kierunki

Ukraine
STUDIA jednolite magisterskie

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

I.Informacje o projekcie

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej:

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

1.2 Numer i nazwa Działania:

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

1.3 Numer i nazwa Poddziałania:

1.4 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

1.5 Numer naboru:

POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18

1.6 Tytuł projektu:

Nauczyciel z pasją

1.7 Okres realizacji projektu:

od: 2019-03-01 do: 2022-12-31

1.8 Obszar realizacji projektu:

Cała Polska

1.9 Projekt grantowy:

Nie

1.10 Projekt w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych :

Nie

1.11 Projekt w ramach inżynierii finansowej:

Nie

cele projektu

Kryteria formalne (studia stacjonarne i niestacjonarne):złożenie w terminie Formularza zgł. oraz świadectwa dojrzałości (pozytywne wyniki z egzaminu dojrzał.),brak uczestnictwa w innym projekcie w WSHiU.

Kryt. premiujące,max. 25 pkt:

  1. M ubiegający się na kier. o niskim udziale M-10 pkt.(aby zachęcić i umożliwić większy udział M).
  2. Kandydat posiada orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełn.)-5
  3. jest osobą w niekorzystnej sytuacji (oświadczenie) – 5 pkt.

Kan. uzyskał ocenę bdb lub wyróżniającą (św. dojrzałości) z wiodącego przedmiotu -5 pkt.

https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/pedagogika-przedszkolna-i-wczesnoszkolna,421

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

Grupa

Przedmiot

Poziom

Waga

Liczba uwzględnianych przedmiotów
z grupy

1

język polski 
(część pisemna)

podstawowy

0.20


max. 40 pkt

rozszerzony

0.40

 

2

język obcy nowożytny 
(część pisemna)

podstawowy

0.15


max. 30 pkt

rozszerzony

0.30

 

3

biologia 
(część pisemna)

podstawowy

0.15


max. 30 pkt

rozszerzony

0.30

historia 
(część pisemna)

podstawowy

0.15

rozszerzony

0.30

informatyka 
(część pisemna)

podstawowy

0.15

rozszerzony

0.30

matematyka 
(część pisemna)

podstawowy

0.15

rozszerzony

0.30

wiedza o społeczeństwie 
(część pisemna)

podstawowy

0.15

rozszerzony

0.30

chemia 
(część pisemna)

podstawowy

0.10

rozszerzony

0.20

fizyka / fizyka i astronomia 
(część pisemna)

podstawowy

0.10

rozszerzony

0.20

geografia 
(część pisemna)

podstawowy

0.10

rozszerzony

0.20

historia muzyki 
(część pisemna)

podstawowy

0.10

rozszerzony

0.20

historia sztuki 
(część pisemna)

podstawowy

0.10

rozszerzony

0.20

wiedza o tańcu 
(część pisemna)

podstawowy

0.10

rozszerzony

0.20

 

 

max. 100 pkt

 

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

Grupa

Przedmiot

Waga

Liczba uwzględnianych przedmiotów
z grupy

1

język polski 
(część pisemna lub ustna)

0.40


max. 40 pkt

 

2

język obcy nowożytny 
(część pisemna lub ustna)

0.30


max. 30 pkt

 

3

biologia 
(część pisemna lub ustna)

0.30


max. 30 pkt

historia 
(część pisemna lub ustna)

0.30

informatyka 
(część pisemna lub ustna)

0.30

matematyka 
(część pisemna lub ustna)

0.30

wiedza o społeczeństwie 
(część pisemna lub ustna)

0.30

chemia 
(część pisemna lub ustna)

0.20

fizyka / fizyka i astronomia 
(część pisemna lub ustna)

0.20

geografia 
(część pisemna lub ustna)

0.20

 

 

max. 100 pkt

W przypadku takiej samej liczby przyznanych punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

 

planowane efekty

Realizacja projektu pozwoli wykształcić nową sylwetkę NAUCZYCIELA Z PASJĄ, tj.nauczyciela jako podmiotu responsywnego,specjalistę w zakresie rozwoju ucznia,otwartego na nowości i zmiany,z kreatywnym podejściem do otaczającej go rzeczywistości i uczniów,umiejącego rozwiązywać proble-my,dbającego o rozwój swoich uczniów,rozpoznawania i pielęgnowania rzeczywistego potencjału uczniów,świadomego potrzeby ciągłego

samokształcenia i samodoskonalenia,twórczego,zmieniającego edukację oddolnie w swojej codziennej pracy dydaktycznej z uczniami,który wykonuje swoją pracę dydaktyczną z pasją i zaangażowaniem, dzięki czemu dokona w szkole rzeczy „innowacyjnych”.

Uczelnia (jako Beneficjent) dzięki realizacji projektu wdroży 2 PKN ze specjalnością nauczycielską,które przyczynią się m.in. do rozwoju kompetencji pedagogicznych studenta (PKN w projekcie zostaną stworzone w oparciu o modelowe programy kształcenia nauczycieli wypracowane w projekcie pozakonkursowym pn.Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli KD3),zapewniając ich najwyższą jakość kształcenia,uwzględniając nowoczesne metody pedagogiczne z zastosowaniem narzędzi cyfrowych.Na bazie PKN zostaną opracowane skrypty przedmiotowe,które będą stanowiły „kompendium wiedzy” dla UP.

Projekt odpowiada na potrzebę precyzyjnego dopasowania programów kształcenia nauczycieli (PKN),tak,aby przygotować przyszłych nauczycieli do pracy we współczesnej szkole,która musi zadbać o przygotowanie uczniów do uczenia samodzielności poznawczej i egzystencjalnej,inspirowania rozwoju.Polska szkoła potrzebuje innowatorów,tj.kreatywnych nauczycieli,mentorów zachęcających i wspomagających uczniów w rozwoju,autentycznych autorytetów,którzy czują,że staną się prekursorami zmian,odważnych i chętnych do wprowadzenia innowacji pedagogicznych w przyszłej pracy,tj. m.in.:tworzenie programów autorskich,wdrażanie wiedzy zintegrowanej lub nauczanie systemem blokowym.

PKN zawierają dwa istotne główne elementy,tj.innowacyjność i nowoczesność metod pedagogicznych,interdyscyplinarność,silnie akcentując elementy dotyczą-ce obszarów takich jak:Design thinking,Learning-by-doing,zastosowanie narzędzi cyfrowych,rozwój kompetencji społecznych,w tym inteligencja

emocjonalna,kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych,jak również nowatorski sposób komunikacji z rodzicami oraz challenge based learning (wyjście poza lekturę treści podręcznikowej i dokonywanie jak największej ilości eksperymentów),zintegrowane technologie z programem nauczania.

Studenci,obok wiedzy przedmiotowej,nabędą umiejętności z zakresu planowania procesu uczenia się przez działanie (stąd zaplanowano 70 % zajęć dydaktycznych),krytycznej analizy aktywnych metod nauczania i uczenia się,dobierania odpowiednich mechanizmów do materiału i celów kształcenia oraz potrafi ocenić ich skuteczność,nabędą świadomości celowości stosowania metody Learning by doing.

UP zostaną zainspirowani do bardziej efektywnego i celowego wykorzystania nowych technologii w uczeniu się technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania narzędzi hybrydowych.

Od absolwentów studiów oczekuje się,że w przyszłości staną się adeptami uczenia się opartego na TIK oraz innych współczesnych sposobach dostarczania kontentu,będą współpracować z innymi nauczycielami i szkołami,wprowadzą swobodnie nowe strategie edukacji cyfrowej na swoich zajęciach występując w roli przewodników i mentorów,będą organizować z wykorzystaniem technologii swoją pracę administracyjną i dokumentacyjną oraz zaspokoją oczekiwania uczniów (i ich rodziców),którzy chcieliby używać ICT do komunikowania się,współpracy i organizowania uczenia się każdego dnia.

Prowadzenie tego typu zajęć wymaga ogromnych kompetencji od nauczyciela,a innowacyjność wymaga nowatorstwa działań nauczyciela,z pełną pasją i otwartością na zmiany w wykonywanym zawodzie nauczyciela.

PKN uwzględnią (źródło:Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy Raport 2014-2020) rozwój kompetencji miękkich przyszłych nauczycieli,takich jak:kompetencji kognitywnych,kompetencji interpersonalnych (w tym:komunikacyjne i medialne,a także związane z umiejętnością kreacji zespołowej,pracy w zespołach,przede wszystkim interdyscyplinarnych),kompetencji samoorganizacyjnych,które decydują o ostatecznym zatrudnieniu.

Przyszły nauczyciel (UP) zostanie projektantem nowoczesnej szkoły tak,aby edukacja powszechna była realizowana w zupełnie inny sposób i bardziej przyjazny dla ucznia,rodzica oraz samych nauczycieli.Programy opracowane i wdrożone w projekcie będą określać podstawowe efekty kształcenia oraz metody ich osiągania przez studentów,będą zawierać treści istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego.Stworzone programy kształcenia będą przyczyniać się również do rozwoju kompetencji pedagogicznych i kompetencji społecznych studentów KD8.

Projekt odpowiada na wyzwania rozwojowe przyszłości,w tym sformułowane w Strategii „Europa 2020” w zakresie edukacji dot.celu:poprawę wyników systemów kształcenia oraz podniesienie atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej,poprawienie jakości oraz skuteczności kształcenia i szkolenia,zwiększanie kreatywności i innowacyjności na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia,oraz nawiązuje do nowych regulacji prawnych do-tyczących działalności innowacyjnej szkoły przeniesiono na poziom ustawy,tj.ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60).Akcentuje się w niej,że działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem działalności szkoły,a poprzez zniesienie wymogów formalnych,warunkujących według dotychczas obowiązujących przepisów,realizację innowacji,ma wyzwolić kreatywność uczniów i nauczycieli.

Projekt stanowi odpowiedź na bieżące potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa nawiązując również do Strategii Rozw.Woj. Wielkopolskiego do r. 2020, gdzie jest mowa m.in.System edukacyjny musi podnieść swój poziom,lepiej dostosować się do potrzeb,być bardziej elastyczny na zmiany,a wręcz je wyprzedzać oraz nawiązuje do Celu operacyjnego 3.2. Poprawa jakości oraz wzrost różnorodności form kształcenia.

wartość projektu

wartość projektu 3 119 978,51 zł

wkład Funduszy Europejskich 3 026 378,51 zł

 

Реєстрація