studia podyplomowe

Zarządzanie w oświacie / menedżer oświaty

Rekrutacja NA ROK AKADEMICKI 2024/25 TRWA !

Studia wymagane w konkursach na dyrektorów placówek oświatowych.

Promocyjna cena czesnego za całe studia  3950 zł. Możliwość zapłaty w dowolnych ratach.

Zarządzanie w oświacie /
menedżer oświaty

Studia podyplomowe zarządzanie w oświacie skierowane są do nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół oraz osób, które pragną podwyższyć lub ugruntować swoje kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Program studiów podyplomowych – zarządzanie w oświacie, obok specjalistycznej wiedzy, niezbędnej do prowadzenia placówki oświatowej, kładzie nacisk na rozbudowę umiejętności zakresu diagnozowania, analizowania i wskazywania kierunków rozwoju placówki edukacyjnej.

                                                 ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE – CO DAJĄ TE STUDIA ?

 
Uczestnik studiów podyplomowych zdobędzie lub ugruntuje wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego oraz zarządzania personelem, finansami i projektami. Zapozna się z prawem oświatowym i jego praktycznym zastosowaniem.
 
Absolwent Zarządzania w Oświacie  będzie umiał posługiwać się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania oraz przewidywać i oceniać skutki podejmowanych decyzji i działań w zakresie zarządzania placówką oświatową.

Studia adresowane są do osób zamierzających przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej oraz do dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli, pracowników jednostek samorządów terytorialnych i innych osób związanych z edukacją chcących poszerzyć i uaktualnić swoje kompetencje.

zarządzanie w oświacie – to studia podyplomowe, po których
absolwenci mają szansę na zyskanie lepszej pracy. Rozwój zawodowy naszych
słuchaczy to dla nas ogromna satysfakcja. Jednocześnie, cały program studiów
został opracowany wedle obowiązujących wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Studia pozwalają pogłębić dotychczasową wiedzę z zakresu środowiska lokalnego, zarządzania placówkami oświatowymi oraz organizacją i zarządzaniem szkół. Zaletą studiów podyplomowych zarządzanie w oświacie jest doskonały wybór wykładowców, którzy są kompetentnymi praktykami, przystosowanymi do przekazywania wiedzy. Po zakończeniu studiów podyplomowych absolwenci zyskują umiejętności niezbędne do sprawnego kierowania szkołą lub placówką oświatową.

Są w pełni przygotowani do pełnienia funkcji menedżerskich. Absolwenci Zarządzania w oświacie z pewnością znajdą pracę również jako pracownicy samorządowi i rządowi w administracji oświatowej, mogą zajmować się organizacją i zarządzaniem środowiska lokalnego oraz regionalnej polityki.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA:

 • teoretyczna i praktyczna podstawa organizowania i zarządzania placówkami oświatowymi
 • ogólna wiedza dotycząca ekonomicznych. społecznych, historycznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju oświaty, sprawowania nadzoru pedagogicznego, prowadzenia ewaluacji i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • umiejętność skutecznego planowania pracy placówek oświatowych i organizowania współpracy ze środowiskiem lokalnym
 • świadomość znaczenia wiedzy prawniczej, ekonomicznej i pedagogicznej dla organizowania pracy placówki oraz rozwijania właściwych więzi w środowisku, a także wartości etycznego działania.
 • studia spełniają wszystkie wymogi Ministra Nauki i Edukacji

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Studia trwają 2 semestry,
  205 godzin zajęć dydaktycznych
 • Prowadzone w formie warsztatów oraz ćwiczeń
 • Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie
  (sobota w salach Uczelni, niedziela przez zoom z wykładowcami na żywo)
 • Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

rekrutacja krok po kroku

Skontaktuj się z nami, we wszystkim pomożemy

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pobierz
 • RODO pobierz
 • umowa o naukę pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta
  (SANTANDER  31 1090 1476 0000 0001 3246 2352)

formularz zgłoszeniowy

program

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Punkty ECTS

Moduł I – Zarządzanie

Prawo pracy

10

2

Komunikacja interpersonalna

15

4

Etyka zawodowa

10

3

Marketing

15

4

Warsztat obsługi klienta

10

2

Jakość i audyt wewnętrzny

15

5

Negocjacje

15

5

Zarządzanie zespołem pracowniczym

15

5

Moduł II – Funkcjonowanie placówki oświatowej

Podstawy organizacji i zarządzania z prawem oświatowym

20

5

Ewaluacja placówki oświatowej

20

5

Arkusz organizacyjny pracy szkoły

20

5

Rachunkowość i zarządzanie finansami w szkole

20

5

Seminarium

10

5

Praktyka

10

5

Razem

205

60

Реєстрація