LIZENZ- / MEISTERSTUDIEN

Verwaltung

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja w WSHiU posiada wiedzę i umiejętności z zakresu administracji, zna specyfikę funkcjonowania administracji publicznej, a także administracji w biznesie. Swobodnie porusza się w obszarze prawa krajowego, a także prawa Unii Europejskiej. Jest przygotowany do wykonywania obowiązków (realizacji zadań) zapewniających skuteczne funkcjonowanie administracji publicznej a także przedsiębiorstw prywatnych. Zdobytą wiedzę i umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zna złożone uwarunkowania działalności gospodarczej w sektorze prywatnym a także publicznym. Potrafi sprawnie, zgodnie z zasadami i posiadaną wiedzą korzystać aktów prawnych podejmować się realizacji powierzonych mu zadań w biznesie, rozpatrywać sprawy interesantów. Rozumie zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych, istotę i rodzaje konkurencji na rynkach krajowych i zagranicznych. Przygotowany jest do uczestnictwa w projektowaniu rozstrzygnięć powierzonych mu zadań, potrafi podejmować samodzielne decyzje zgodnie z udzielonymi mu upoważnieniami. Zna uwarunkowania i zasady administracji publicznej i w biznesie, potrafi w praktyce je zastosować, stając się pełnoprawnym członkiem zespołu.
 
Możliwości zatrudnienia dla absolwenta studiów na kierunku Administracja są niezwykle szerokie. Może on podjąć pracę w każdym przedsiębiorstwie i instytucji, zarówno państwowej jak prywatnej. Studenci posiądą wiedzę i umiejętności dotyczące specyfiki funkcjonowania organów, instytucji, służb zapewniających nieprzerwane funkcjonowanie państwa niezależnie od jego sytuacji.
 
 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja posiada rozszerzoną – w stosunku do absolwenta studiów pierwszego stopnia – w szczególności wiedzę i umiejętności z zakresu administracji i prawa administracyjnego oraz nauk o polityce, finansów i zarządzania w sektorze publicznym oraz systemu ochrony i pomocy prawnej w Polsce i Unii Europejskiej. Absolwent jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami.
 
Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów.
Administracja i gospodarka Jednostek Samorządu Terytorialnego
 
Absolwent specjalności Administracja i Gospodarka Jednostek Samorządu Terytorialnego jest przygotowany do podjęcia pracy i realizacji zadań zawodowych przede wszystkim w jednostkach samorządu terytorialnego. Jego wiedza i umiejętności obejmują następujący zakres tematyczny i problemowy: Finanse jednostek samorządu terytorialnego, System podatkowy i dochody JST, Deficyt budżetu i zadłużenie JST, Zasady, metody i techniki rachunkowości budżetowej i podatkowej, Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych.
 
 
 
Geschäftsverwaltung
 
Specjalność adresowana jest do osób, które chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w dziedzinie planowania i prowadzenia działalności w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych i administracji prywatnej. Wiedza i umiejętności absolwenta specjalności obejmują następujący zakres tematyczny i problemowy: Zarządzanie projektowe i procesowe, Ekonomiczna ocena warunków gospodarowania, Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Logistyka i transport w gospodarce regionalnej, Administracja kadrowo-płacowa.

Professor dr hab.
Bielucha Bergmann Olaf

Dr
Dziewiałtowski-Gintowt Bartosz

Dr
Gilicka Magdalena

Dr
Grzebielucha Józef

Dr
Jablonska Julita

M.Sc.
Agnieszka Kucznerowicz

M.Sc.
Mączyński Włodzimierz

M.Sc.
Artur Walkowiak


Alle Ratenbeträge enthalten einen Rabatt von 10% für die rechtzeitige Zahlung.

GOLDEN - NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
GOLDEN - WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
DOLLAR - WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
EURO - WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

SWIFT-Nummer der WBK Bank: WBKPPLPP

Geben Sie im Namen der Überweisung Folgendes ein:

Vor- und Nachname (insbesondere wenn sich der Kontoinhaber vom Schüler, z. B. dem Elternteil, unterscheidet), Albumnummer und Zahlungsmonat

Entwurf: Jan Nowak Nr. 122, 4/2016

Undergraduate

Studium ersten Grades - die Bildungsform, für die Kandidaten mit einem High-School-Diplom akzeptiert werden und die mit einem Bachelor-Abschluss endet

Meister

Studium zweiten Grades  - die Form der Ausbildung, für die Kandidaten mit mindestens einem Abschluss ersten Grades akzeptiert werden, die mit dem Erwerb eines Abschlusses zweiten Grades endet.

Nachrichten

Beginnen Sie Ihr Studium im März!

Möchten Sie Ihr Studium beginnen? Oder möchten Sie die Universität gegen eine bessere austauschen? Die Rekrutierung im Winter für Bachelor- und Masterstudiengänge ist noch nicht abgeschlossen! Beförderung! Jetzt Buy-in 0

Weiterlesen "

Реєстрація