KONKURS MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH NA NAJLEPSZĄ PRACĘ LICENCJACKĄ ORAZ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KONTEKŚCIE 10 LAT CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
W związku z przypadającą w tym roku 10. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Minister Spraw Wewnętrznych ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką oraz magisterską z zakresu spraw wewnętrznych w kontekście 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
IDEA KONKURSU
Celem konkursu jest promowanie wiedzy nt. Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (PWBiS) wśród studentów oraz uczczenie 10 lat członkostwa Polski w UE.
DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?
Zapraszamy do udziału wszystkich absolwentów studiów licencjackich i magisterskich polskich oraz zagranicznych uczelni wyższych. Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie oraz magisterskie obronione w 2014 roku. Prace mogą być sporządzone w języku polskim lub w języku angielskim.
20% od każdej sprzedaży oddajemy w organizacji „Okno życia” dla dalszego rozwoju dobrych uczynków:
generic dapoxetine
clomid 100mg
furosemide
ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
Prace powinny dotyczyć następującej problematyki w aspekcie 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:
– Współpraca policyjna;
– Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej;
– Zwalczanie przestępczości zorganizowanej;
– Zwalczanie przestępczości narkotykowej;
– Terroryzm;
– Azyl i kwestie migracyjne;
– Zarządzanie strefą Schengen;
– Zarządzanie granicami;
– Wymiar zewnętrzny Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości;
– Ochrona ludności;
– Swobodny przepływ osób, prawa podstawowe i obywatelstwo UE;
– Programy strategiczne w obszarze JHA.
JAK ZGŁASZAĆ PRACE?
Prace należy zgłaszać w formie papierowej (w formacie A4) lub w wersji elektronicznej w formacie DOC lub PDF (na nośniku CD lub DVD). Ponadto, do zgłoszenia należy dołączyć abstrakt stanowiący streszczenie zgłaszanej pracy w postaci min. 3 stron, potwierdzenie obrony pracy lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu licencjata/magistra wydane przez uczelnię, życiorys autora pracy zawierający dane kontaktowe (numer telefonu kontaktowego, adres mailowy i adres do korespondencji) oraz podpisane oświadczenie stanowiące załącznik do Regulaminu.
Prace konkursowe wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę licencjacką oraz magisterską z zakresu spraw wewnętrznych w kontekście 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”
Nagrodą główną w Konkursie jest płatny 2 miesięczny staż w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Termin przyjmowania zgłoszeń: 14 listopada 2014 roku
Termin ogłoszenia wyników: 5 grudnia 2014 roku
Osoby zainteresowane zgłoszeniem prac na Konkurs MSW proszone są o zapoznanie się z Regulaminem.
KONTAKT
[email protected] custom writing help service check this out for international pupils.

Реєстрація