kierunki

Russian
studia podyplomowe

Edukacja dla bezpieczeństwa

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 trwa !

Promocyjna cena czesnego za całe studia 3850 zł. Możliwość zapłaty w dowolnych ratach

Edukacja dla bezpieczeństwa

Absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani do prowadzenia zajęć w szkoła ponadpodstawowych z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, zgodnie z nową podstawą programową, w zakresie:

 • dydaktyki oraz metodyki przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • treści programowych zgodnie z nową Podstawą Programową,
 • kompetencji nauczyciela przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • wyrabiania u uczniów nawyków oraz opanowania zasad działania ratowniczego, szczególnie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej na poziomie licencjackim, w tym:

 • pracowników oświaty, w tym nauczycieli zainteresowanych nauczaniem przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z nową Podstawą Programową,
 • nauczycieli – wychowawców klas szkolnych oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych, w których występują zagrożenia bezpieczeństwa lub ich występowanie jest prawdopodobne,
 • pracowników władz oświatowych i samorządowych
 • funkcjonariuszy służb publicznych, w których gestii znajduje się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa / bezpieczeństwa szkolnego.

ORGANIZACJA NAUKI:

 • Studia trwają 3 semestry, 350 godzin.
 • Zjazdy średnio co 2 tygodnie (Sobota w salach Uczelni , Niedziela przez zoom z wykładowcami na żywo ).
 • Studia kończą się egzaminem ustnym.
 • Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Edukacji dla bezpieczeństwa oraz Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

rekrutacja krok po kroku

Skontaktuj się z nami, we wszystkim pomożemy

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (SANTANDER  31 1090 1476 0000 0001 3246 2352)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Punkty ECTS

Dydaktyka przedmiotu nauczania

60

6

Komunikacja interpersonalna

10

2

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (zachowanie ratownika)

20

5

Pierwsza pomoc

20

5

Bezpieczeństwo w organizacji

20

4

Oznakowanie substancji toksycznych

10

2

Podstawy bezpieczeństwa państwa

20

4

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych

20

4

Teoretyczne problemy edukacji dla bezpieczeństwa

20

5

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

15

2

Współczesne zagrożenia w czasie pokoju

20

4

Zagrożenia występujące podczas wojny

20

4

Obrona cywilna i ochrona ludności

15

2

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

20

5

Praktyka

60

6

Razem

350

60

Реєстрація

X