kierunki

Ukraine

Jesteśmy Uczelnią międzynarodową i dlatego aktywnie uczestniczymy w pracach zespołu
powołanego w ramach projektu „Study in Poznań”.

Mając na uwadze znaczenie procesu umiędzynarodowienia studiów na poznańskich uczelniach,
Miasto, w ramach Programu „Akademicki i naukowy Poznań” realizowanego przez Wydział Rozwoju
Miasta UMP, od kilku lat rozwija projekt „Study in Poznań”, w ramach którego podejmowane
są inicjatywy kierowane do studentów zagranicznych. Zakres działań obejmuje zarówno projekty
promocyjne, jak i działania mające na celu podniesienie jakości życia studentów, którzy już tu studiują.

W trakcie spotkania 28 listopada omówiony został m.in. temat umiędzynarodowienia studiów
w aspekcie Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, kwestie dotychczasowej i planowanej wspólnej
promocji zagranicznej Miasta i uczelni, wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród
studentów zagranicznych opuszczających Poznań oraz systemy zarządzania rekrutacją studentów.

Dziękujemy Wiceprezydentowi Panu Mariuszowi Wiśniewskiemu za cenną inicjatywę.
Źrodło: http://www.poznan.pl/mim/studia/news/projekt-study-in-poznan-sie-rozwija,100377.html

Реєстрація