kierunki

Ukraine
Wyższa SzkOŁa Handlu i UsŁug

Koła Naukowe – Bezpieczeństwo Narodowe

Zakres  działalności Koła Naukowego “Bezpieczna Polska”

  1. Koło Naukowe „Współczesne bezpieczeństwo” jest dobrowolnym zrzesze­niem studentek i studentów Wyższej Szkoły Handlu i Usług, których zainteresowania obej­mują problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem jego historycznych, geograficznych, społecznych, politycz­nych, ekonomicznych, prawnych i militarnych uwarunkowań.
  2. Celem funkcjonowania Kola Naukowego jest rozwijanie kompetencji po­znawczych, analitycznych i interpretacyjnych jego członków w dziedzinie bez­pieczeństwa oraz poszerzenie wiedzy w tym zakresie, umożliwiając także przy­gotowanie do bardziej merytorycznego i metodycznego opracowania prac licen­cjackich i magisterskich, a także zachęcenia do rozwijania działalności nauko­wej po ukończeniu studiów oraz przygotowanie do działalności zawodowej.
  3. Podstawową formą działalności Koła Naukowego są konwersatoria i kon­ferencje organizowane przez jego członków dla innych zainteresowanych stu­dentek i studentów WSHiU.
  4. Uzupełniającą formą działalności Koła Naukowego są wykłady, spotkania z osobami zajmującymi się bezpieczeństwem oraz wizyty w obiektach związa­nych z bezpieczeństwem państwa i społeczeństwa. Udział w tego rodzaju formach poznawania strony praktycznej bezpie­czeństwa (zwiedzanie muzeów, poznawanie pracy funkcjonariuszy policji, służ­by więziennej, straży pożarnej, żołnierzy SZ RP, poznawanie pracy organizacji pozarządowych związanych z działaniami na rzecz bezpieczeństwa i ochrony ofiar działań zbrojnych np. PCK itp.) jest jednym z elementów popularyzujących problematykę bezpieczeństwa w WSHiU.
  5. Koła Naukowe kształtuje przede wszystkim umiejętności korzystania z do­stępnej literatury w celu poznawania prawidłowej terminologii i definiowania pojęć, które stanowią podstawę wieloaspektowej problematyki bezpieczeństwa.
  6. Koło naukowe tworzy warunki – w zakresie szczegółowych zainteresowań studentek i stu­dentów, w oparciu o dostępną literaturę – do opracowywania prac i opracowań dotyczących wybra­nych aspektów bezpieczeństwa.
  7. Analiza istniejących i opracowywanie, w ramach kształtowania nowych umiejętności, projektów różnych aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa (przede wszystkim na najniższych szczeblach organizacyjnych struktur państwa i społeczeństwa) stanowi jeden z podstawowych obszarów działalności Koła Naukowego.

Studentki i studenci zainteresowani działalnością Koła mogą zgłaszać się osobiście do opiekuna koła.

Opiekunem Koła Naukowego „Bezpieczna Polska” jest dr Józef Grzebielucha.

Kontakt: [email protected]

Aktualności

Obrony prac dyplomowych

Z radością informujemy, że dzisiaj odbyły się kolejne obrony prac dyplomowych naszych ambitnych studentów! Każda obrona to wyjątkowa okazja, by podzielić się swoją wiedzą, badaniami

Czytaj więcej "

Реєстрація