kierunki

Russian
studia podyplomowe

Edukacja dla bezpieczeństwa

Rekrutacka

Edukacja dla bezpieczeństwa

Absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani do prowadzenia zajęć w szkoła ponadpodstawowych z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, zgodnie z nową podstawą programową, w zakresie:

 • dydaktyki oraz metodyki przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • treści programowych zgodnie z nową Podstawą Programową,
 • kompetencji nauczyciela przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • wyrabiania u uczniów nawyków oraz opanowania zasad działania ratowniczego, szczególnie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej na poziomie licencjackim, w tym:

 • pracowników oświaty, w tym nauczycieli zainteresowanych nauczaniem przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z nową Podstawą Programową,
 • nauczycieli – wychowawców klas szkolnych oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych, w których występują zagrożenia bezpieczeństwa lub ich występowanie jest prawdopodobne,
 • pracowników władz oświatowych i samorządowych
 • funkcjonariuszy służb publicznych, w których gestii znajduje się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa / bezpieczeństwa szkolnego.

 

ORGANIZACJA NAUKI:

 • Studia trwają 3 semestry, 350 godzin.
 • Zjazdy średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
 • Studia kończą się egzaminem ustnym.
 • Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Edukacji dla bezpieczeństwa oraz Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Punkty ECTS

Dydaktyka przedmiotu nauczania

60

6

Komunikacja interpersonalna

10

2

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (zachowanie ratownika)

20

5

Pierwsza pomoc

20

5

Bezpieczeństwo w organizacji

20

4

Oznakowanie substancji toksycznych

10

2

Podstawy bezpieczeństwa państwa

20

4

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych

20

4

Teoretyczne problemy edukacji dla bezpieczeństwa

20

5

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

15

2

Współczesne zagrożenia w czasie pokoju

20

4

Zagrożenia występujące podczas wojny

20

4

Obrona cywilna i ochrona ludności

15

2

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

20

5

Praktyka

60

6

Razem

350

60

Реєстрація

X