STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Cel studiów

Celem studiów jednolitych magisterskich jest zdobycie wiedzy, rozwinięcie umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych do etycznego, refleksyjnego i efektywnego funkcjonowania zawodowego i osobistego w zmieniającej się rzeczywistości. W szczególności – w oparciu o opis zawarty w efektach kształcenia – celem studiów jest dostarczenie: pogłębionej i rozszerzonej wiedzy, o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującej rozszerzoną terminologię, ułatwiającą rozumienie rozwoju, złożoności i zmienności pedagogiki i praktyki edukacyjnej. Studia mają też za cel rozwijanie umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania i integrowania informacji z różnych źródeł oraz formułowania na ich podstawie krytycznych sądów; prowadzenia badań naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem badań typu action-research), a także formułowania i wyrażania własnych, niezależnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych. Celem studiów jest kształtowanie kompetencji gotowości do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych oraz wrażliwości na problemy edukacyjne i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów jednolitych magisterskich kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, podejmując pracę z dzieckiem i innymi podmiotami edukacyjnymi, będzie dysponował pogłębioną i rozszerzoną wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym, ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną obejmującą rozszerzoną terminologię, teorie i metodologię pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ułatwiającą rozumienie rozwoju pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i praktyki edukacyjnej oraz złożoności i zmienności relacji między teorią i praktyką edukacyjną, a także umożliwiającą refleksję nad przemianami w pedagogice, alternatywnymi systemami pedagogicznymi, koncepcją uczenia się całożyciowego oraz edukacją dla zrównoważonego rozwoju; uporządkowaną wiedzą na temat zasad i norm etycznych, która umożliwi zrozumienie szerokiego społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie koncepcji własnego rozwoju zawodowego.

W zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej absolwent wykaże się wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych i procesów edukacyjnych dziecka w wieku średniego i późnego dzieciństwa. Będzie znał istotę i sposoby stymulowania oraz diagnozowania rozwoju dziecka w tych latach, zasady, metody i formy organizacyjne pracy z dzieckiem w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, kryteria wyboru planów i programów edukacyjnych, podstawowe akty prawne regulujące pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Posiądzie wiedzę o metodach i formach profesjonalnego, jak również osobistego doskonalenia się oraz autoewaluacji.

Będzie dysponował umiejętnościami: dostrzegania i rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej; posługiwania się ujęciami teoretycznymi, badawczymi i pojęciami właściwymi dla pedagogiki, w tym pedagogiki przedszkolnej
 i wczesnoszkolnej; będzie potrafił personalizować proces kształcenia i wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci, profesjonalnie posługiwać się warsztatem diagnostycznym w pracy nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej, a także właściwie reagować na problemy dziecka z rodzin dysfunkcyjnych i dziecka krzywdzonego; negocjacyjnie rozwiązywać problemy wychowawcze oraz wspierać dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole.

Będzie posiadał świadomość własnych kompetencji osobowych, potrzeby dokonywania ich autodiagnozy oraz potrzeby ustawicznej autoedukacji w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia swojej osobowości. Będzie świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach pedagogicznych oraz będzie rozumiał potrzebę podejmowania refleksji dotyczącej etyki w odniesieniu do wykonywanej pracy.

 

Absolwent posiadać będzie umiejętności praktyczne:

 • pozwalające na rzetelną ocenę autorskich projektów wychowawczo-edukacyjnych oraz programowanie nowatorskich oddziaływań i strategii pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Zdobędzie orientację w środowiskowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych i rozwojowych dziecka.
 • Będzie potrafił rozstrzygać będzie dylematy związane z przebiegiem procesu edukacyjnego.
 • Będzie umiał integrować wiedzę z różnych dyscyplin naukowych i sprawnie posługiwać się nią w postępowaniu diagnostycznym.
 • Będzie konstruować autorskie strategie wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
 • Wykorzystując metody heurystyczne w sposób twórczy będzie planować własny rozwój osobowy.

Absolwent będzie wrażliwy na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz gotowy do samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych. Będzie przygotowany do pełnienia funkcji inicjatora i koordynatora życia społecznego; aktywizowania środowiska rodzinnego i lokalnego wychowanków. Będzie obiektywny w ocenie własnej osoby i świadomy znaczenia swojego rozwoju osobowego.

 

 

 

Ponadto Absolwent będzie:

 • dysponował znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
 • opanuje umiejętność wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kreowaniu i prowadzeniu procesów edukacyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

   • kwestionariusz osobowy – pobierz
   • podanie o przyjęcie na studia II stopnia – pobierz
   • ksero dyplomu studiów wyższych
   • ksero suplementu
   • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
   • zdjęcie w wersji cyfrowej
   • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
   • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

formularz zgłoszeniowy

opłaty

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.
 • ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
  ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
  DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
  EURO    – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

  Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

  W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

  Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

  Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

Studia II stopnia

Tryb studiów

I Rata

II Raty

XII Rat

I Rok

stacjonarny

4 560 zł

2 280 zł

380 zł

I Rok

niestacjonarny

5 100 zł

2 550 zł

425 zł

II Rok

stacjonarny

5 280 zł

2 640 zł

440 zł

II Rok

niestacjonarny

6 000 zł

3 000 zł

500 zł

III Rok

stacjonarny

5 760 zł

2 880 zł

480 zł

III Rok

niestacjonarny

6 900 zł

3 450 zł

575 zł

IV Rok

stacjonarny

6 240 zł

3 120 zł

520 zł

IV Rok

niestacjonarny

7 800 zł

3 900 zł

650 zł

V Rok

stacjonarny

3 360 zł
1 680 zł

560 zł (VI rat)

V Rok

niestacjonarny

4 200 zł
2 100 zł

700 zł (VI rat)

Реєстрація

X