Praktyka specjalnościowa na IV semestrze

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki w miejscu wybranym przez studenta:

1.

Wytyczne do  praktyk – sylabus praktyk specjalnościowych

Bezpieczeństwo publiczne – POBIERZ

Zarządzanie kryzysowe – POBIERZ

2.

Wniosek o zgodę na odbycie praktyki specjalnościowej w wybranym miejscu

Bezpieczeństwo publiczne – Pobierz

Zarządzanie kryzysowe – Pobierz

3.

Umowa z zakładem pracy o organizację praktyki studenta

( w Biurze Obsługi Studenta )

4.

Karta przebiegu specjalnościowych praktyk zawodowych

Bezpieczeństwo publiczne – POBIERZ

Zarządzanie kryzysowe – POBIERZ

5.

Dziennik praktyk

Pobierz

1.

Walidacja efektów kształcenia przez opiekunów praktyk

Bezpieczeństwo publiczne – POBIERZ

Zarządzanie kryzysowe – POBIERZ

2.

Potwierdzenie odbycia praktyki

Pobierz

W przypadku studentów zaliczających praktykę na podstawie doświadczenia zawodowego:

1.

kopia umowy o pracę

 

2.

Zakres obowiązków odpowiedzialności zatrudnionego

 

3.

Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie

Pobierz

4.

Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej

Bezpieczeństwo publiczne – POBIERZ

Zarządzanie kryzysowe – POBIERZ

W przypadku studentów prowadzących działalność gospodarczą:

1.

Kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

2.

Zakres obowiązków

 

3.

Zaświadczenie

Pobierz

4.

Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej

Bezpieczeństwo publiczne – POBIERZ

Zarządzanie kryzysowe – POBIERZ

Реєстрація

X