kierunki

Russian

Praktyka na II semestrze

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki w miejscu wybranym przez studenta:

1.Wytyczne do praktyk – sylabus praktyk specjalnościowych 

Administracja w biznesie
Pobierz

Administracja publiczna
Pobierz

2.Karta przebiegu praktyk specjalnościowych, dzienniczek praktyk, walidacja efektów kształcenia 

Administracja w biznesie
Pobierz

Administracja publiczna
Pobierz

3.Wniosek o zgodę na realizację praktyki w wybranym miejscu

Administracja w biznesie
Pobierz

Administracja publiczna
Pobierz

4.Umowa z zakładem pracy o organizację praktyki studenta / skierowanie na praktyki Pobierz 

W przypadku studentów realizujących praktykę w miejscu zatrudnienia:

1.Zakres obowiązków odpowiedzialności zatrudnionego 
2.Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie, wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

Administracja w biznesie
Pobierz

Administracja publiczna
Pobierz

W przypadku studentów prowadzących działalność gospodarczą:

1.Kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  
2.Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej

Administracja w biznesie
Pobierz

Administracja publiczna
Pobierz

Реєстрація

X