kierunki

Ukraine

Erasmus

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

• 4 mln osób skorzysta z programu;
• 2 mln studentów skorzysta z programu;
• 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą będzie uczestniczyć w projektach mobilności pracowników;
• 25 tys. partnerstw strategicznych połączy 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw;
• 150 sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych zostanie ustanowionych przez 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorców;
• 150 sojuszy na rzecz wiedzy zostanie ustanowionych przez 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw.

Projekty mobilności dotyczące współpracy z krajami programu mogą obejmować:

• mobilność studentów:
◦ wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;
◦ wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
◦ wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy

• mobilność pracowników uczelni:
◦ wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów;
◦ wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.).

Od 2014 roku WSHIU Akademia Nauk Stosowanych posiada Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education). Tym samym WSHiU przystąpiła do Programu Erasmus+, którego celem jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników Uczelni.

KARTA ECHE (pobierz)

Więcej informacji na:
www.erasmus.org.pl
www.esn.pl
www.erasmusplusols.eu

Studia za granicą

PROCES REKRUTACJI 2022/2023 na studia:

» Aplikacja

WAŻNE DOKUMENTY:

» KWESTIONARIUSZ KANDYDATA – POBIERZ

» WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES – POBIERZ

» LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES – POBIERZ

Wniosek o przyznanie grantu w ramach Projektu należy złożyć w Biurze Obsługi Studenta WSHIU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu:

w terminie do         r. – w przypadku wniosków o przyznanie grantu na pierwszy semestr roku akademickiego 2022/2023,

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek składa się z następujących dokumentów:

 • transkrypt ocen wraz z średnią ważoną z roku akademickiego 2014/2015, których zgodność ze stanem faktycznym została potwierdzona przez upoważnionego pracownika sekretariatu lub dziekanatu,
 • kserokopia certyfikatu językowego (na poziomie min. B2) albo Language Proficiency Form (potwierdzające znajomość języka wykładowego w uczelni przyjmującej),
 • kserokopie certyfikatów językowych albo Language Proficiency Form (potwierdzające znajomość języków obcych wskazanych w Application Form, innych niż język wykładowy w uczelni przyjmującej)
 • dokumentacja osiągnięć naukowych,
 • list motywacyjny w j. angielskim,
 • projekt Learning Agreement, zaakceptowany przez koordynatora Programu Erasmus+, (LAS, Instrukcja do LAS, Aneks do LAS)
 • opinia promotora uwzględniająca przystawalność programu do tematyki pracy doktorskiej (dotyczy wyłącznie studiów III stopnia).

Złożenie ww. wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby Projektu.

» Selekcja kandydatów i kryteria kwalifikacji

Selekcji kandydatów dokonuje trzyosobowa komisja, pod przewodnictwem Prorektora ds. dydaktyki, w oparciu o następujące kryteria:

a. w przypadku studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia:

– średnia ważona – 20%,

– osiągnięcia naukowe – 30%,

– znajomość języka wykładowego w uczelni przyjmującej – 20%,

– znajomość języków obcych – 10 %,

– list motywacyjny (motywacja kandydata – 10%, indywidualne predyspozycje kandydata do realizacji mobilności za granicą – 10%) – 20%;

W przypadku jednakowych wyników, pierwszeństwo powinno być przyznane kandydatom znajdującym się w trudniejszej sytuacji materialnej.

W terminie:

a.    do 31 grudnia 2018 r. w przypadku wniosków o przyznanie stypendium na drugi semestr roku akademickiego 2018/2019,

b.    do 15 maja w przypadku wniosków, w przypadku wniosków o przyznanie stypendium na pierwszy semestr roku akademickiego 2019/2020,

Komisja nominuje kandydatów, a Wyższa Szkoła Handlu i Usług w osobie koordynatora przekazuje informację kandydatom na wskazany we wniosku adres email oraz uczelni przyjmującej.

UWAGA: W przypadku realizacji mobilności w roku akademickim 2019/2020, wnioski złożone na semestr zimowy 2019/2020 pozostawia się bez rozpoznania.

European Student Card Initiative

Czym jest European Student Card Initiative?

Europejska inicjatywa na rzecz utworzenia legitymacji studenckiej, która umożliwi każdemu studentowi łatwą, bezpieczną identyfikację i rejestrację elektroniczną w instytucjach szkolnictwa wyższego w Europie podczas mobilności zagranicznej. Inicjatywa ta ma na celu uproszczenie wymiany dokumentów i pracy administracyjnej za pośrednictwem platformy online (aplikacji). Nowa forma pozwoli również na łatwe udostępnianie danych dotyczących mobilności oraz promowania uczestnictwa studentów w działaniach edukacyjnych i kulturalnych zgodnie z wizją utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji zaplanowanego na koniec roku 2025. Organizacja opracuje punkt kompleksowej obsługi za pośrednictwem aplikacji mobilnej Erasmus +, umożliwiając studentom zarządzanie wszystkimi etapami administracyjnymi związanymi z mobilnością – przed, w trakcie i po ich pobycie. Platforma ułatwi dostęp do wszystkich danych i informacji związanych z wymianą zagraniczną. Pełne wdrożenie inicjatywy planowane jest do końca roku 2021 r. W momencie uruchomienia tej platformy, instytucje szkolnictwa wyższego realizujące program Erasmus + będą mogły korzystać z programu Erasmus bez papieru w celu wymiany danych na temat mobilności studentów. Wdrażanie inicjatywy:
2021 – zarządzanie umowami międzyinstytucjonalnymi i umowami o nauczaniu online
2022 – przyjmowanie i wysyłanie nominacji oraz akceptacji studentów
2023 – wymiana transkryptów / zapisów związanych z mobilnością studentów Zalety posiadania Europejskiej Legitymacji Studenckiej

Student:

 • Łatwy i szybki dostęp do materiałów przed rozpoczęciem mobilności, rejestracja online oraz automatyczne przeliczanie punktów ECTS
 • Dostęp do informacji o obiektach rekreacyjnych i rozrywkowych na terenie uczelni przyjmującej, takich jak : biblioteki, centra studenckie, transport miejski i zakwaterowanie
 • Zniżki w instytucjach kulturalnych w całej UE

Instytucje i Uczelnie wyższe:

 • Zarządzanie online całym procesem mobilności – od wyboru studentów po uznanie punktów ECTS
 • Internetowa identyfikacja studentów, uproszczona i bezpieczna wymiana danych studentów – w tym dokumentacji akademickiej – między uczelniami wyższymi
 • Zmniejszone obciążenie administracyjne związane z mobilnością studentów

Inicjatywa dotycząca europejskiej legitymacji studenckiej – połączenie z linkiem https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_pl

Nadchodzi Erasmus APP!

Erasmus APP – wystarczy tylko telefon!

Co to jest Erasmus+ Mobile App i do czego będzie mi potrzebna?

Erasmus App jest elementem nowej inicjatywy zwanej Europejska Karta Studenta (European Student Card Initiative), której celem jest ułatwienie studentom wszelkich procedur związanych z wyjazdem na Erasmusa, w tym:
 
 • elektroniczne złożenie wniosku wyjazdowego w uczelni macierzystej,
 • dostęp do katalogu przedmiotów dostępnego dla studentów przyjeżdżających w uczelni przyjmującej;
 • uzgodnienie i podpisanie porozumienia o programie zajęć w wersji elektronicznej (On-Line Learning Agreement);
 • łatwy dostęp do informacji bytowych i kulturalnych dotyczących uczelni przyjmującej i jej otoczenia,
 • bezpośredni dostęp do systemu wsparcia językowego On-line Linguistic Support.
Erasmus+ Mobile App pomyślana jest zatem jako punkt kompleksowej informacji i obsługi mobilnego studenta, bez konieczności biegania z dokumentami – a to wszystko w zasięgu ręki, po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniu mobilnym.  
 
Czy można już ją zainstalować?
 
Erasmus+ Mobile App jest już dostępna i można ją instalować, jednak nie ma w tej chwili pełnej funkcjonalności z uwagi na stopniowe wdrażanie powiązanych narzędzi przez uczelnie europejskie przygotowujące się do nowej fazy programu Erasmus+, który rozpocznie się od roku akademickiego 2021/2022.
 
Erasmus+ Mobile App dostępna jest tutaj:  https://erasmusapp.eu/
 
Informacje:
 
 

Praktyki za granicą

Jakie dokumenty trzeba podpisać przed wyjazdem na praktykę Erasmus+?

Ponadto student/ka zobowiązany jest do uzupełnienia testu językowego przed rozpoczęciem praktyki (OLS).

WAŻNE DOKUMENTY:

» KWESTIONARIUSZ KANDYDATA – POBIERZ

» ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS + PRAKTYKI

» LEARNING AGREEMENT TRAINEESHIPS FORM FINAL

» INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DOKUMENTÓW

Przed wyjazdem na praktykę Erasmus+ student/ka podpisuje następujące dokumenty:

 • „Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeships), czyli umowę między studentem/ką, instytucją przyjmującą i WSHIU Akademia Nauk Stosowanych, określającą program i przebieg praktyki.
 • „Umowę” pomiędzy studentem/ką a WSHIU Akademią Nauk Stosowanych  na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki (PlacementContract), która szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium

Jakie inne formalności czekają studenta przed wyjazdem na praktykę Erasmusa?

Każdy/a stypendysta/ka Erasmus+ jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków, od odpowiedzialności cywilnej w miejscu pracy lub prywatnej oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.

Jakie formalności czekają studenta po powrocie z praktyki Erasmus+?

Po powrocie z instytucji przyjmującej student/ka jest zobowiązany/a:

 • Przedstawić potwierdzenie odbycia praktyki wystawione przez instytucję przyjmującą, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz ocenę praktyki, znajdujące się na ostatnich stronach Learning Agreement for Traineeships (‚section to be completedaftermobility’)
 • uzupełnić test językowy po zakończeniu praktyki (OLS)
 • wypełnić ankietę stypendysty Erasmus+ on-line
  Czy instytucja przyjmująca na praktykę zapewnia zakwaterowanie?

Może zapewnić, ale nie jest do tego zobowiązana. Zasady Erasmus+ nie nakładają na instytucję organizującą praktykę obowiązku zapewnienia praktykantom/kom zakwaterowania, ale instytucja ta powinna przynajmniej udzielić informacji o możliwościach jego znalezienia.

Czy praktyka za granicą zostanie zaliczona przez WSHIU Akademię Nauk Stosowanych?

Tak, jest to wymóg programu Erasmus+. Zaliczenie praktyki Erasmus+ jako praktyki obowiązkowej, która stanowi integralną część studiów na naszej uczelni, następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem/ką praktyk obowiązkowych w macierzystym instytucie. W przypadku praktyki nieobowiązkowej należy zadbać o jej wpisanie do Suplementu do Dyplomu jako dodatkowego osiągnięcia studenta/ki. W obydwu przypadkach zaliczenie praktyki będzie wymagało dostarczenia przez studenta/ki dokumentu, w którym instytucja przyjmująca potwierdzi jej zrealizowanie.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Przyjazdy studentów

Dear Erasmus students!

Thank you for your interest in our university. We cordially invite you to study at WSHIU  University in Poznan.

All lectures for Erasmus students take place in English. We would also like to invite you to take part in the Polish language course.

We wish you a fruitful and unforgettable time at WSHiU and in beautiful Poznań!

Application procedure – step by step

To apply for an Erasmus trip to WSHiU, you should be nominated by your university.

ATTENTION! You need a bilateral agreement between your home university and WSHiU in Poznan.

Send us application documents by regular mail or scanned to the address of the International Cooperation Office ([email protected])

We check the documents and decide on your acceptance.

If the Department decides to accept, the International Cooperation Office will send an acceptance letter.

Remember to arrange health insurance before your arrival.

Programmes available:

Faculty of Management:

Methods and techniques of managment

Managment of modern organizations

Negotiations

Product managment

Crisis Managment

Business strategy and business plan

English

If you have questions about the details of the courses, please contact the coordinators.

Реєстрація