kierunki

Ukraine
[wptab name='Opis']  
 Podstawa prawna:

  1. Art. 51 ust. 1, art. 117 ust. 5, art. 120 ust. 4, art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

I. CZAS TRWANIA:

- 80 h (70 h zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 h praktyki metodycznej).

Podstawa prawna: § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

II. WYMAGANIA WSTĘPNE:

Zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust. 4 i 5 przytoczonego wyżej rozporządzenia
w sprawie praktycznej nauki zawodu, tj.:

1) co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać;

2) uczestnicy kursu niemający tytułu mistrza w zawodzie:

  1. a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  2. b) świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  3. c) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  4. d) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

III. CEL:

Przygotowanie pracodawców i pracowników, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla dorosłych, uczniów i młodocianych pracowników poprzez umożliwienie im zdobycia:

> wiedzy z prawnych uwarunkowań kształcenia zawodowego, zatrudniania młodocianego, zasad i warunków odbywania przygotowania zawodowego oraz nadzorem nad przebiegiem przygotowania młodocianego do zawodu;

> podstawowej wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki, umiejętności wspierania rozwoju uczniów, indywidualizowania procesu nauczania i podejmowania współpracy z nauczycielami i rodzicami,

> umiejętności z zakresu metodyki niezbędnych do efektywnego prowadzenia zajęć edukacyjnych, praktycznej nauki zawodu dla uczniów, młodocianych i dorosłych pracowników, rozbudzania ich zainteresowań pracą w zawodzie, własnego doboru metod kształcenia, a także oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, młodocianych
i dorosłych,

> uwrażliwienia uczestników na specyficzne cechy oświaty zawodowej młodzieży
i dorosłych , poprzez przygotowanie ich do odpowiedniego działania pedagogicznego, inspirującego innych do wszechstronnej aktywności edukacyjnej i zawodowej.

Absolwenci otrzymają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami, młodocianymi i dorosłymi realizującymi program nauczania danego zawodu.

W czasie realizacji zajęć edukacyjnych wykładowca powinien skoncentrować się na osobowości człowieka, jego cechach charakteru, motoryce oraz ergonomicznych warunkach pracy. Ważne wydaje się przedstawienie różnych przykładów związanych z wybranymi zawodami. Podczas zajęć należy zwrócić uwagę na motywowanie poprzez wywoływanie pożądanego efektu, aby uczniowie realizowali wolę instruktora jak również na takim wykorzystywaniu mechanizmów motywacji, by zapewniały zaangażowanie młodocianych pracowników na rzecz sukcesu zakładu, zachęcały do podnoszenia kwalifikacji i dawały satysfakcję z nauki i pracy.

W czasie ćwiczeń słuchacza mogą opracować arkusze psychofizycznej analizy pola pracy
w swoim zawodzie i przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych z słuchaczami przy przyjmowaniu do nauki zawodu.

Treści dotyczące pedagogicznych aspektów nauczania i wychowania ograniczają się do niezbędnej wiedzy z pedagogiki ogólnej z interpretacją przydatną w kształceniu zawodowym. Mają na celu uświadomienie słuchaczom roli i możliwości mistrza. W toku ćwiczeń możliwe jest przedyskutowanie sytuacji problemowych (wychowawczych i dydaktycznych) w konkretnych sytuacjach środowiska uczniowskiego.

Zmiany ekonomiczne i gospodarcze spowodowały wydanie szeregu aktów prawnych dotyczących nauki zawodu w zakładach pracy. W toku wykładów wskazane jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi aktami prawnymi wskazując na potrzebę bieżącego śledzenia zmian w przepisach. Należy wskazać bądź dostarczyć uczestnikom kursu kserokopie tekstów aktów prawnych dotyczących kształcenia zawodowego.

IV. ZALICZENIE:

Zaliczenie kursu następuje po złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu. Wskazane jest, by w zestawie pytań znajdowały się zagadnienia z każdych zajęć edukacyjnych obejmujących program kursu.

Warunkiem wstępnym dopuszczenia do egzaminu powinna być:

> obecność na wykładach,

> czynny udział w ćwiczeniach przejawiający się przygotowaniem przykładowych materiałów dydaktycznych (pakietu edukacyjnego),

> zaliczenia praktyki metodycznej.

[/wptab] [wptab name='Prowadzący']

Specjaliści z zakresu psychologii pracy, psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki i metodyki nauczania mający doświadczenie w pracy dydaktycznej.

[/wptab] [wptab name='Metody']

Kurs oparty jest na aktywnych metodach pracy z wykorzystaniem odpowiednich środków dydaktycznych jak: flipchart, rzutnik pisma, prezentacja multimedialna, wideo.

[/wptab] [wptab name='Organizacja zajęć'] Sposób organizacji:

> zajęcia realizowane są dwa razy w tygodniu po dziesięć godzin dziennie,

> zajęcia odbywają się od godz. 8.00 – 16.40 z przerwami,

> dni tygodnia – sobota i niedziela,

> czas trwania całej edycji kursu (przy organizacji zajęć 2x w tygodniu) wynosi około miesiąca,

> harmonogram przedstawiany jest słuchaczom na początku zajęć,

[/wptab] [wptab name='Wymagane dokumenty']

Wymagane dokumenty:

>   kwestionariusz osobowy

>   oryginał/ odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej

>   oryginał/ odpis  świadecwta ukończenia szkoły średniej

>   oryginał/ odpis  świadecwta dojrzalości

>   ksero dowodu osobistego

>   2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )

>   zdjęcie w wersji cyfrowej

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

>   osobiście,

>   za pośrednictwem osoby trzeciej

>   pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

[/wptab] [wptab name='Program kursu'] Plan nauczania określający nazwy zajęć edukacyjnych i ich wymiar:

Lp Zajęcia edukacyjne Czas realizacji w godzinach
wykłady ćwiczenia razem
1. Elementy psychologii 9 6 15
2. Pedagogiczne aspekty nauczania i wychowania 9 6 15
3. Metodyka zajęć praktycznych 20 20 40
4. Praktyka pedagogiczna - 10 10
Razem 38 42 80
[/wptab]

[wptab name='Treści kształcenia']

> Psychologia

a) podstawowe pojęcia psychologii: spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji, mowa, myślenie i rozumowanie, uczenie się i pamięć, uwaga, emocje i motywacja w procesach regulacji zachowania;

b) poznanie i spostrzeganie społeczne: zachowania społeczne i ich uwarunkowania, sytuacja interpersonalna, empatia, zachowania asertywne, agresywne i uległe, stres i radzenie sobie z nim, porozumiewanie się ludzi, reguły współdziałania;

c) kontekst psychologiczny projektowania procesów edukacyjnych;

d) sylwetka rozwojowa ucznia w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości: rozwój procesów poznawczych, rozwój społeczno-emocjonalny, zmiany fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania;

e) kontakty społeczne ucznia: grupa rówieśnicza, pozycja społeczna w grupie rówieśniczej, znaczenie grupy rówieśniczej, konflikty z rówieśnikami i wychowawcami, rola osób znaczących i autorytetów.

> Pedagogika

a) wychowanie a rozwój: funkcje wychowania, wychowanie jako wspomaganie rozwoju, style i postawy wychowawcze, wychowanie do pracy i przez pracę, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy, szacunek do pracy i ludzi pracy.

b) zawód instruktora: role zawodowe instruktora, wzór osobowy, postawa i kunszt nauczycielski, mistrz i uczeń, autorytet mistrza.

c) komunikacja i kultura języka: procesy komunikowania się, bariery komunikacji, instruktor w procesie komunikacji (autoprezentacja, aktywne słuchanie, efektywne nadawanie), style komunikowania się młodocianych i instruktora, porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych.

d) pojęcie normy i patologii: zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania (w tym zespół nadpobudliwości psychoruchowej), zaburzenia emocjonalne, agresja i przemoc.

e) progi edukacyjne: wybory edukacyjne i zawodowe, ambicje i aspiracje, motywacja, rozwijanie zainteresowań zawodowych, samokształcenie i samodoskonalenie, mistrzostwo w zawodzie, projektowanie ścieżki rozwoju zawodowego.

f) bezpieczeństwo młodocianego w zakładzie pracy: ochrona zdrowia, dbałość o bezpieczeństwo własne i innych, dyscyplina pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy.

g) współpraca instruktora z rodzicami i szkołą.

> Metodyka

a) kształcenie w zawodzie: struktura kształcenia zawodowego, nauczanie jednostkowe, grupowe i zbiorowe, przyuczenie do zawodu, mobilność zawodowa, bezpośrednie poznawanie rzeczywistości świata pracy, wykonywanie zadań zawodowych w środowisku pracy, cele kształcenia zawodowego, proces kształcenia zawodowego, rola wiedzy w kształceniu zawodowym, łączenie teorii z praktyką w kształceniu zawodowym, kształtowanie umiejętności i nawyków działań zawodowych, rozwijanie zainteresowań zawodowych.

b) zajęcia praktyczne: podstawa programowa kształcenia w zawodzie, cele kształcenia i treści nauczania zajęć praktycznych, program nauczania, projektowanie procesu kształcenia, planowanie realizacji treści kształcenia (rozkład materiału), stanowisko pracy, czynności zawodowe, kwalifikacje i kompetencje zawodowe.

c) rola instruktora: dostosowanie sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju młodocianych, interakcje młodocianego i instruktora w toku zajęć, kierowanie pracą młodocianych.

d) struktura jednostki metodycznej, sytuacje wpływające na przebieg zajęć praktycznych, typy i modele zajęć praktycznych, planowanie, formułowanie celów zajęć i dobór treści nauczania.

e) metody i zasady nauczania, w tym metody aktywizujące, dobór metod dydaktycznych.

f) formy pracy: organizacja pracy, indywidualizacja nauczania, formy pracy specyficzne dla zajęć praktycznych.

g) projektowanie środowiska materialnego zajęć: środki dydaktyczne (dobór
i wykorzystanie), zastosowanie mediów i technologii informacyjnej.

h) ocenianie osiągnięć edukacyjnych młodocianych w świetle obowiązujących przepisów prawa (formułowanie wymagań edukacyjnych, ocenianie bieżące, ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych), ocenianie wewnętrze i zewnętrzne, konstruowanie sprawdzianów, wyniki kształcenia zawodowego, ocena funkcjonowania w działaniach zawodowych, ocena wytworów pracy, ocena przygotowania zawodowego i przydatności zawodowej (wydajność i jakość pracy, postawa zawodowa, identyfikacja z zawodem).

i) dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości młodocianego,
w szczególności do tempa uczenia się młodocianego ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

j) specyficzne trudności w uczeniu się.

k) sytuacje wychowawcze w toku zajęć praktycznych: rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych uczniów, kształtowanie umiejętności współpracy uczniów, budowanie systemu wartości i rozwijanie postaw etycznych, kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych, kształtowanie pożądanych cech osobowościowych (pracowitość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, zaradność).

> Praktyka metodyczna

a) obserwowanie zajęć praktycznej nauki zawodu prowadzonych przez innych instruktorów lub nauczycieli praktycznej nauki zawodu i omówienie tych zajęć z prowadzącym praktykę metodyczną.

b) pełnienie roli instruktora praktycznej nauki zawodu, w tym planowanie zajęć, organizacja i prowadzenie zajęć w oparciu o samodzielnie opracowane scenariusze, ocenianie osiągnięć edukacyjnych, podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej.

c) analiza i ocena własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów po przeprowadzonych zajęciach podczas konsultacji z osobą prowadzącą praktykę metodyczną.

d) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania praktycznej nauki zawodu.

[/wptab]

[wptab name='Efekty kształcenia']

W wyniku ukończenia kursu pedagogicznego słuchacze nabędą:

wiadomości z zakresu:

> prawa pracy, przepisów bhp i innych aktów prawnych dotyczących nauki zawodu,
a także uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,

> wiedzy psychologicznej i pedagogicznej pozwalającej na rozumienie procesów wychowania i nauczania – uczenia się młodocianych pracowników,

> psychologiczno-pedagogicznych oraz socjologicznych aspektach pracy zawodowej,

> rodzajów interakcji międzyludzkich i ich wpływu na kształtowanie postaw zawodowych,

> zasad, metodach i sposobach prowadzenia zajęć z młodzieżą,

> wiedzy z zakresu metodyki popartej doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu,

> wiedzy o nauczaniu i wychowywaniu w praktycznej nauce zawodu,

> komunikowania się zarówno z młodocianymi, jak i z rodzicami i szkołą,

> możliwości współpracy ze szkołami zawodowymi, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, organizacjami samorządowymi i rzemiosła, ZDZ, cechami oraz rodzicami uczniów.

umiejętności z zakresu:

> planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej i usługowej w procesie szkolenia zawodowego (nauka zawodu, przygotowanie do pracy),

> przygotowania stanowisk pracy (uczniów, młodocianych) planu przejść i jednostek szkoleniowych (modułów jednostkowych),

> organizowania zajęć praktycznych różnych typów i form występujących w procesie szkolenia zawodowego w zakładach/rzemiośle,

> kształtowania i rozwijania umiejętności zawodowych uczniów, sprawności i nawyków, zgodnie zasadami psychologii pracy,

> doboru metod, zasad nauczania i środków dydaktycznych do tematów zajęć (modułów),

> prowadzenia instruktażu wstępnego, bieżącego i końcowego,

> sprawdzania osiągnięć uczniów w toku zajęć praktycznych,

> wypełniania dokumentacji przebiegu zajęć edukacyjnych,

> kształtowania motywacji u uczniów i odpowiednich postaw zawodowych,

> zawierania i rozwiązywania umów o pracę, ustalania wynagrodzeń i świadczeń na rzecz uczniów, tworzenia warunków bhp, ekologicznych i ergonomicznych,

> obserwacji zajęć w ramach praktyki pedagogicznej,

> zapobiegania i likwidowania konfliktów w środowisku pracowniczym,

> efektywnego i konstruktywnego porozumiewania się i odbierania informacji,

> realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych instruktora praktycznej nauki zawodu;

> praktycznego przygotowania do realizowania zadań dydaktycznych i wychowawczych wynikających z roli instruktora praktycznej nauki zawodu.

> wzbogacania i unowocześniania warsztatu pracy poprzez samokształcenie
i samodoskonalenie.

[/wptab]

[wptab name='Plan zajęć']

[/wptab]

[wptab name='Koszt']

NAZWA KURSU
KOSZT CAŁOŚCI
KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 600 zł
[/wptab] [end_wptabset]

Реєстрація