kierunki

Russian

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 trwa !

PAMIĘTAJ! Cały kurs zwróci się już po 1 wyjeździe!

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Kurs zorganizowany na podstawie zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Informacje ogólne: Uczestnik kursu otrzyma praktyczne informacje oraz zdobędzie uprawnienia, dzięki którym podejmie pracę wychowawcy kolonijnego. Kurs odbywa się w systemie stacjonarnym.

CEL:

 • przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu: organizacji wypoczynku, organizacji zajęć, planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej i obowiązków wychowawców

 

ADRESACI:
maturzyści, studenci oraz wszyscy zainteresowani, którzy chcą nabyć uprawnienia wychowawcy kolonijnego.

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Wymagania wstępne dla uczestników: kandydaci na wychowawców wypoczynku muszą spełniać następujące wymagania formalne:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie średnie *

 

Warunki ukończenia kursu i uzyskania zaświadczenia:

 • Aktywny udział w zajęciach,
 • Szkolenie kończy się testem pisemnym na ostatnich zajęciach, sprawdzającym poziom wiedzy i umiejętności uczestników,
 • Warunkiem ukończenia kursu jest równie ż uczestnictwo w min. 90% przeprowadzonych zajęć – można mieć 4 godziny zajęć nieobecności.

Ukończenie kursu wychowawców kolonijnych daje prawo do wykonywania zawodu, jako wychowawca-opiekun na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP na terenie całej Unii Europejskiej.

PAMIĘTAJ! Cały kurs zwróci się już po 1 wyjeździe!

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Wymagane dokumenty:

   • Kserokopię dowodu osobistego,
   • Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej
   • Oświadczenie POBIERZ
   • Kwestionariusz zgłoszeniowy POBIERZ
   • opłaty można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

Lp.TEMATLICZBA GODZINFORMY REALIZACJI
1.Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
1) Koordynacyjna rola władz oświatowych
2) Obowiązujące przepisy
2wykład
3)   elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z     uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym2wykład i zajęcia praktyczne
2.Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:
1) rada wychowawców
2) grupa jako zespół wychowawczy
3) organizacja i rozkład dnia
4) regulamin uczestnika wypoczynku
2wykład i zajęcia praktyczne
3.Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:
1) opracowanie planu wychowawczego grupy
2) dokumentacja wychowawcy
3) obowiązki wychowawcy grupy
4) metody i formy realizacji planów wychowawczych
4wykład i zajęcia praktyczne
4.Ruch i rekreacja:
1) cele i zadania zajęć wychowania fizycznego
2) metody nauki technik pływania
1wykład
3) gry i zabawy ruchowe
4) gry zespołowe
5) sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka
6) organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym
4zajęcia praktyczne
5.Turystyka i krajoznawstwo:
1) cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku
2) organizacja wycieczek
3) organizacja biwaków
4) gry terenowe
4wykład i zajęcia praktyczne
6.Zajęcia kulturalno – oświatowe:
1) cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych
2) organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich
3) elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia
4) prowadzenie kroniki
5) organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
6) gry i zabawy świetlicowe
7) konkursy, wystawy, dyskusje
8) śpiew, muzyka, plastyka itp.
5wykład i zajęcia praktyczne
7.Zajęcia praktyczno-techniczne:
1) cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych
2) formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
3) prace dekoracyjne i zdobnicze
4) indywidualne zainteresowania uczestników
5) rozwój zainteresowań uczestników
2wykład i zajęcia praktyczne
8.Prace społecznie użyteczne:
1) cele i zadania prac społecznie użytecznych
2) wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat
3) prace w zakresie samoobsługi
4) prace na rzecz miejsca wypoczynku
5) prace na rzecz środowiska
2wykład i zajęcia praktyczne
9.Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:
1) przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
2) przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku
4wykład i zajęcia praktyczne
3) pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)4zajęcia praktyczne
RAZEM36 
W tym25
3
8
wykład i zajęcia praktyczne
wykład
zajęcia praktyczne

Реєстрація

X