nauczycieli w zakresie filozofii i etyki ze szczególnym uwzględnieniem wątków społecznych i politycznych zawartych w historycznych
i współczesnych systemach filozoficznych. W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w szkołach podstawowych.

ORGANIZACJA I KOSZT NAUKI

 • Studia trwają 3 semestry, 350 godzin.
 • Zjazdy średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się egzaminem ustnym.
 • Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu.

rekrutacja krok po kroku

Skontaktuj się z nami, we wszystkim pomożemy

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (SANTANDER  31 1090 1476 0000 0001 3246 2352)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu Liczba godzin                                                                                                                                Punkty ECTS
Moduł I – Ogólny
Prawo pracy i prawo oświatowe 10 2
Komunikacja interpersonalna 15 4
Etyka zawodowa 10 3
Jakość i audyt wewnętrzny 15 5
Negocjacje 15 5
Moduł II – Pedagogiczny
Filozofia polityczna: etyka i polityka 10 4
Problemy etyki praktycznej 10 4
Interpretacja i analiza tekstów źródłowych 15 4
Historia filozofii i myśli etycznej 15 4
Kultura języka i emisja głosu 10 3
Moduł III – Metodyczny
Metodyka nauczania przedmiotu 90 3
Praktyka 90 4
Organizacja i planowanie działalności dydaktycznej 20 5
Razem 350 91

Реєстрація

X