kierunki

Ukraine

O uczelni

WSHIU Akademia Nauk Stosowanych (wcześniej Wyższa Szkoła Handlu i Usług) to nowoczesna Uczelnia z ponad ćwierćwieczną tradycją. Jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna założona przez organizację samorządu gospodarczego. Jej założycielem było Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu – społeczna organizacja osób z terenu Wielkopolski zajmujących się (bezpośrednio lub jako udziałowcy podmiotów gospodarczych) działalnością gospodarczą w dziedzinie handlu i usług. Organizacja ta swoimi korzeniami sięga roku 1904. W okresie międzywojennym przyczyniła się do utworzenia w 1926 roku Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu, przekształconej następnie w Wyższą Szkołę Ekonomiczną, a obecnie noszącą nazwę Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Była także, na początku lat dwudziestych, jednym ze współorganizatorów Targu Poznańskiego, który dał początek Międzynarodowym Targom Poznańskim.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu powstała z inicjatywy samorządnej organizacji kupieckiej, co w znacznym stopniu rzutuje na jej misję. Uczelnia utrzymuje ścisły kontakt z praktyką gospodarczą, traktując to jako nieodzowny element kształcenia.

Zgodnie ze Statutem WSHIU podstawowym zadaniem Uczelni jest kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr, w szczególności zaś:

 • kształcenie studentów na kierunkach i poziomach kształcenia, zgodnych z decyzjami ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydanymi po uzyskaniu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • kształcenie, w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji zawodowych, na studiach podyplomowych i kursach doskonalenia zawodowego,
 • kształcenie w celu przekwalifikowania,
 • wychowanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za dobro społeczeństwa, państwa i własnego miejsca pracy,
 • upowszechnianie postępu organizacyjnego, technicznego i technologicznego oraz promowanie wiedzy i regionu, w którym działa Uczelnia,
 • prowadzenie badań naukowych oraz wdrażanie ich wyników w praktyce,
 • dbanie o wszechstronny rozwój studentów.

W swojej działalności Uczelnia kieruje się zasadami wolności sumienia, wolności nauczania i badań naukowych.

WSHIU Akademia Nauk Stosownaych współpracuje z uczelniami publicznymi i niepublicznymi. Aktualnie WSHIU ma podpisane umowy o współprace z:

 • Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu
 • Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu
 • Poznańską Europejską Wyższą Szkołą Biznesu
 • Wyższą Szkołą Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie
 • Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu w Wrocławiu
 • Instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi (z Niemiec, Portugalii, Turcji, Ukrainy itd).

Uczelnia uczestniczy w programach dydaktycznych i edukacyjno – badawczych Unii Europejskiej (Socrates/Erasmus, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Społecznego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Ponadto Uczelnia współpracuje z :

 • organizacjami samorządu i rozwoju przedsiębiorczości (w tym np. Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie, Wielkopolskim Zrzeszeniem Handlu i Usług czy Regionalnym Centrum Szkolenia Administracji),
 • wiodącymi przedsiębiorstwami Wielkopolski (m.in. Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, Kupcem Poznańskim S.A.),
 • instytucjami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej i aktywizację zawodową wśród bezrobotnych, w tym przede wszystkim wśród młodzieży (Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy, Fundacją Edukacji Przedsiębiorczości i inne),
 • mediami (m. in. Wielkopolskim Domem Mediowym, Stowarzyszeniem Prasy Lokalnej),
 • placówkami prowadzącymi działalność naukową, popularnonaukową i badawczą,
 • lokalnym samorządem oraz organizacjami społecznymi i politycznymi.

Mike Stuart

Head of Sales , Intel

Реєстрація