Zakres  działalności Koła Naukowego “Bezpieczna Polska”

  1. Koło Naukowe „Współczesne bezpieczeństwo” jest dobrowolnym zrzesze­niem studentek i studentów Wyższej Szkoły Handlu i Usług, których zainteresowania obej­mują problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem jego historycznych, geograficznych, społecznych, politycz­nych, ekonomicznych, prawnych i militarnych uwarunkowań.
  2. Celem funkcjonowania Kola Naukowego jest rozwijanie kompetencji po­znawczych, analitycznych i interpretacyjnych jego członków w dziedzinie bez­pieczeństwa oraz poszerzenie wiedzy w tym zakresie, umożliwiając także przy­gotowanie do bardziej merytorycznego i metodycznego opracowania prac licen­cjackich i magisterskich, a także zachęcenia do rozwijania działalności nauko­wej po ukończeniu studiów oraz przygotowanie do działalności zawodowej.
  3. Podstawową formą działalności Koła Naukowego są konwersatoria i kon­ferencje organizowane przez jego członków dla innych zainteresowanych stu­dentek i studentów WSHiU.
  4. Uzupełniającą formą działalności Koła Naukowego są wykłady, spotkania z osobami zajmującymi się bezpieczeństwem oraz wizyty w obiektach związa­nych z bezpieczeństwem państwa i społeczeństwa. Udział w tego rodzaju formach poznawania strony praktycznej bezpie­czeństwa (zwiedzanie muzeów, poznawanie pracy funkcjonariuszy policji, służ­by więziennej, straży pożarnej, żołnierzy SZ RP, poznawanie pracy organizacji pozarządowych związanych z działaniami na rzecz bezpieczeństwa i ochrony ofiar działań zbrojnych np. PCK itp.) jest jednym z elementów popularyzujących problematykę bezpieczeństwa w WSHiU.
  5. Koła Naukowe kształtuje przede wszystkim umiejętności korzystania z do­stępnej literatury w celu poznawania prawidłowej terminologii i definiowania pojęć, które stanowią podstawę wieloaspektowej problematyki bezpieczeństwa.
  6. Koło naukowe tworzy warunki – w zakresie szczegółowych zainteresowań studentek i stu­dentów, w oparciu o dostępną literaturę – do opracowywania prac i opracowań dotyczących wybra­nych aspektów bezpieczeństwa.
  7. Analiza istniejących i opracowywanie, w ramach kształtowania nowych umiejętności, projektów różnych aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa (przede wszystkim na najniższych szczeblach organizacyjnych struktur państwa i społeczeństwa) stanowi jeden z podstawowych obszarów działalności Koła Naukowego.

 

Studentki i studenci zainteresowani działalnością Koła mogą zgłaszać się osobiście do opiekuna koła.

 

Opiekunem Koła Naukowego „Bezpieczna Polska” jest dr Józef Grzebielucha.

Kontakt: jgwshiu@wp.pl

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

#ZostańWDomu

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

uwaga

strona w przebudowie.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zostaw e-maila. Nasz zespół skontaktuje się z Tobą

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

Registration

Реєстрація