kierunki

Russian
studia podyplomowe

Zarządzanie projektami i innowacjami

rekrutacja na rok akademicki 2022/23 trwa! PROMOCYNE CZESNE!

Promocyjna cena czesnego za całe studia 3950 zł. Możliwość zapłaty w dowolnych ratach.

Zarządzanie projektami
i innowacjami


Specjalność zarządzanie projektami i innowacjami przygotowuje słuchaczy do pracy w zespole, w którym zarządzanie i planowanie to szereg działań zmierzających do osiągnięcia celów biznesowych poprzez realizację projektu w określonym budżecie oraz czasie.

Sprawność zarządzania projektem jest umiejętnością osiągania celów projektu, wymagającą od kierownika zarówno umiejętności interpersonalnych, wiedzy praktycznej i elastyczności w działaniu, jak również wiedzy teoretycznej opartej na rozwiązaniach praktycznych.

 

 

 

Umiejętność realizacji projektów jest podstawą wzrostu efektywności i wydajności współczesnych organizacji. W ramach specjalności zostanie przekazana kompletna wiedza dotycząca zarządzania projektami i innowacjami, oparta na wiedzy praktyków. Absolwent będzie znał różnorodne metody i techniki zarządzania projektami, w tym nowoczesne narzędzia informatyczne. Będzie także potrafił skutecznie zarządzać innowacjami w firmie i w ten sposób stymulować jej ciągły rozwój. Zarządzanie projektami to zastosowanie szerokiej gamy umiejętności do prawidłowego zainicjowania, zaplanowania, realizacji, kontrolowania i zamknięcia projektu. Umiejętność skutecznego zarządzania projektami, jak i innowacjami, to podstawowa cecha dobrego menedżera.

rekrutacja krok po kroku

Skontaktuj się z nami, we wszystkim pomożemy

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy – pobierz
  • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
  • RODO pobierz
  • umowa o naukę pobierz
  • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
  • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
  • zdjęcie w wersji cyfrowej
  • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
    (SANTANDER  31 1090 1476 0000 0001 3246 2352)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Liczba ECTS

Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

8

2

Innowacje a przewaga konkurencyjna firm

8

2

Źródła innowacji w przedsiębiorstwie

10

3

Publiczne programy wsparcia innowacyjności firm

10

2

Patenty, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej w firmie i ich wycena

8

2

Podstawy zarządzania projektami i narzędzia zarządzania projektami innowacyjnymi

20

3

Badania rynku i promocja projektu

8

2

Przywództwo w zarządzaniu projektami

8

2

Narzędzia informatyczne zarządzania projektami

12

3

Planowanie, harmonogramowanie i nadzór nad realizacją projektów

8

2

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

4

2

Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa

4

2

Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie

14

3

Biznes plan – zakres i cel

2

1

Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu

4

2

Marketing w przedsiębiorstwie

6

2

Zarządzanie przedsiębiorstwem

4

2

Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze

4

2

Kompetencje organów spółek prawa handlowego

6

2

Komercjalizacja i prywatyzacja

8

2

Ład korporacyjny/ corporategovernance/ w spółkach Skarbu Państwa

5

2

Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy

3

2

Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie

12

3

Rynek kapitałowy w Polsce

6

2

Elementy prawa cywilnego

6

2

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

3

2

Zasady działalności przedsiębiorców

6

2

Rola państwa w gospodarce

3

2

RAZEM

200

60

Реєстрація

X