kierunki

Russian

Kurs pedagogiczno-metodyczny dla wykładowców BHP

Kurs pedagogiczno-metodyczny dla wykładowców BHP

Celem kursu jest nabycie przez uczestnika kompetencji pedagogiczno-metodycznych do organizowania i prowadzenia szkoleń w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Uczestnik ponadto zdobędzie wiedzę z zakresu dydaktyki oraz opanuję praktyczne metody nauczania w pozaszkolnych formach kształcenia.

Kurs skierowany jest do:

 • wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń, kursów i instruktaży z BHP,
 • techników, inspektorów, specjalistów BHP,
 • inspektorów PIP,
 • kadry medycznej, administracyjnej,
 • pracowników d/s ochrony przeciwpożarowej,

ZAGADNIENIA:

 • Wybrane elementy psychologii
 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki
 • Metodyka nauczania BHP
 • Praktyka metodyczna
 • Prawno-organizacyjne elementy samodzielnej działalności
 • Podstawy psychologii

DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE:

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.

TERMIN ROZPOCZĘCIA:

pierwsze zajęcia 6-7 marca 2021 r. (forma ONLINE, aplikacja zoom)

rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji) lub online.

Wymagane dokumenty:

   • Kserokopię dowodu osobistego,
   • Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej
   • Kwestionariusz zgłoszeniowy POBIERZ
   • opłaty można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

formularz zgłoszeniowy

program

  Lp. Nazwa zajęć edukacyjnych Wymiar godzin zajęć edukacyjnych
1 Dydaktyka dorosłych 20
2 Metodyka szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 20
3 Projektowanie materiałów dydaktycznych 10
4 Projektowanie procesów dydaktycznych 4
5 Psychologiczne podstawy szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 6
6 Wybrane elementy psychologii i pedagogiki dorosłych 8
7 Elementy socjologii szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 6
8 Prawno – organizacyjne i prakseologiczne elementy samodzielnej działalności gospodarczej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 4
9 System szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i  higieny pracy 4
10 Propedeutyka edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 4
11 Popularyzacja bezpieczeństwa i higieny pracy 4
Razem 90

Реєстрація

X