kierunki

Ukraine

Rekrutacja potrwa do końca lipca 2014
Ochotnicze Hufce Pracy przystępują do realizacji Gwarancji dla młodzieży – unijnej inicjatywy, mającej na celu pomoc młodym osobom w znalezieniu zatrudnienia, kontynuowania edukacji, znalezienia miejsca stażu lub praktyki. Konkretne działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży zostaną zróżnicowane z jednej strony w zależności od statusu konkretnej osoby, jej sytuacji życiowej, środowiskowej, wykształcenia oraz warunków materialnych, z drugiej od jej predyspozycji zawodowych określonych przez profesjonalnego doradcę zawodowego.
Punkt Pośrednictwa Pracy OHP przy w Środzie Wlkp. zaprasza młodzież z następującej grupy docelowej:
Młodzież w wieku 18-24 lata nieucząca się i niepracująca, bezrobotna której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy; osoby zarejestrowane i niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy
• osoby posiadające wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły podstawowej, które wypadły z systemu edukacji, co spowodowało brak wyuczonego zawodu i zmniejszyło szanse na zatrudnienie,
• absolwenci szkół zawodowych, techników, liceów zawodowych itp., którzy po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia.
20% od każdej sprzedaży oddajemy w organizacji „Okno życia” dla dalszego rozwoju dobrych uczynków:
priligy forum
lasix and potassium
Buy Motilium
Założenia projektowe stanowią, że wsparcie będzie udzielane każdemu uczestnikowi w terminie najpóźniej do czterech miesięcy od dnia podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. Okres czterech miesięcy dotyczy przedstawienia oferty i rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia.
PROJEKT PT. „RÓWNI NA RYNKU PRACY”
Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie uczestnik w momencie przystępowania do projektu musi spełnić jednocześnie następujące kryteria:
• ukończyć 18 r.ż. i nie ukończyć 25 r.ż.,
• zaliczać się do grupy tzw. NEET (być osobą niepracującą/nieaktywną zawodowo, niekształcącą się i nieszkolącą się),
• nie posiadać kwalifikacji zawodowych, posiadać niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadać kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.
Proponowane formy wsparcia:
• szkolenia zawodowe (wybierasz kurs, do którego masz predyspozycje ),
• szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, np. kurs prawa jazdy kat. B wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego w instytucji zewnętrznej
• szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, językowych, komputerowych, cyfrowych i innych,
• 6-miesięczne staże zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników staży i dodatkami do wynagrodzeń dla opiekunów stażu z zakładu pracy),
• wsparcie zatrudnienia (realizowane w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika przez 6 miesięcy
• poradnictwo zawodowe,
• nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy)
• konsultacje psychologiczne,
• Poradnictwo zawodowe,
Wsparcie towarzyszące:
• ubezpieczenie NW,
• bezpłatne wyżywienie podczas zajęć,
• zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
• refundacja kosztów opieki nad dzieckiem
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do PUNKTU POŚREDNICTWA PRACY
Ul. Kosynierów 2b (budynek Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych/ I piętro)Środa Wlkp.Tel. 61 677 01 56, http://www.ohp.poznan.pl,
biuro czynne: pon-pt 8:00-15:00.
Typ projektu (operacji) zgodnie z Programem Operacyjnym Wiedza – Edukacja – Rozwój dla Priorytetu Inwestycyjnego 8.6
Uncommon and quite enlightened book report columnists at http://writemyessay4me.org/ are qualified to pursue measure in forming homework for teenagers on this service.

Реєстрація