kierunki

Ukraine
[tabs] [tab title=”Kurs wychowawcy”]

Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży

PAMIĘTAJ! Cały kurs zwróci się już po 1 wyjeździe!

 

Kurs zorganizowany na podstawie zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty numer WNS.5632.1.10.2018.

Informacje ogólne: Uczestnik kursu otrzyma praktyczne informacje oraz zdobędzie uprawnienia, dzięki którym podejmie pracę wychowawcy kolonijnego. Kurs odbywa się w systemie stacjonarnym.

CEL:

przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu: organizacji wypoczynku, organizacji zajęć, planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej i obowiązków wychowawców.

ADRESACI:
– maturzyści, studenci oraz wszyscy zainteresowani, którzy chcą nabyć uprawnienia wychowawcy kolonijnego.

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Wymagania wstępne dla uczestników: kandydaci na wychowawców wypoczynku muszą spełniać następujące wymagania formalne:

– ukończone 18 lat
– wykształcenie średnie *

 

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

I termin: 25.05.2018 – 9.06.2018

GODZINY ZAJĘĆ:
25.05.2018: 16.00-20.00
26.05.2018: 8.00-18.20
27.06.2018: 8.00-19.20
09.06.2018: 8.00-19.40 (po zajęciach egzamin)

II termin: 15.06.2018 – 23.06.2018

GODZINY ZAJĘĆ:
15.06.2018: 16.00-20.00
16.06.2018: 8.00-19.20
17.06.2018: 8.00-18.20
23.06.2018: 8.00-19.40 (po zajęciach egzamin)

KOSZT: 150 zł

Warunki ukończenia kursu i uzyskania zaświadczenia:

 • Aktywny udział w zajęciach,
 • Szkolenie kończy się testem pisemnym na ostatnich zajęciach, sprawdzającym poziom wiedzy i umiejętności uczestników,
 • Warunkiem ukończenia kursu jest równie ż uczestnictwo w min. 90% przeprowadzonych zajęć – można mieć 4 godziny zajęć nieobecności.

Ukończenie kursu wychowawców kolonijnych daje prawo do wykonywania zawodu, jako wychowawca-opiekun na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP na terenie całej Unii Europejskiej.

 

PAMIĘTAJ! Cały kurs zwróci się już po 1 wyjeździe!
Średnie zarobki Wychowawcy Kolonijnego to 300-1.600 zł.

[/tab] [tab title=”Wymagane dokumenty”]

Wymagane dokumenty:

 • * Kserokopię dowodu osobistego,
 • Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • Oświadczenie POBIERZ
 • Kwestionariusz zgłoszeniowy POBIERZ
 • opłaty można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

 

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

 • lub drogą mailową na adres: [email protected]
[/tab] [tab title=”Kurs kierownika”]

Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
PAMIĘTAJ! Cały kurs zwróci się już po 1 wyjeździe!

Kurs zorganizowany na podstawie zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty numer WNS.5632.2.10.2018

Informacje ogólne: Uczestnik kursu otrzyma praktyczne informacje oraz zdobędzie uprawnienia, dzięki którym podejmie pracę kierownika na koloniach oraz będzie mógł zostać kierownikiem wycieczek szkolnych. Kurs odbywa się w systemie stacjonarnym.

CEL:

Przygotowanie do pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizowania zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć praktyczno-technicznych i społecznie użytecznych. Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestnikom wypoczynku. Przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznanie z zasadami postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów.

ADRESACI:

Studenci oraz wszyscy zainteresowani, którzy chcą nabyć uprawnienia kierownika kolonijnego oraz kierownika wycieczek w przypadku nauczycieli.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Kandydaci na kierowników wypoczynku muszą spełniać następujące wymagania formalne:

 •  ukończone 18 lat
 •  posiada wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie);
 • ukończyła/ukończył kurs na wychowawcę wypoczynku i posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz trenerów i instruktorów sportu).*

proszę przesłać na adres: [email protected]

KOSZT: 100 zł

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

I termin: 10.06.2018

GODZINY ZAJĘĆ:
10.06.2018: 8.00-18.50 (po zajęciach egzamin)

II termin: 24.06.2018

GODZINY ZAJĘĆ:
24.06.2018: 8.00-18.50 (po zajęciach egzamin)

 

Warunki ukończenia kursu i uzyskania zaświadczenia:

 • Aktywny udział w zajęciach,
 • Szkolenie kończy się testem pisemnym na ostatnich zajęciach, sprawdzającym poziom wiedzy i umiejętności uczestników,
 • Warunkiem ukończenia kursu jest równie ż uczestnictwo w min. 90% przeprowadzonych zajęć – można mieć 4 godziny zajęć nieobecności.

Ukończenie kursu kierowników kolonijnych/kierowników wycieczek daje prawo do  wykonywania zawodu na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP na terenie całej Unii Europejskie

 

PAMIĘTAJ! Cały kurs zwróci się już po 1 wyjeździe!
Średnie zarobki Kierownika Kolonijnego to 1000-3.500 zł.

 

[/tab] [tab title=”Wymagane dokumenty”]

Wymagane dokumenty:

 • *Kserokopię dowodu osobistego,
 • Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej/ dyplom ukończenia studiów nauczycielskich w przypadku nauczycieli
 • Oświadczenie POBIERZ
 • Kwestionariusz POBIERZ

 

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

 • lub drogą mailową na adres: [email protected]
[/tab] [/tabs]

Реєстрація