kierunki

Ukraine
studia podyplomowe

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

rekrutacja na rok akademicki 2022/23 trwa! Promocyjne czesne!

Promocyjna cena czesnego za całe studia 3850 zł. Możliwość zapłaty w dowolnych ratach

Zarządzanie kryzysowe
i ochrona ludności

ADRESACI:

Studia adresowane są do funkcjonariuszy służb mundurowych oraz pracowników różnych szczebli administracji państwowej i samorządowej. Studia są doskonałą propozycją dla kadry kierowniczej administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw) oraz wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

 

CEL STUDIÓW:Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem wewnętrznym. Polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu działań w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. W programie studiów istotną rolę odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów, podczas których studenci, poprzez analizy przypadków opisujących rzeczywiste sytuacje problemowe. Nabywają umiejętności praktyczne niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

ORGANIZACJA NAUKI:

 • Studia trwają 2 semestry 200 godzin.
 • Zjazdy średnio co 2 tygodnie (sobota w salach, niedziela przez zoom z wykładowcami na żywo).
 • Studia kończą się egzaminem ustnym.
 • Absolwent otrzymuję świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 

KOMPETENCJE ABSOLWENTA:

 • znajomość metod oceny zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych
 • znajomość modeli i koncepcji bezpieczeństwa społecznego
 • umiejętność sprawnego kierowania zespołami ludzkimi, komunikowania się z otoczeniem oraz zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.

rekrutacja krok po kroku

Skontaktuj się z nami, we wszystkim pomożemy

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (SANTANDER  31 1090 1476 0000 0001 3246 2352)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa  przedmiotu

Liczba godzin

Liczba ECTS

Moduł I – Zarządzanie kryzysowe

Stan klęski żywiołowej (katastrofa naturalna + awaria techniczna)

10

4

Krajowy system ratowniczo – gaśniczy

20

4

Zarządzanie kryzysowe

10

4

Dokumentacja planistyczna – Plany Zarządzania Kryzysowego w tym raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego

10

4

Katalog zagrożeń + mapy ryzyka+ mapy zagrożeń

10

4

Monitorowanie i informowanie o zagrożeniach

20

4

Prowadzenie działań ratowniczych

20

4

Analiza sytuacji kryzysowych

10

4

Moduł II – Ochrona ludności

Imprezy masowe + zgromadzenia

20

4

Infrastruktura krytyczna

10

4

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności

10

4

Plany ratownicze +

20

4

Służby ratownicze – zakres kompetencji według katalogu zagrożeń

10

4

Ochrona ludności i obrona cywilna

10

4

Zakłady dużego i zwiększonego ryzyka

20

4

Razem

200

60

Реєстрація